ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 4 (77)Типологія індивідуально-психологічних особливостей жінок, які страждають на генітальний ендометріоз
Назва статтi Типологія індивідуально-психологічних особливостей жінок, які страждають на генітальний ендометріоз
Автори Чистова Ольга Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 4 (77) Сторінки 116-120
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 618.3:615.851 Індекс ББК -
Анотацiя Обстежено 100 жінок, хворих на генітальний ендометріоз, та їх чоловіки. Під час вивчення преморбідних особистісних і характерологічних особливостей встановлено, що у пацієнток з генітальним ендометріозом найбільш поширеними були демонстративний і емотивний типи акцентуації характеру, у їхніх чоловіків — педантичний і застрягаючий типи. Виховання за типом гіпопротекції однаково часто сприяло загостренню емотивних і тривожних рис характеру, а домінуючої гіперпротекції — посилюванню педантичних і застрягаючих рис, потурлива гіпер про текція призводила до загострення демонстративної акцен- туації, умови жорстоких взаємин — збудливої, а підвищена моральна відповідальність — дистимічної акцентуації характеру. За аналізом особистісних властивостей жінок, хворих не генітальний ендометріоз, встановлені три їх варіанти: невпевнено-депресивний, імпульсивний та тривожно-іпохондричний. Перший варіант профілю особистості відзначався у 47 % обстежених, характеризувався підйомом профілю на 2-й (депресії), 7-й (психастенії), 0-й (соціальної інтроверсії) і зниженням на 9-й (гіпоманії) шкалах. Другий варіант профілю особистості від- значався у 27 % обстежених і характе ризувався підйомами на 3-й (істерії), 4-й (психопатії), 9-й (гіпоманії) і зниженням на 5-й (мужності — жіночності) і 0-й (соціальної інтроверсії) шкалах. Третій варіант профілю особистості, виявлений у 26 % обстежених, відрізнявся підйомами за шкалами невротичної тріади — 1-й (іпохондрії), 2-й (депресії) і 3-й (істерії), а також на 6-й (ригідності), 0-й (соціаль- ної інтроверсії) шкалах і зниженням на 4-й шкалі (психопатії).
Ключовi слова генітальний ендометріоз, характерологічні й особистісні особливості жінок
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Адамян Л. В. Клинико-эмбриологические аспекты эндо- метриоз-ассоциированного бесплодия (обзор литературы) / Л. В. Адамян, Е. А. Коган, Е. А. Калинина // Проблемы репродук- ции. — 2010. — № 5. — С. 47—51.
2. Насырова Р. Ф. Психическое здоровье женщин с гинекологической патологией (клинико-патогенетический, социаль но-психологический и реабилитационный аспекты) : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра мед. наук : спец.: 14.01.06; 14.03.03 / Насырова Регина Фаритовна; Федеральное бюджетное государственное учреждение «Научно-исследовательский инсти- тут психического здоровья» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. — Томск, 2012. — 50 с.
3. Потемкина Е. А. Особенности медико-психологических характеристик и симптоматика непсихотических психических расстройств при хронических гинекологических заболеваниях : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : спец.: 19.00.04; 14.01.06 / Потемкина Елена Анатольевна; Санкт- Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева. — СПб., 2012. — 25 с.
4. Кришталь Е. В. К вопросу о комплексности реабилитации в гинекологической практике / Е. В. Кришталь, В. В. Свиридова // Сучасні методи лікуванні захворювань психогенного походження (ХІІІ Платонівські читання): Матеріали науково-практичної конференції. — Харків, 2010. — С. 111—113.
5. Маркова М. В. Система медико-психологической реабилитации женщин, перенесших оперативные вмешательства на внутренних половых органах: мишени, этапы, эффективность / М. В. Маркова, Е. В. Кришталь, В. В. Свиридова // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. — 2012. — № 3 (09). — С. 35—43.
6. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. — Самара: Издательский дом «БАХРАХ», 1999. — 672 с.
7. Березин Ф. Б. Методика многостороннего исследования личности / Ф. Б. Березин, М. Л. Мирошников, Р. В. Роженец. — М.: Медицина, 1976. — 186 с.