ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 2 (75)Суїцидальна поведінка у хворих тривожними розладами (клініко-психопатологічна та патопсихологічна характеристика, система профілактики)
Назва статтi Суїцидальна поведінка у хворих тривожними розладами (клініко-психопатологічна та патопсихологічна характеристика, система профілактики)
Автори Марута Наталія Олександрівна
Ніканорова Юлія Валеріївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 2 (75) Сторінки 57-61
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89—008.441.44-008.47-07:616.85-039 Індекс ББК -
Анотацiя В процесі виконання роботи були обстежені 124 пацієнти з тривожними розладами (F 41.0 — панічний розлад, F 41.1 — генералізований тривожний розлад, F 41.2 — змішаний тривожний і депресивний розлад), в структурі яких виявлено суїцидальну поведінку. Контрольну групу склали 101 пацієнт з аналогічними формами патології (F 41.0, F 41.1, F 41.2), без ознак суїцидальної поведінки. Аналіз результатів психопатологічного, психометричного і патопсихологічного дослідження хворих з суїцидальною поведінкою при тривожних розладах дозволив виявити предиктори й уточнити механізми суїцидогенезу у даної категорії хворих. На цій основі розроблена програма диференційованої профілактики суїцидальної поведінки при тривожних роз- ладах, заснована на принципах системності, етапності та диференційованості. Вищевикладене свідчить про необхідність впровадження розроблених клініко-психопатологічних і патопсихологічних предикторів та системи профілактики в практичну діяльність лікарів-психіатрів, психотерапевтів і медичних психологів.
Ключовi слова тривожні розлади, суїцидальна поведінка, психопатологічні та патопсихологічні предиктори, система профілактики.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Психопатологические и психологические детерминанты суицидального риска при невротической болезни [Текст] / [П. В. Волошин, Н. А. Марута, И. А. Явдак, Череднякова Е. С.] // Український вісник психоневрології. — 2008. — Т. 16, вип. 1(54). — С. 73—74.
2. Ефремов, В. С. Основы суицидологии [Текст] / В. С. Ефре- мов. — СПб.: Изд-во «Диалект», 2004. — 480 с.
3. Клинико-психопатологические корреляты суицидаль- ного поведения у больных невротическими расстройствами / [Н. О. Марута, А. Н. Бачериков, И. А. Явдак и др.] // Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний жур- нал. — 2007. — Т. 1, № 1. — С. 28—35.
4. Краснов, В. Н. Совершенствование методов ранней диагностики психических расстройств (на основе взаимодействия со специалистами первичного звена здравоохранения) [Текст] / [В. Н. Краснов, Т. В. Довженко, А. Е. Бобров и др.] — М.: «Медпрактика-М», 2008. — 136 с.
5. Маркова, М. В. Особливості аутоагресивної поведінки у пацієнтів з непсихотичними психічними розладами тривожно- депресивного спектра, коморбідніми із серцево-судинними захворюваннями та їх психотерапія [Текст] / М. В. Маркова, В. В. Бабич, Н. М. Степанова // Український вісник психоневро- логії. — 2008. — T. 16, вип. 1(54). — C. 81.
6. Марута Н. О. Предиктори суїцидальної поведінки при не- вротичних розладах / Н. О. Марута, І. О. Явдак // Український віс- ник психоневрології. — 2006. — T. 14, вип. 2(47). — C. 59—63.
7. Марута Н. А. Особенности тревожных нарушений при невротических расстройствах и возможности их терапии / Н. А. Марута, Е. Е. Семикина : матеріали ХІІ Міжнародної конф. «Актуальні напрямки в неврології: сьогодення та майбутнє», 25—28 квітня 2010 року, м. Судак. — С. 220—225.
8. Мишиев, В. Д. Этиопатогенез, клиника и терапия панических состояний [Текст] / В. Д. Мишиев, А. И. Герасименко // Психічне здоров'я. — 2006.— № 2(11). — С. 19—24.
9. Пилягина, Г. Я. Экзистенциальный кризис как патопси- хологическая основа суицидогенеза [Текст] / Г. Я. Пилягина, В. Э. Семенцул, С. А. Чумак // Український вісник психоневрології. — 2008. — T. 16, вип. 1(54) — C. 84—85.
10. Психіатрична допомога дорослому населенню України в систем реформування галузі охорони здоров'я / [М. К. Хобзей, П. В. Волошин, Н. О. Марута та ін.] // Український вісник психо- неврології. — 2012. — Т. 20, вип. 1(70), додаток. — С. 9—11.
11. Руководство по современной психотерапии при чрезвычайных ситуациях и кризисных состояниях с основами православной психотерапии [Текст] / [М. П. Беро, Р. Краузе, Т. Д. Бахтеева, Н. А. Марута и др.] ; под общ. ред. М. П. Беро. — Донецк: «Каштан», 2010. — 358 с.
12. Соколова, Е. Т. Проблема суицида: клинико-психо логи- ческий ракурс [Текст] / Е. Т. Соколова, Ю. А. Сотникова // Вопросы психологии. — 2006. — № 2. — С. 103—115.
13. Юрьева, Л. Н. Клиническая суицидология [Текст] / Л. Н. Юрьева. — Днепропетровск: Пороги, 2006. — 472 с.
14. Anxiety Disorders: Generalized Anxiety Disorders. Obsessive- Compulsive Disorders and Post traumatic Stress Disorder [Текст] / Edited by D. Nutt and J. Ballenger Blackwell. — London: Oxford, 2005. — P. 242.
15. Christodoulou, G. N. Advances in Psychiatry [Текст] / G. N. Chris to doulou. — WPA, 2005. — 282 p. 16. Derogatis, L. R. The SCL-90-R [Текст] / L. R. Derogatis // Clinical Psychometric Research. — Baltimore, 1975. — P. 1—134.
17. Kasper, S. Anxiety: a common theme in psychiatric disorders? [Электронный ресурс] / S. Kasper. — Istanbul: 22nd ECNP Congress, 2009. — C. 12.02/CD. Режим доступа : http:// www.europeanneuropsychopharmacology.com/article/S0924- 977X(09)71167-8/abstract
18. Rihmer, Z. Suicide and anxiety [Текст] / Z. Rihmer // International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. — 2009. — Vol. 13. — Suppl. l. — P. 10—11.
19. Wasserman, D. Suicide prevention in youth [Текст] / D. Wasserman // 16th Congress of the European Psychiatry: abstract. — 2008. — Vol. 23, suppl.2. — P. 08.04.