ГоловнаАрхiв номерiв2009Том 17, випуск 3 (60)Рівень соціального функціонування та якості життя як основа психотерапії хворих на параноїдну шизофренію
Назва статтi Рівень соціального функціонування та якості життя як основа психотерапії хворих на параноїдну шизофренію
Автори Діхтяр В.О.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2009 Номер журналу Том 17, випуск 3 (60) Сторінки 35-44
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895-615.851-616.89-02-084 Індекс ББК -
Анотацiя В статье приведены результаты анализа социального функционирования и качества жизни у больных параноидной шизофренией. Установлено, что для разработки эффективных психотерапевтических мероприятий в обязательном порядке необходимо устанавливать уровень социального функционирования и качества жизни пациентов. Такой подход дает возможность выявить не только существующие у пациентов проблемы, но и установить потребность и необходимую степень психотерапевтического влияния на семейном уровне.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Жданова, М. П. Стан надання психіатричної допомоги населенню України у 2007 році / М. П. Жданова, С. М. Коллякова, Є. М. Зінченко // Архів психіатрії. — 2008. — Т. 14, № 1 (52). — С. 5—13.
2. Кузнєцов, В. М. Психіатрія / В. М. Кузнєцов, В. М. Чернявський. — К. : Здоров’я, 1993. — 344 с.
3. Пхіденко, С. В. Клініко-психологічна діагностика, прогнозування та корекція рівнів соціального функціонування хворих на параноїдну шизофренію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.16 «Психіатрія» / С. В. Пхіденко ; Український науково-дослідний ін-т соціальної та судової психіатрії. — К., 1997. — 33 с.
4. Богута, Х. Р. Тренінг суспільних навиків в реабілітації пацієнтів з хронічними психічними розладами / Х. Р. Богута, Г. Р. Лілікович, О. О. Фильц // Форум психіатрії і психотерапії. — 1999. — № 1. — С. 16—18.
5. Влох, І. Й. Психосоціальна реабілітація. Принципи, результати в Україні та Австрії / І. Й. Влох, Г. Гофман // Архів психіатрії. — 2001. — № 3(26). — С. 115—118.
6. Юрьева, Л. Н. История. Культура. Психические и поведенче- ские расстройства / Л. Н. Юрьева. — К. : Сфера, 2002. — 314 с.
7. Медично-соціальна експертиза психічних та поведінкових розладів : навч.-метод. посіб. для лікарів-психіатрів, наркологів, лікарів мед.-соц. експертних комісій і лікарів-інтернів / Л. М. Юр’єва, С. В. Пхіденко, Н. О. Єрчкова [та ін.]. — Дніпропетровськ : СП Інтертехнодрук, 2005. — 144 с.
8. Критерий качества жизни в психиатрической практике / Н. А. Марута, Т. В. Панько, И. А. Явдак [и др.]. — Х. : РИФ Арсис, ЛТД, 2004. — 239 с.
9. Абрамов, В. А. Медико-социальная реабилитация больных с психическими расстройствами : руководство для врачей-психиатров, психологов и соц. работников / В. А. Абрамов, И. В. Жигулина, Т. Л. Ряполова. — Донецк : Каштан, 2006. — 268 с.
10. Стандартизованная оценка клинической эффективности реабилитационных мероприятий при параноидной шизофрении / В. А. Абрамов, А. К. Бурцев, И. В. Жигулина [и др.] // Журн. психиатрии и мед. психологии. — 2007. — № 1. — С. 3—16.
11. Пішель, В. Я. Адекватна підтримуюча терапія як основа попередження повторних психотичних епізодів / В. Я. Пішель, М. Ю. Полив’яна, К. В. Гузенко // Укр. вісник психоневрології. — 2007. — Е. 15, вип. 1(50), додаток. — С. 224.
12. Пішель, В. Я. Характеристика антипсихотичної терапії пацієнтів з першим психотичним епізодом // В. Я. Пішель, М. Ю. Полив’яна // Сучасні аспекти лікування психічних розладів : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 26—27 жовт. 2007 р. — Чернівці : Книги-XXI, 2007. — С. 149—152.
13. Приб, Г. А. Социальное функционирование больных пара- ноидной шизофренией, сочетающееся с употреблением алкоголя с вредными последствиями или с синдромом зависимости от алкоголя // Архів психіатрії. — 2002. — № 2(29). — С. 39—43.
14. Пріб, Г. А. Поведінкова дисфункція у пацієнтів, які страждають на психічні розлади / Г. А. Пріб / Укр. вісник психоневрології. — 2007. — Вип. 3. — С. 100—103.
15. Пріб, Г. А. Дисфункція соціальних ролей у пацієнтів, які страждають на психічні розлади / Г. А. Пріб // Архів психіатрії. — 2007. — № 1/2. — С. 26—33.
16. Пріб, Г. А. Фрустрація як чинник соціальної дезадаптації у пацієнтів, які страждають на психічні розлади / Г. А. Пріб // Журн. психиатрии и мед. психологии. — 2007. — № 1. — С. 48—52.
17. Меззич, Хуан. Личностно-ориентированная психиатрия: единство медицинских наук и гуманизма / Хуан Меззич // Независимый психиатр. журнал. — 2007. — № 3. — С. 11.
18. Гурович, И. Я. Психосоциальные подходы в практике лечения и реабилитации шизофрении: современные тенденции / И. Я. Гурович, Н. Д. Семенова // Социальная и клиническая пси- хиатрия. — 2007. — Т. 17, № 4. — С. 78—85.
19. Холмогорова, А. Б. Программа тренинга когнитивных и соци- альных навыков / А. Б. Холмогорова, Н. Г. Гаранян, А. А. Далныкова, А. Б. Шмуклер // Там же. — 2007. — № 4. — С. 21—29.
20. Гурович, И. Я. Психосоциальное лечебно-реабилитационное направление в психиатрии / И. Я. Гурович, Я. А. Сторожакова, А. Б. Шмуклер // Там же. — 2004. — № 14, вып. 1. — С. 81—86. 21. Чабан, О. С. Психотерапия пациентов с шизофренией / О. С. Чабан // Тавр. журн. психиатрии. — 2006. — № 2. — С. 64—120.
22. Холмогорова, А. Б. Психотерапия шизофрении за рубе- жом / А. Б. Холмогорова // Московский психотерапевтический журнал. — 1993. — № 1. — С. 77—112.
23. Холмогорова, А. Б. Психотерапия психических расстройств: современное состояние и основные тенденции развития / А. Б. Холмогорова // Современная терапия психических рас- стройств. — 2006. — № 2. — С. 12—17.
24. Холмогорова, А. Б. Когнитивно-бихевиоральная пси- хотерапия шизофрении: отечественный и зарубежный опыт / А. Б. Холмогорова // Там же. — 2007. — № 4. — С. 13—19.
25. Вид, В. Д. Психотерапия шизофрении. 3-е изд. / В. Д. Вид. — СПб. : Питер, 2008. — 512 с.
26. Богомолов, В. А. Психосоциальные методы работы с семьями больных шизофренией: обзор исследований / В. А. Богомолов, С. Н. Ени колопов // Современная терапия психических рас- стройств. — 2008. — № 1. — С. 5—14.
27. Михайлов, Б. В. Реабилитационная стратегия в психотерапии / Б. В. Михайлов, В. В. Чугунов // Архів психіатрії. — 2005. — Т. 11, № 2. — С. 124 — 127.
28. Ряполова, Т. Л. Семейная терапия в системе ранней реабилитации больных шизофренией и оценка ее эффектив- ности / Т. Л. Ря полова // Там же. — 2008. — Т. 14, № 4 (55). — С. 15 — 21. 29. Денисов, Є. М. Порівняльна оцінка клініко-психопатологічних особливостей, якості життя та соціального функціонування хворих на параноїдну шизофренію з різними типами перебігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16 «Психіатрія» / Є. М. Денисов. — Харків, 2009. — 20 с.
30. Михайлов, Б. В. Современное состояние проблемы шизо френии / Б. В. Михайлов, В. В. Чугунов // Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний жур- нал. — 2009. — Т. 2, № 1. — С. 5—12.
31. WHO Psychiatric Disability Assessment Schedule (WHO/DAS) with a Guide to its Use. — Geneva : WHO, 1988. — 96 р.
32. Беседин, А. Н. Книга практического психолога / А. Н. Беседин, И. И. Липатов, А. В. Тимченко [и др.]. — Х. : РИП Оригинал ; фирма Фортуна-пресс, 1996. — 424 с.