ГоловнаАрхiв номерiв2024Том 32, випуск 1 (118)Стан психічної сфери у хворих з різними формами дифузної алопеції: аналіз спектра і вираженості психопатологічної симптоматики
Назва статтi Стан психічної сфери у хворих з різними формами дифузної алопеції: аналіз спектра і вираженості психопатологічної симптоматики
Автори Чемерис Мар’яна Мирославівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2024 Номер журналу Том 32, випуск 1 (118) Сторінки 63-67
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891:616-052:615.851 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V32-is1-2024-10

 Мета роботи — вивчення наявності, спектра і вираженості психопатологічної симптоматики для створення надалі персоніфікованих підходів до лікування трихологічних пацієнток з порушеннями психічного здоров’я, асоційованими з алопецією. Обстежено 153 жінки віком від 25 до 45 років з дифузною алопецією: без ознак психічної дезадаптації (ПД) — 45 осіб, з окремими ознаками дезадаптації — 73 особи, та з розладами адаптації відповідно до критеріїв МКХ-10 — 35 осіб. В межах кожної з цих груп виокремлено по дві підгрупи залежно від ґенезу алопеції: метаболічна (45 пацієнток) або змішана (108 пацієнток). Майже половина осіб з дифузною алопецією (47,7 %) мають окремі симптоми психопатологічного спектра, серед решти — кількість психічно здорових осіб та респонденток з розладами адаптації F43.2 є приблизно однаковою (29,4 % і 22,9 %, відповідно). Серед хворих зі змішаною формою алопеції більшість (59,3 %) мають симптоми ПД, а більше чверті (28,8 %) — нозологічно окреслені розлади адаптації, тоді як серед пацієнток з метаболічною формою алопеції більшість (66,7 %) є психічно здоровими, 20,0 % мають ознаки ПД і 13,3 % страждають на розлади адаптації. У осіб з дифузною алопецією спостерігається майже увесь спектр психопатологічної симптоматики, за винятком значущих проявів паранояльності та психотизму. Вираженість решти проявів — соматизації, обсесивно-компульсивних розладів, міжособистісної сенситивності, депресії, тривожності, ворожості, фобічної тривожності — значуще різниться залежно від ґенезу дифузної алопеції, демонструючи більшу виразність у хворих зі змішаною формою алопеції, проти хворих з метаболічною алопецією. Клінічне наповнення і вираженість усього спектра психопатологічної симптоматики значуще відрізняється у пацієнток зі змішаною алопецією (із закономірним збільшенням вираженості усіх досліджуваних психопатологічних проявів одночасно з посиленням важкості ПД), проти хворих з метаболічною її формою. Інтегральні показники тяжкості і кількості психопатологічних симптомів та виразності симптоматичного дистресу також є значуще вищими в осіб зі змішаною алопецією. Виявлені закономірності треба брати до уваги під час створення стратегії персоніфікованої терапії пацієнток з дифузною алопецією.
Ключовi слова психодерматологія, порушення психічного здоров’я, алопеція, стан психічної сфери, психічна дезадаптація, розлади адаптації, психопатологічна симптоматика.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Маркова М. В., Чемерис М. М. Трихологічна пробле- матика на перетині дерматології і психіатрії: аналіз можли- востей та шляхів розвитку // Психіатрія, неврологія та ме- дична психологія. 2023. Вип. 22. С. 14—20. DOI: https://doi. org/10.26565/2312-5675-2023-22-02.
2. Психодерматологія: медико-психологічні аспекти дії психосоціального стресу в клінічній і естетичній дермато- логічній практиці : колективна монографія за загальною редакцією проф. М. В. Маркової, д. мед. н. І. Р. Мухаровської. Харків: Друкарня «Мадрид», 2019. 277 с.
3. Piraccini B. M., Alessandrini A. Androgenetic alopecia // G Ital Dermatol Venerol. 2014. 149(1). 15—24. PMID: 24566563.
4. Dhami L. Psychology of Hair Loss Patients and Importance of Counseling // Indian J Plast Surg. 2021. 54(4). 411—415. DOI: 10.1055/s-0041-1741037. DOI: 10.1055/s-0041-1741037.
5. Aukerman E. L., Jafferany M. The psychological consequences of androgenetic alopecia: A systematic review // J Cosmet Dermatol. 2023. 22(1). 89—95. DOI: 10.1111/jocd.14983.
6. The psychosocial burden of alopecia areata and androgenetica: a cross-sectional multicentre study among dermatological out-patients in 13 European countries / Titeca G., Goudetsidis L., Francq B. [et al.] // J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020. 34(2). 406—411. DOI: 10.1111/jdv.15927.