ГоловнаАрхiв номерiв2006Том 14, випуск 1 (46)Дослідження співвідношення між апоА-вмісними і зба гаченими тригліцеридами ліпопротеїнами при цереброваскулярних порушеннях, метаболічному синдромі і цукровому діабеті типу 2
Назва статтi Дослідження співвідношення між апоА-вмісними і зба гаченими тригліцеридами ліпопротеїнами при цереброваскулярних порушеннях, метаболічному синдромі і цукровому діабеті типу 2
Автори Божко Г.Х.
Соколік Вікторія Василівна
Чурсіна В.С.
Перцева Т. Г.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2006 Номер журналу Том 14, випуск 1 (46) Сторінки 13-14
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831–005 6:577.11:577.15.153:616.379–008.64 Індекс ББК -
Анотацiя За методом гель-електрофорезу порівнювали зміни вмісту ліпопротеїнів дуже низької щільності (ЛДНЩ) і 3-х фракцій ліпопротеїнів високої щільності (ЛВЩ) у хворих з цереброваскулярними порушеннями, ускладненими і неускладненими метаболічним синдромом (МС) і цукровим діабетом типу 2 (ЦД-2). Аналіз здобутих результатів свідчить про те, що величина співвідношення ЛДНЩ і ЛВЩ може використовуватися для надійної діагностики проатерогенних порушень обміну ліпопротеїнів при ЦД-2. Результати роботи узгоджуються з уявленням про те, що МС може розглядатися як доклінічна форма перебігу ЦД-2.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Талаева Т. В., Шумаков В. А., Братусь В. В. Инсулино- резистентность и метаболический синдром: Взаимосвязь и роль в патогенезе атеросклероза и ишемической болезни сердца // Журнал АМН Украины. — 2004. — 10, № 1. — С. 16–34.
2. Балаболкин М. И., Креминская В. М., Клебанова Е. Н. Роль дисфункции эндотелия и окислительного стресса в ме ха низмах развития ангиопатий при сахарном диабете 2 // Кардиология. — 2004. — 44, № 7. — С. 90–97.
3. Божко Г. Х., Перцева Т. Г., Чурсина В. С. и др. Особенности дислипопротеинемий у больных с дис цир ку ля тор ной энцефало патией на фоне сахарного диабета 2 типа // Український вісник психоневрології. — 2004. — Т. 12, вип 1 (38). — С. 107–109.
4. Перцева Т. Г., Божко Г. Х., Соколик В. В. и др. Содержание липопротеинов, липопротеинлипазная и холестеринэтери фицирующая активность сыворотки крови у больных с дис циркуляторной энцефалопатией на фоне сахарного диабета 2 типа // Вісник проблем біол. і мед. — 2004. — Вип. 4. — С. 50–55.
5. Меньшиков В. В. Лабораторные методы исследования в клинике. — М., 1987. — 232 с.
6. Колб В. Г., Камышников В. С. Справочник по клинической химии. — Минск, 1982. — 366 с.
7. Божко Г. Х., Кулабухов В. М. Перераспределение липопротеинов сыворотки крови кроликов, вызванное одно кратным введением холестерина // Биохимия. — 1993. — 58, № 10. — С. 1594–1603.
8. Соколов Е. И., Перова Н. В. Диабетическая дислипидемия в патогенезе ишемической болезни сердца // Кардиология. — 2003. — 43, № 5. — С. 16–20.