ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Експериментальна оцінка впливу похідного 3,2’-спіро-пір- ро ло-2-оксіндолу (сполука r-86) на динаміку процесів нейродеструкції при гострій церебральній ішемії
Назва статтi Експериментальна оцінка впливу похідного 3,2’-спіро-пір- ро ло-2-оксіндолу (сполука r-86) на динаміку процесів нейродеструкції при гострій церебральній ішемії
Автори Багаурі Ольга Віталіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 22-24
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616-005.4:547.756 Індекс ББК -
Анотацiя У дослідах на щурах із модельним гострим порушенням мозкового кровообігу (білатеральна каротидна оклюзія) встановлено, що введення похідного 3,2'-спіро-пірроло-2-оксіндолу (сполука R-86) у дозі 10 мг/кг внутрішньошлунково в лікувальному режимі (через 1 годину після відтворення інсульту та далі через кожні 24 год упродовж 21 доби) ефективніше за внутрішньоочеревинне введення цитиколіну (250 мг/кг), зменшує актив- ність нейронспецифічної енолази, що свідчить про послаблення досліджуваними речовинами нейродеструктив- них змін в головному мозку тварин. Отримані дані експериментально обґрунтовують доцільність подаль- шого дослідження механізмів цитопротекторної дії похідного 3,2'-спіропірроло-2-оксіндолу в умовах гострої церебральної ішемії, що може стати підґрунтям для створення на основі цієї речовини вітчизняного церебро- протекторного засобу.
Ключовi слова похідні 3,2'-спіропірроло-2-оксіндолу, ішемічний інсульт, нейронспецифічна енолаза, церебропротекція
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Багаурі О. В. Cкринінг антигіпоксичної активності в ряду нових похідних 3,2'-спіро-пірроло-2-оксіндолу / О. В. Багаурі, Р. Г. Редькін, О. А. Ходаківський // Вісник фармації. — 2013. — № 2 (74). — С. 63—65.
2. Доклиническое изучение специфической активности по тенциальных нейропротективных препаратов : метод. рекомендации / [И. С. Чекман, Ю. И. Губский, И. Ф. Беленичев и др.]. —Киев, 2010. — 81 с.
3. Китаева Э. А. Нейропротективная терапия у больных с полушарным ишемическим инсультом / Э. А. Китаева, М. В. Сайхунов, Д. Р. Хасанова // Казанский медицинский журнал. — 2009. —№ 5. — С. 671—675.
4. Никонов В. В. Острый ишемический инсульт: сравнительная характеристика цитиколинов / В. В. Никонов, И. С. Зозуля, Т. В. Мироненко // Медицина неотложных состояний. — 2012. —№ 3 (42). — С. 28—32.
5. Оценка медиаторов воспаления при ишемическом инсульте / [Е. А. Кладова, А. В. Соснина, Б. М. Доронин и др.] //Цитокины и воспаление. — 2011. — № 4. — С. 20—26.
6. Пискунов А. К. Биомаркеры нейровоспаления / А. К. Пискунов // Нейрохимия. — 2010. — Т. 27, № 1. — С. 63—73.
7. Повреждение головного мозга при тяжелой травме: значимость клинических шкал и нейрональных маркеров / [Т. Г. Гри шанова, А. В. Будаев, Е. В. Григорьев и др.] // Медицина не отложных состояний. — 2011. — № 1—2 (32—33). — С. 86—90.
8. Рекомендации по ведению больных с ишемическим инсультом и транзиторными ишемическими атаками (2008) Исполнительный комитет Европейской инсультной организации (ESO) и Авторский комитет ESO // Практична ангіологія. —2008. — № 4. — С. 9—23.
9. Трошин В. Д. Неотложная кардионеврология / В. Д. Трошин, Н. Н. Бровков. — М: Медицинское информационное агентство, 2010. — 672 с.
10. Ходаківський О. А. Оцінка впливу експериментальної терапії адемолом на інтенсивність перебігу деструктивних змін в мембранах нейронів у монгольських піщанок в умовах гострої церебральної ішемії / О. А. Ходаківський // Вісник морфології. —2011. — Т. 17., № 1. — С. 62—65. 11. Ходаківський О. А. Дослідження впливу похідного адамантану адемолу на фрагментацію ДНК ядер нейронів лобних часток кори за ішемії-реперфузії головного мозку у щурів /О. А. Ходаківський, І. Л. Черешнюк // Український вісник психоневрології. — 2013. — Т. 21, № 1(74). — С. 26—28.
12. Шведський В. В. Сучасна церебропротекторна терапія гострих порушень мозкового кровообігу при цукровому діабеті та шляхи її оптимізації / В. В. Шведський, С. Ю. Штриголь, О. А. Ходаківський // Клінічна фармація. — 2011. — Т. 15, № 2. — С. 7—12.
13. Яворская В. А. Цитиколин при остром инсульте: механизм действия, безопасность и эффективность (научный обзор) / В. А. Яворская, Ю. В. Фломин, А. В. Гребенюк // Международный неврологический журнал. — 2011. — № 2 (40). — С. 74—80.
14. Davalos A. Citicoline in the treatment of acute ischaemic stroke: an international, randomised, multicentre, placebo-controlled study (ICTUS trial) / A. Davalos, J. Alvarez-Sabin, J. Castillo //Lancet. — 2012. — 380. — Р. 349—357.