ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 4 (77)Система психогігієни, психопрофілактики, психотерапії та корекції тютюнопаління і тютюнової залежності в осіб молодого віку
Назва статтi Система психогігієни, психопрофілактики, психотерапії та корекції тютюнопаління і тютюнової залежності в осіб молодого віку
Автори Риткіс Іванна Сергіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 4 (77) Сторінки 98-101
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 613.846-053.71-053.81:615.851 Індекс ББК -
Анотацiя На основі системного інтегративного підходу до вивчення проблеми поширеності тютюнопаління та тютюнової залежності серед студентської молоді розроблена, впроваджена і оцінено ефективність системи психогігієни, психопрофілактики, психотерапії та корекції тютюнопаління та тютюнової залежності в осіб молодого віку. За порівняльним аналізом результатів впровадження запропонованої системи показано її ефективність: через 12 місяців після завершення заходів психотерапії та корекції тютюнопаління та тютюнової залежності в осіб молодого віку практично половина студентів терапевтичної групи утримувалися від тютюнопаління. Більше половини студентів, які взяли участь в розробленому нами комплексі вказаних вище заходів, повністю відмовилися від вживання тютюнових виробів.
Ключовi слова студенти, звичне тютюнопаління, ініціальний етап формування тютюнової залежності, психогігієна, психопрофілактика, психотерапія, корекція
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александров А. А. Профилактика курения среди детей и подростков: роль врача [Текст] / А. А. Александров, В. Ю. Александрова // Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. — 2004. — № 6. — С. 29—31.
2. Котова М. Б. Профилактика курения у подростков [Текст] / М. Б. Котова А. А. Александров, В. Б. Розанов // Вопросы психологии. — 2008. — № 2. — С. 55—60.
3. Епідемія залежності від психоактивних речовин в Украї ні. Нові результати популяційно-екологічного аналізу даних диспансерного обліку [Текст] / [І. В. Лінський, О. І. Мінко, Е. Б. Перво- майський та ін.] // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2007. — № 2. — С. 44—58.
4. Малинина Е. В. Табакокурение и наркопотребление как формы аддиктивного поведения студентов-медиков [Электронный ресурс] / Е. В. Малинина, И. В. Андрющенко // Лечащий врач. — Режим доступа : http://www.lvrach.ru/2011/10/15435286/
 5. Полька Н. С Поширеність тютюнопаління серед підлітків України [Текст] / Н. С. Полька, Н. Я. Яцковська, С. В. Гозак // Довкілля та здоров’я. — 2008. — № 1. — С. 69—73.
6. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака. — Режим доступа: http://www.who.int/entity/tobacco/framework/ WHOfeterussian.pdf
7. Сахарова Г. М. Вредное воздействие табакокурения на здоровье и подходы к лечению табачной зависимости [Текст]/ Г. М. Сахарова, Н. С. Антонов // Журнал «Справочник поликли- нического врача». — 2008. — № 14—15. — С. 16—20.
8. Фархутдинова Э. Психологические мотивы и физиоло- гические последствия курения студентов вуза / Эльвира Фар хут динова // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. — 2011. — Vol. 1, issue 1. — P. 47—48. [Электронный ре сурс]. — Режим доступа: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/ handle/123456789/1144
9. Bardo M. Т. The motivational impact of nicotine and its role in tobacco use: final comments and priorities [Текст] / M. Т. Bardo, P. Schnur // Xebr Symp Motiv. — 2009. — № 55. — Р. 199—205.
10. Fagerström, K. Measuring the degree of physical dependence to tobacco smoking with reference to individualization of treatment [Текст] / K. Fagerström // Addict Behav. — 1978. — P. 235—241.
11. Horn D. Some dimensions of a model for smoking behavior change [Текст] / D. Horn, S. Waingrow // American Journal of Public Health. — 1966. — Suppl 56. — Р. 21—26.
12. Gendered Dimensions of Smoking Among College Students. [Текст] / M. Nichter, E. E. Lloyd-Richardson, B. Flaherty et al. // Journal of Adolescent Research. — 2006. — № 215. — Vol. 21. — P. 215—244.
13. Knowledge of the health impacts of smoking and public attitudes towards tobacco control in the former Soviet Union / B. Roberts, A. Stickley A. B. Gilmore et al. // Tob Control 2013;22: e12 doi:10.1136/tobaccocontrol-2011-050249 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://tobaccocontrol.bmj.com/content/ 22/6/e12.short?g=w_tc_current_sidetab
14. WHO report on the global tobacco epidemic 2009: implementing smoke-free environments. — Geneva, World Health Organization 2009 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.fctc.org