ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 4 (77)Клініко-психопатологічні особливості невротичних реакцій у чоловіків
Назва статтi Клініко-психопатологічні особливості невротичних реакцій у чоловіків
Автори Сорока Володимир Вікторович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 4 (77) Сторінки 108-111
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89 Індекс ББК -
Анотацiя Обстежено 80 пацієнтів з розладами адаптації, посттравматичним стресовим розладом. Пацієнти з невротичними реакціями були обстежені за допомогою опитувальника вираженості психо- патологічної симптоматики SCL-90-R. У чоловіків на перше місце вийшла тривожно-фобічна симптоматика, у жінок — тривожно-депресивна. Аналіз клінічного симптомокомплексу, позначуваного пацієнтами як головний прояв хвороби, виявив, що в групі «Чоловіки» виявилися найбільш представ лені тривога, страх, агресія і ауто агресія, у групі «Жінки» провідними виявилися зниження настрою і зниження самооцінки, тілесні сенсації, тривога. Максимальна вираженість страху, тривоги відзначалася у пацієнтів, які пережили реальну загрозу життю. Через 2—3 тижні після психогенії на перший план виступали не власти ві раніше пацієнтам дратівливість та конфліктність, а в соматоневрологічному статусі виявлялися гіпертензивні стани і кардіалгії. Формувалася пове дінка уникнення на тлі панічних атак. У сукупності ця симптоматика викликала у пацієнтів з невротичними реакціями стан вираженого дистресу та порушення соціального функціо нування. З урахуванням можливості несприятливого перебігу невротичних реакцій, їх своєчасна і адекватна тера- пія є превенцією для розвитку більш тяжкої психічної патології.
Ключовi слова невротичні реакції, розлад адаптації, посттравматичний стресовий розлад, чоловіки
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александров Е. О. Посттравматическое стрессовое расстройство: клиника, лечение / Е. О. Александров. — Новосибирск: Сибвузиздат, 2000. — 160 с.
2. Антипова О. С. Расстройства адаптации: современные подходы к диагностике и терапии / О. С. Антипова // Психиатрия и психофармакотерапия. — 2012. — Т. 14. — № 6. — С. 18—23.
3. Вяткина В. А. Посттравматическое стрессовое состояние. Посттравматические стрессовые состояния / В. А. Вяткина // Соц. и клин. психиатрия. — 2001. — № 4. — С. 27—29.
4. Гореликов И. В. Депрессивные проявления при адаптацион- ных расстройствах / И. В. Гореликов // Тюменский Медицинский Журнал. — 2007. — № 1 — С. 9—10.
5. Гореликов И. В. Проявления социальной и трудовой дезадаптации при депрессивно-тревожных расстройствах / И. В. Гореликов // «Современные направления теоретических и прикладных исследований» : сб. науч. тр. по материалам между- нар. науч.-практ. конф. — Одесса, 2007. — С. 41—47.
6. Кекелидзе 3. И. Психиатрия чрезвычайных ситуаций / 3. И. Кекелидзе, А. М. Черников, А. Б. Щукин // Старые и новые проблемы пограничной психиатрии: сб. науч. тр. [под ред. Ю. А. Алек сандровского]. — М., 1997. — С. 310—330.
7. Краснов В. Н. Острые стрессовые расстройства как про- блема психиатрии катастроф: клинические и организационные аспекты / В. Н. Краснов // Социальная и клиническая психиат- рия. — 2005. — № 2. — С. 5—10.
8. Исаева Е. Р. Совладающее со стрессом и защитное по- ведение личности при расстройствах психической адаптации различного генеза : дис. на соискание уч. степени д-ра псх. наук: 19.00.04 / Исаева Елена Рудольфовна. — СПб., 2010. — 367 с.
9. Шифнер Н. А. Клиническая характеристика адаптацион- ных расстройств у студентов / Н. А. Шифнер // Взаимодействие науки и практики : материалы российской конференции. — М., 2007. — С. 80—81.
10. Шифнер Н. А. Типология расстройств адаптации у студентов / Н. А. Шифнер // Актуальные проблемы психиатрии, психотерапии и медицинской психологии : сб. науч. материалов конф. «Психиатрия глазами молодых ученых». — Тула, 3—6 сен- тября 2008. — М.: ФГУ ГНЦССП Росздава, 2008. — С. 146—151.
11. Casey P. Adjustment disorders: the state of the art / P. Casey, S. Bailey // World Psychiatry. — 2011. — Vol. 10. — P. 11—18.
12. Casey P. Can adjustment disorder and depressive episode be distinguished? Results from ODIN / Casey P., Maracy M., Kelly B. D. // Journal Affect Disorders. — 2006. — Vol. 92(2—3). — P. 291—297.
13. Adjustment disorder: a review of diagnostic pitfalls / [Gur S., Hermesh H., Laufer N. et al.] // Israel Medical Association Journal. — 2005. — Vol. 7. — P. 726—731.
14. For-Wey L. The premorbid personality in military students with adjustment disorder / For-Wey L., Fin-Yen L., Bih-Ching S. // Military Psychology. — 2006. — Vol. 18. — P. 77—88.
15. Suicidality in adjustment disorder, clinical characteristics of adolescent outpatients / [Pelkonen M., Marttunen M., Henriksson M. et al.] // Eur. Child Adolesc. Psychiatry. — 2005. — Vol. 14. — P. 174—180.
16. Pierre J. M. The borders of mental disorder in psychiatry and the DSM: past, present, and future / J. M. Pierre // Journal Psychiat. Pract. — 2010. — Vol. 16 (6). — P. 375—386.
17. Portzky G. The suicidal process in young adolescents / G. Portzky, C. Van Heeringen // Psychiatr Danub. — 2006. — Vol. 18 (Suppl 1). — P. 56.
18. Rigatelli M. Consultation psychiatry in obstetrics and gynaecology / Rigatelli M., Galeazzi G. M., Palmieri G. // Journal Psychosom Obstet. Gynaecol. — 2002. — Vol. 23. — P. 165—172.
19. Strain J. The adjustments disorders: the conundrums of the diagnoses / J. Strain, A. Diefenbacher // Compr. Psychiatry. — 2008. — Vol. 49. — P. 121—130.
20. Takei N. Diagnostic ambiguity of subthreshold depression: minor depression vs. adjustment disorder with depressive mood / N. Takei, G. Sugihara // Acta Psychiatr Scand. — 2006. — Vol. 114(2) — P. 144.
21. Ward M. J. Attachment and psychopathology in a community sample / Ward M. J., Lee S. S., Polan H. J. // Attach Hum Dev. — 2006. — Vol. 8(4). — P. 327—340.