ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 1 (50)Розсіяний склероз в Україні: розповсюдженість, перебіг, прогноз, лікування, фармакоекономіка
Назва статтi Розсіяний склероз в Україні: розповсюдженість, перебіг, прогноз, лікування, фармакоекономіка
Автори Волошин Петро Власович
Волошина Наталія Петрівна
Тайцлін В.Й.
Лещенко Азарій Георгійович
Шестопалова Людмила Федорівна
Негрич Т. І.
Негреба Тетяна Валер'янівна
Левченко Ірина Леонідівна
Василовський Віталій Вадимович
Дьяченко Лілія Іванівна
Перцев Григорій Дмитрович
Федосєєв Сергій Володимирович
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Черненко Максим Євгенович
Гант Є. Є.
Кожевнікова Вікторія Анатоліївна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 1 (50) Сторінки 6-21
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.2-036.2-037-08 (477) Індекс ББК -
Анотацiя У роботі був проведений комплексний аналіз поширеності розсіяного склерозу (РС) у різних регіонах України. Виявлені чинники ризику, які передують клінічній маніфестації дебюту. Подані різні варіанти дебютів при різних типах перебігу розсіяного склерозу в західному та східному регіонах України, що простежили на моделях Харківської і Львівської областей. Дана характеристика рецидивів різного ступеня важкості при рецидивуючому перебігу РС. Виявлені різні варіанти перебігу етапів прогресування (поступально-прогресуючий, рецидивуюче-прогресуючий, неухильний) при первинно- та вторинно-прогредієнтному перебігу РС, що відрізняються своїми механізмами формування. Виділені критерії сприятливого, несприятливого та невизначеного прогнозу для різних типів перебігу РС. Дана клініко-патогенетична характерис- тика різних типів перебігу РС з урахуванням психологічних, нейровізуалізаційних, нейрофізіологічних та імунологічних методів дослідження. Обґрунтовано застосування нових оригінальних технологій лікування РС (аутотрансплантація стромальних клітин кісткового мозку та ендолюмбальне введення глюкокортикоїдів) і розроблені підходи до дифе- ренційованого застосування сучас них методів патогенетич- ної терапії з урахуванням стадії активності і типу перебігу демиєлінізуючого процесу. Проведено фармакоекономічне обґрунтовування лікування хворих на РС, включаючи препарати превентивної дії.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гусев Е. И., Демина Т. Л., Бойко А. И. Рассеянный склероз. М.: Изд-во «Нефть-газ», 1997. — 464 с.
2. Завалишин И. А. Рассеянный склероз: избранные вопросы теории и практики. — М., 2000. — 640 с.
3. Бархатова В. П., Завалишин И. А., Байдина Е. В. Патофизиология демиелинизирующего процесса // Журнал невропатологии и пси- хиатрии им. С. С. Корсакова. — 2002. — № 7. — С. 53—58.
4. Лисяный Н. И. Иммунология и иммунотерапия рассеянного склероза. — К., 2003. — 251 с.
5. Чекнев С. Б. Патогенез РС: иммуностимуляция или иммуно- дефицит // Иммунология. — 1994. — № 2. — С.9—17.
6. Ярош О., Ярош О. Поширеність РС в Україні // Лікарська справа. — № 9. — 1995. — С. 84—86. 7. Майер Дэвид. Социальная психология. 6-е изд., перераб. и доп. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2002. — 752 с.
8. Пономаренко В. С., Кизим М. О., Узунов Ф. В. Рівень і якість жит тя населення України (монографія). — Харків: Вид. дім «Інжек», 2003. — 226 с.
9. Волошина Н. П., Левченко І. Л., Панченко І. О. Розсіяний скле роз у промислово розвиненому м. Харкові // Український медичний альманах. — Т. 8, № 4 (додаток). — 2005. — С. 27—29. (Матер. наук.-практ. конф. «Сучасні технології профілактики та лікування психічних, поведінкових та нервових розладів», 20—22 вересня 2005 р., Луганськ).
10. Mc. Donald W. NMR in diagnosis, monitoring treatment and epidemiology of multiple sclerosis // Acta Neurol. Scand. — 1995. — P. 52—53.
11. Kurtzke J. F. MS epidemiology world wide. One view of current status // Ibid. — 1995. — 91(161). — P. 23—33.
12. Павлюк Н. Э. Особенности рассеянного склероза в дальне- восточном регионе: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — Ново- сибирск, 1995.
13. Негреба Т. В. Клінічна діагностика різних типів перебігу розсіяного склерозу (збірка анкет). Авторське свідоцтво про реєстрацію права на твір № 8675 від 31.10.2003
14. Завалишин И. А., Захарова М. Н., Пересадова А. В. и др. Прогредиентное течение рассеянного склероза // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2002. — № 2, спец. вып. — С. 26—31.
15. Негреба Т. В. Течение и прогноз современных форм рассеянного склероза // Український вісник психоневрології. — Т. 14, вип. 1 (46). — 2006. — С. 44—46.
16. Макдональд В. Я., Фазенас Ф., Томсон А. Д. Диагностика рассеянного склероза // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2003. — № 2, спец. вып. — С. 4—9.
17. Блажей В. Ю., Дзюба А. Н. Клиника дебюта рассеянного склероза в Луганской области // Український медичний альма- нах. — 2002. — Т. 5. — № 6. — с.15—16.
18. Негреба Т. В. Клиническая характеристика дебюта при разных типах течения рассеянного склероза // Український вісник психоневрології. — Т. 11, вип 2 (35). — 2003. — С.34—36.
19. Бриксман А. М. О клинической характеристике и диагно- стических критериях дебюта рассеянного склероза // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1984. — № 2. — С.189—193.
20. Poser S. M., Paty D. W., Sceinberg l. New diagnostic criteria for multiple sclerosis // Ann Neurol. 1983; 13: 227—231.
21. Бисага Г. Н. Рассеянный склероз. Современные представ- ления, диагностика и лечение. — СПб., Аспет плюс. — 2001. — 41 с.
22. Негреба Т. В. Клиническая характеристика прогредиент- ных типов течения рассеянного склероза // Український вісник психоневрології. — 2003. — Т. 11, вип. 1 (34). — С. 16 — 18.
23. Алан Дж. Томпсон, Крис Полман, Райнхард Холфельд. Рассеянный склероз: клинические аспекты и спорные вопро- сы / Пер. с англ. Н. А. Тотолян; Под ред. А. А. Скоромца. — СПб.: Политехника, 2001. — 422 с.
24. Poser C. M. Exacerbations, activity and progression in multiple sclerosis // Arch. neurol. — 1999. — Vol. 37. — P. 471—474.
25. Алексеева Т. Г., Бойко А. Н., Гусев Е. И. Спектр нейропси- хологических нарушений при рассеянном склерозе // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2002. — № 11.
26. Ениколопова Е. В., Садальская Е. В., Нанян С. Б. и др. Нейро- психологический анализ когнитивных функций у больных рас- сеянным склерозом // Тез. докл. 2 Междунар. конф. «А. Р. Лурия и психология 21 века». — М., 2002. — С.50—51.
27. Шестопалова Л. Ф. Когнитивные нарушения у больных рассеянным склерозом. // Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2002. — № 1(9). — С.50—53.
28. Лобзин С. В., Иволгин А. Ф., Воробьев С. В. и др. Комплекс- ная диагностика вегетативных расстройств при рассеянном склерозе // Нейроиммунология: Матер. Всерос. науч.-практ. конф. неврологов. — СПб., 2005. — С.85.
29. Тайцлин В. И., Перцев Г. Д. Вегетативные нарушения у боль ных с рассеянным склерозом // Український медичний ча со пис. — 2004. — № 5. — С. 43—46.
30. Евдокимова О. В., Стариков А. С., Лапкин М. М. и др. Состояние вегетативной нервной системы и неспецифических адап тационных механизмов у больных рассеянным склерозом // Неврологический вестник. — 2003. — Т. ХХХV, вып. 1—2. — С. 22—25.
31. Остеопороз: эпидемиология, клиника, диагностика, про- филактика и лечение / Под ред. Н. А. Корж и др. — Харьков: Золотые страницы, 2002. — 648 с.
32. Малашхия Ю. А., Надареишвили З. Г., Малашхия Н. Ю. и др. Мозг как орган иммунитета // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1999. — № 9. — С. 62—64.
33. Бархатова В. П., Завалишин И. А., Хайдаров Б. Т. и др. Биохимические механизмы нарушения нейроиммунного вза- имодействия при рассеянном склерозе // Там же. — 2000. — № 11. — С. 42—47.
34. Дзюба А. Н., Фролов В. М., Гайдаш И. С. Показатели кле- точного иммунитета у больных рассеянным склерозом // Там же. — Т. 92. — Вып. 2. — 1992. — С. 12—14.
35. Гусев Е. И., Беляева И. А., Чехонин В. П. и др. Сравнительный клинико-иммуннохимический анализ ремиттирующего и вто- рично-прогрессирующего течения рассеянного склероза // Там же. — 2000. — № 6: — С. 51—57.
36. Бисага Г. Н., Калинина Н. М., Акимова С. Б. и др. Ремитти- рующий и прогредиентный рассеянный склероз: иммунопатоге- нетические различия: Медико-социальные аспекты РС. — СПб.: Лики России, 2001. — С. 17—21.
37. Коляда Т. І., Волошина Н. П., Негреба Т. В. Порівняльна характеристика імунного статусу при різних типах перебігу розсіяного склерозу // Український вісник психоневрології. — Харків. — 2004. — Т. 12, вип. 2 (39). — С. 88—94.
38. Гусев Е. И., Демина Т. Л., Татаринова М. Ю. и соавт. Исполь- зование ЯМР-томографии для динамического наблюдения за больными рассеянным склерозом // Журнал неврол. и психиа- трии. — 1993, вып. 4. — С. 3—7.
39. Вавилов С. Б., Кнорин Э. А., Пушкина Е. А и др. Магнитно- резонансная томография в диагностике заболеваний головного мозга // Медицинская радиология. — 1992. — № 2. — С. 28—33.
40. Верещагин Н. В., Хондкариан О. А., Адарчева Л. С. и др. О критериях активности патологического процесса при рассеянном склерозе (клинико-компьютерно-томографические сопоставле- ния) // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсако- ва. — 1985. — № 8. — С. 1121—1126.
41. Гнездицкий В. В. Вызванные потенциалы мозга в клинической практике. — Таганрог: Изд-во Таганрог. ун-та, 1997. — 252 с.
42. Соколова Л. И. Зрительные вызванные потенциалы у боль- ных с рассеянным склерозом // Журнал невропатологии и психи- атрии им. С. С. Корсакова. — 1982. — № 2. — С.183—189.
43. Ebers G. C. Treatment of multiple sclerosis // Lancet. — 1994. — P. 275—279.
44. K. Lowitzsch. Новые подходы к лечению рассеянного скле- роза // Неврологический вестник. — 1999. — № 4. — С. 90—91.
45. Гусев Е. И., Бойко А. Н. Некоторые клинические и медико- социальные аспекты новых методов патогенетического лечения рассеянного склероза // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2001. — № 4. — С. 61—65.
46. Левин О. С. Иммунотерапия рассеянного склероза // Российский медицинский журнал. — М., 2001. — № 22. — С.3—7.
47. Соколова Л. И. Дифференцированное лечение больных РС // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсако- ва. — 1997. — № 3. — С. 93—95.
48. Гусев Е. И., Бойко А. Н., Позер Ч. Проблемы перспективы использования В-интерферонов и копаксона в лечении РС // Там же. — 1999. — № 4. — С. 33—37.
49. Гусев Е. И., Бойко А. Н. Ребиф в длительной иммунокор- рекции при рассеянном склерозе // Журнал «Лечение нервных болезней». — Москва, 2001. — № 2. — С. 16—19.
50. Демина Т. Л., Хачанова Н. В., Лащ Н. Ю. и др. Бетаферон в ле- чении больных рассеянным склерозом // Там же. — С. 13—16.
51. Завалишин И. А., Переседова А. В. Современные возмож- ности патогенетического лечения рассеянного склероза // Там же. — С. 3—7.
52. Завалишин И. А., Шмидт Т. Е., Яхно Н. и др. Копаксон в ле- чении больных с рассеянным склерозом // Там же. — С.19—22.
53. Волошина Н. П., Шестопалова Л. Ф., Негреба Т. В. и др. Копак- сон в лікуванні хворих на розсіяний склероз // Український вісник психоневрології. — 2002. — Т. 10, вип. 2 (31). — С. 199—202.
54. Ричард А. Радик, Дональд Е. Гудкин. Терапия рассеянного склероза — М.: Дуниц. — Лондон, 2000. — 573 с.
55. Шмидт Т. Е. Лечение рассеянного склероза // Русский ме- дицинский журнал. — 2001. — Т. 9, № 7—8. — С. 322—328.
56. Лисич-Вильямсон К. А., Плокер Г. Л. Терапия ремиттирующе- го рассеянного склероза. Определение роли интерферона бета-1 для подкожного введения // Український медичний часопис. — К., 2002. — № 3. — С. 56—76.
57. Sanchez-Ramos J., Song S., Cardozo-Pelaez F.et al. Adult bone marrow stromal cells differentiate into neural cells in vitro // Experimental Neurology. — 2000, V. 164. — № 2. — P. 247—256.
58. Prockop D. J., Azizi S. A., Phinney D. G., Kopen G. C., Schwarz E. J. Potential use of marrow stromal cells as therapeutic vectors for diseases of the central nervous system // Prog. Brain Research. — 2000. — V. 128. — P. 293—297.
59. Woodbury D., Schwarz E. J., Prockop D. J., Black I. B. Adult rat and human bone marrow stromal cells differentiate into neurons // Journal Neuroscience Research. — 2000. — V. 61. — № 4. — P. 364—370.
60. Неретин В. Я., Ганнушкина И. В., Жирнова И. Г. и др. Динамика иммунологических показателей при лечении больных рассеян- ным склерозом преднизолоном в сочетании с плазмаферезом // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1988. — № 2. — С. 17—21.
61. Негреба Т. В. Клиническая эффективность гормональной терапии при рецидивирующем течении рассеянного склероза // Український вісник психоневрології. — Т. 11, вип. 4 (37). — 2003. — С. 26—28.
62. Коломенская Е. А., Андреева И. И., Ибрагимова Г. В. и др. Эффек тивность и побочные явления применения кортикосте- роидных препаратов в больших дозах через день // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1983. — № 4. — С. 531—536.
63. Неретин В. Я., Кирьяков В. А., Сапфирова В. А. Применение кортикостероидов в комплексной терапии неврологических за- болеваний // Там же. — 1991. — № 2. — С. 103 — 107.
64. Волошина Н. П., Василовский В. В., Микулинский Ю. Е., Щегельская Е. А. Аутотерапия стромальными клетками костного мозга (КСКМ), индуцированными в нервные клетки, у больных с прогредиентными формами рассеянного склероза // 3-й Рос- сийский Конгресс по патофизиологии с международным уча- стием «Дизрегуляторная патология органов и систем (экспери- ментальная и клиническая патофизиология)»: Тез. докл. — М., 2004. — С. 222—223. 65. «Спосіб лікування хворих на розсіяний склероз» від 02.10.2003, Київ, Укрпатент, шифр НДР: АМН РС 03, назва НДР «Розробити нові технології лікування розсіяного склерозу в екс- перименті та в клініці». Автори патенту: керівник відділу нейро- інфекцій та патології ВНС, д-р мед. наук, проф. Волошина Н. П., ст. наук. співробіт., канд. мед. наук Василовський В. В. Україна (19) UA, (11) 68711 А «Спосіб лікування хворих на розсіяний склероз»
66. «Спосіб лікування хворих на розсіяний склероз з прогре- дієнтним перебігом» МПК7 А61В5/00 Україна (19) UA, (11) 68758 А від 02.11.2003, Київ, Укрпатент, шифр НДР: АМН РС 03, назва НДР «Розробити нові технології лікування розсіяного склерозу в екс- перименті та в клініці». Автори патенту: керівник відділу нейро- інфекцій та патології ВНС, д-р мед. наук, проф. Волошина Н. П., ст. наук. співробіт., канд. мед. наук Василовський В. В.
67. Жирнова И. Г., Ганнушкина И. В., Лабунская Д. А. и др. Иммунологические показатели и эффективность плазмафере- за // Нейроиммунология, нейроинфекция, нейроимидж: Матер. конф. — СПб., 1995. — С.43—45.
68. Анастасиев В. В. Иммуноглобулин для внутривенного введения. — Нижний Новгород, 2000. — 166 с.
69. Sorensen P. S., Wanscher B. et al Intravenous immunoglobulin reduces MRI activity in relapsing multiple sclerosis // Neurology. — 1998. — Vol. 50. — P. 1273—1284.
70. H. Link Immunoglobulin G and low molecular weight proteins in human cerebrospinal fluid chemical and immunological characterization with special reference to multiple sclerosis // Acta Neurol. Scand. — 1967. — Vol. 43, Suppl 28. — P. 1—136
71. Одинак М. М., Бисага Г. Н., Зарубина И. В. Новые подходы к антиоксидантной терапии при рассеянном склерозе // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2002. — № 2. — С. 72—75.
72. Колєндо О. О. Застосування берлітіону та неомидантану в комплексному лікуванні хворих на РС з проявами втоми // Український вісник психоневрології. — 2004. — Т. 12, вип. 2 (39). — С. 38—41.
73. Віничук С. М., Донченко Г. В., Копчак О. О. та співавт. Ефектив- ність Берлітіону у лікуванні хворих на розсіяний склероз із втомою та його вплив на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги // Український медичний часопис. — 2004. — 5/43 IX—X. — С. 36—42.
74. Колєндо О. О. Застосування Берлітіону та Неомідантану в комплексному лікуванні хворих на розсіяний с
78. Шварц Г. Я. Фармакоэкономическое обоснование приме- нения лекарственных препаратов превентивного ряда в лечении больных рассеянным склерозом // Неврологический журнал. — 2001. — Т. 6, № 1. — С.43—47.
79. Andlin-Sobocki P., Jonsson B., Wittchen H.-U., Olesen J. Cost of disorders of the brain in Europe // European Journal of Neurology. — 2005, 12 (Suppl.). — P. 1—27.