ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 4 (77)Застосування когнітивно-біхевіоральної терапії в реабілітації пацієнтів у віддаленому періоді після перенесеної черепно-мозкової травми
Назва статтi Застосування когнітивно-біхевіоральної терапії в реабілітації пацієнтів у віддаленому періоді після перенесеної черепно-мозкової травми
Автори Казаков Віталій Євгенович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 4 (77) Сторінки 87-90
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.85:616.831 - 001 - 08 Індекс ББК -
Анотацiя У ході роботи 105 пацієнтам з віддаленими наслідками черепно-мозкової травми, що мають різні психопатологічні синдроми, в процесі реабілітації до медикаментозного лікування додавали когнітивно-біхевіоральну терапію. Контрольну групу склали 75 па цієн тів, у яких застосовували лише медикаментозне лікування. У пацієнтів основної групи значно покращилися показники, згідно з опитувальником Шихана, шкалами CGI-S, CGI-I, MADRS, DES, тестом РНП, що достовірно перевищувало показники поліпшення в контрольній групі.
Ключовi слова черепно-мозкова травма, реабілітація, когнітивно-біхевіоральна терапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Францкевичюте Э. В. Оценка факторов, влияющих на восстановление когнитивных функций в течение ранней реабилитации лиц с травматическим повреждением головного мозга / Э. В. Францкевичюте, А. А. Варжайтите, А. А. Кимтис // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2008. — Т. 108, № 7. — С. 13—16.
2. Brain injury rehabilitation. Physical medicine and rehabilitation / [Boake C., Francisco G. E., Ivanhoe C. B., Kothari S.]. — 2nd ed. — Saunders. Philadelphia, 2000. — P. 1073—1116
3. Khan F. Rehabilitation after traumatic brain injury / Khan F., Baguley I. J., Cameron I. D. // Med J. Aust. — 2003; 178: 6: 290—295.
4. Outcome of rehabilitation for traumatic brain injury in the UOEH Hospital / [Matsushima Y., Ueda M., Saeki S., Hachisuka K.] // J. UOEH. — 2001; 23: 4: 451—456. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ 90 — ТОМ 21, ВИП. 4 (77) — 2013 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
5. Tieves K. S. The epidemiology of traumatic brain injury in Wisconsin / Tieves K. S., Yang H., Layde P. M. // WMJ. — 2005; 104: 2: 22—54.
6. Скоромец А. А. Исследование эффективности комплекс- ного препарата цитофлавин для коррекции последствий легкой черепно-мозговой травмы / А. А. Скоромец, Е. Л. Пугачева // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2010. — Т. 110, № 3. — С. 31—36.
7. Вейн А. М. Заболевания вегетативной нервной системы / А. М. Вейн. — М. : Медицина, 1991. 8. Даминов В. Д. Применение глиатилина в комплексном лече- нии больных, перенесших черепно-мозговую травму / В. Д. Дами- нов, В. В. Германович // Фарматека. — 2007, № 15. — С. 34—38.
9. Абрамов В. А. Медико-социальная реабилитация больных с психическими расстройствами : руководство для врачей-психиатров, психологов и социальных работников / В. А. Абрамов, И. В. Жигулина, Т. Л. Ряполова. — Донецк : Каштан, 2006. — 268 с.
10. Кислицын Ю. В. Качество жизни пациентов с тяжелым ушибом головного мозга в отдаленном периоде / Ю. В. Кис ли цын, К. Г. Новиков // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Кор- сакова. — 2009. — Т. 109, № 11. — С. 31—36.
11. Оценка нарушений когнитивных функций в разные периоды после черепно-мозговой травмы / [З. А. Меликян, Ю. В. Микадзе, А. А. Попов и др.] // Там же. — 2011. — Т. 111, № 7. — С. 88—94.
12. Смекалкина Л. В. Применение электропсихотерапии в комплексном восстановительном лечении пациентов с последствиями травм / Л. В. Смекалкина // Российский психиатричес кий журнал. — 2010 — № 4. — С. 84—89.