ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 2 (71)Типологічні особливості рольових позицій лікарів в умовах сучасного лікувального процесу
Назва статтi Типологічні особливості рольових позицій лікарів в умовах сучасного лікувального процесу
Автори Шестопалова Людмила Федорівна
Кожевнікова Вікторія Анатоліївна
Бородавко Оксана Олександрівна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 2 (71) Сторінки 117-120
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.8:371.712 Індекс ББК -
Анотацiя У статті розглянуто особливості формування рольових позицій медичних спеціалістів під час взаємодії з хворими. Визначено їх основні типи: гіперпротекція, функціональне співробітництво, партнерство, авторитарність. Показаний зв'язок між характером рольових позицій та емоційно- комунікативними особливостями лікарів.
Ключовi слова терапевтичний альянс, соціальна роль, емоційно-комунікативні особливості, реабілітація, лікувальний процес, лікарі
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Об интегративном подходе к разработке концепции шизо- френии и психосоциальной реабилитации больных / [В. А. Абрамов, Т. Л. Ряполова, А. В. Абрамов, И. В. Жигулина] // Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2009. — № 1 (21). — С. 3—12.
2. Андреева, Г. М. Социальная психология : учебник для выс- ших учебных заведений / Г. М. Андреева. — М.: Аспект Пресс, 2004. — 365 с.
3. Гиппенрейтер, Ю. Б. Феномен конгруэнтной эмпатии / Ю. Б. Гиппенрейтер, Т. Д. Карягина, Е. Н. Козлова // Вопросы пси- хологии. — 1993. — № 4. — С. 61—68.
4. Данилов, Д. С. Современные методы оптимизации сотрудни- чества врача и больного при лечении шизофрении / Д. С. Данилов // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2008. — Т. 108, № 4. — С. 99—104.
5. Кабанов, М. М. Проблема реабилитации психически больных и качество их жизни / М. М. Кабанов // Социальная и клиническая психиатрия. — 2001. — № 1. — С. 22—27.
6. Клиническая психология : учебник / под ред. Б. Д. Кар ва- сарского. — СПб.: Питер, 2002. — 960 с.
7. Кон, И. С. Социология личности / И. С. Кон. — М.: Политиздат, 1967. — 383 с.
8. Литвиненко, В. І. Партнерські відносини — показник професійної майстерності психіатра / В. І., Литвиненко // История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии: Сб. науч. работ Украинского НИИ клинической и экс- периментальной неврологии и психиатрии и Харьковской город- ской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) [под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка]. — Харьков, 1996. — Т. 3. — С. 261—262.
9. Шестопалова, Л. Ф. Медико-психологічні проблеми сучас- ного лікувально-реабілітаційного процесу / Л. Ф. Шестопалова // Український вісник психоневрології. — 2007. — Т. 15, вип. 1 (50), додаток. — С. 249.
10. Шестопалова, Л. Ф. Особенности формирования терапев- тического альянса между врачом и больными с психоневрологическими расстройствами / Л. Ф. Шестопалова, В. В. Артюхова // Архів психіатрії. — 2011. — Т. 17, № 3 (66). — С. 9—12.