ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Ефективність циклу психоосвітніх занять на госпітальному етапі лікування пацієнтів із шизофренією
Назва статтi Ефективність циклу психоосвітніх занять на госпітальному етапі лікування пацієнтів із шизофренією
Автори Кожина Ганна Михайлівна
Коростій Володимир Іванович
Шікова Вікторія Валентинівна
Сухоіванова Олена Ігорівна
Кришталь Валентин Євгенович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 83-85
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8-08-039.76-039.11+00.891 Індекс ББК -
Анотацiя У ході роботи було проведено комплексне обстеження 142 хворих, жіночої статі, у віці 18—35 років, з встановленим діагнозом шизофренія, у період стабілізації стану. Запропонована інтегративна модель психоосвітньої роботи, яка включає в себе використання різноманітних інформаційних модулів, прийомів когнітивно-поведінкової психотерапії, тренінгових взаємодій, проблемно орієнтованих дискусії, а також сімейну психотерапію. Встановлена висока результативність психоосвіти в порівнянні з традиційним комплексним лікуванням щодо редукції негативної, продуктивної і загальнопсихопатологічної симптоматики у хворих на шизофренію, що підтверджувалося даними динамічного аналізу клініко-психопатологічних порушень за шкалою PANSS. Встановлено покращання рівня психосоціального функціонування та якості життя хворих на шизофренію, які брали участь у психоосвітніх заходах. Доведено, що психоосвіта не тільки збільшує обсяг знань, посилює впевненість у боротьбі з хворобою, але й вирішує проблему соціальної реінтеграції хворого
Ключовi слова психоосвіта, шизофренія, якість життя, соціальне функціонування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Абрамов В. А. Психосоциальная реабилитация больных шизофренией : Монография / Абрамов В. А., Жигулина И. В., Ряполова Т. Л. — Донецк, 2009. — 584 с.
2. Діхтяр В. О. Аналіз дієвості психотерапевтичних заходів в комплексному лікуванні хворих на параноїдну шизофренію / В. О. Діхтяр // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2010. — 1 (17). — С. 64—70.
3. Долішня Н. І. Оптимістичний погляд на проблему шизо- фре нії / Н. І. Долішня // Нейро News психоневрология и нейро- психиатрия. — 2009. — № 3 (14). — С. 18—19.
4. Мажбиц В. Б. Дифференцированная психосоциальная реабилитация амбулаторных больных параноидной шизофре- нией / В. Б. Мажбиц // Експериментальна і клінічна медицина. — 2012. — № 4(57). — С. 119—123.
5. Марута Н. О. Стан психічного здоров'я населення та перспек- тиви розвитку психіатричної допомоги в Україні / Н. О. Марута // Здоров'я України. — 2012. — № 3 (22). — С. 6—8.
6. Жизнь с шизофренией. Что делать? : краткое руководство для пациентов, страдающих шизофренией и их родственников / [Марута Н. А., Кожина А. М., Коростий В. И., Гайчук Л. М.]. — 2011. — 28 с. (Серия литературы по психообразованию ФОП Шейнина О. В.)
7. Михайлов Б. В. Биопсихосоциальная модель реабилитации больных шизофренией / Б. В. Михайлов, В. Б. Мажбиц // Український вісник психоневрології. — 2011. — Т. 19, вип. 2 (67). — С. 52—54.
8. Кожина А. М. Психообразование в комплексной терапии больных с шизофренией / Кожина А. М., Коростий В. І., Маркова М. В. // VI Національний конгрес «Людина та ліки — Україна» : тези доповідей. — К., 2013. — С. 29.
9. Кожина А. М. Психооборазовательные стратегии как не- отъем лемая составляющая современной психиатрической помо- щи / Кожина А. М., Коростий В. И., Сухоиванова Е. И. // Український вісник психоневрології. — 2012. — Т. 20, вип. 3(72). — С. 186
10. Пшук Н. Г. Предиктори формування процесу психосоці- альної реабілітації психічнохворих / Н. Г. Пшук // Там само. — 2010. — Т. 18, вип. 3 (64). — С. 145.
11. Хобзей М. К. Соціально-орієнтована психіатрична допомога в Україні: проблеми та рішення / Хобзей М. К., Волошин П. В., Марута Н. О. // Там само. — 2010. — Т. 18, вип. 3 (64). — С. 10—14.
12. Чабан О. С. Шизофренія з позиції пост психіатрії / О. С. Чабан // Здоров'я України. — 2012. — № 3 (22). — С. 53.