ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 4 (77)Аналіз особистісних, міжособистісних і середовищних чинників в аспекті формування дезадаптації в умовах примусового лікування у хворих на параноїдну шизофренію
Назва статтi Аналіз особистісних, міжособистісних і середовищних чинників в аспекті формування дезадаптації в умовах примусового лікування у хворих на параноїдну шизофренію
Автори Царенко Олена Михайлівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 4 (77) Сторінки 111-115
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895-615.851-616.89-02-084 Індекс ББК -
Анотацiя На основі комплексного обстеження 118 пацієнтів з параноїдною шизо френією, що перебувають на примусовому лікуванні, проаналізована роль особистісних (когнітивних, емоційних, поведінкових), міжособистісних та середовищних чинників як факторів ризику розвитку госпі- тальної дезадаптації в умовах примусового лікування, що стало основою для подальшої розробки заходів її психосоціальної корекції і профілактики.
Ключовi слова госпітальна дез адаптація в умовах примусового ліку вання, хворі на параноїдну шизофренію
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Абрамов В. А. Особенности межличностных отношений больных параноидной шизофренией с симптомами госпитализма / [В. А. Абрамов, Т. Л. Ряполова, И. В. Жигулина и др.] // Таврический журнал психиатрии. — 2007. — Т. 11, № 3 (40). — С. 24—29.
2. Хобзей М. К. Соціально-орієнтована психіатрична допомога в Україні: проблеми та рішення / М. К. Хобзей, П. В. Волошин, Н. О. Марута // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3 (64). — С. 10—14.
3. Путятін Г. Г. Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості формування госпіталізму у хворих на шизофренію та його соціо- і психотерапевтична корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16 «Психіатрія» / Г. Г. Путятін. — Х., 2010. — 19 с.
4. Маркова М. В. Клініко-психопатологічні особливості хворих, які страждають на параноїдну шизофренію, в аспекті формування дезадаптації в умовах примусового лікування / М. В. Маркова, О. М. Царенко // Архів психіатрії. — 2013. — Т. 19, № 2 (73). — С. 141—147.
5. Стан психічного здоров’я населення та перспективи роз вит ку психіатричної допомоги в Україні / [М. К. Хобзей, П. В. Волошин, Н. О. Марута та ін.] // Український вісник психо- неврології. — 2012. — Т. 20, вип. 3 (72). — С. 13—18.
6. Мосолов С. Н. Шкалы психометрической оценки симпто- матики шизофрении и концепция позитивных и негативных расстройств / С. Н. Мосолов. — М., 2001. — С. 96—144.
7. WHO Psychiatric Disability Assessment Schedule (WHO/DAS) with a Guide to its Use. — Geneva : WHO, 1988. — 96 р.
8. Путятин Г. Г. Клинико-динамические и социально-психологические аспекты проблемы госпитализма у больных шизофренией / Г. Г. Путятин / В кн.: Абрамов В. А. Психосоциальная реаби- литация больных шизофренией / Абрамов В. А., Жигулина И. В., Ряполова Т. Л. — Донецк : Каштан, 2009. — С. 65—110.
9. Психологическая диагностика / под ред. М. К. Акимовой и К. М. Гуревича, 3-е изд., перераб. и дополн. — СПб. : Питер, 2003. — С. 333—335.
10. Шестопалова Л. Ф. Вивчення системи оцінок та уявлень хворих щодо терапевтичного середовища медичного закладу психоневрологічного профілю / Л. Ф. Шестопалова, В. А. Кожевнікова // Архів психіатрії. — 2008.—№ 1.—С. 60—63.