ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 4 (117)Ставлення до загальних категорій часу громадян України та Ізраїлю в сучасних умовах
Назва статтi Ставлення до загальних категорій часу громадян України та Ізраїлю в сучасних умовах
Автори Луцик Володимир Леонідович
Марута Оксана Сергіївна
Войтенко Ірина Вікторівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 4 (117) Сторінки 72-74
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 159.922:612.821.8:342.7 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is4-2023-10

 Метою роботи було вивчити особливості ставлення до загальних категорій часу (минуле, теперішнє, майбутнє) громадян України та Ізраїлю. Обстежено протягом 2022— 2023 рр. 88 психічно здорових осіб, з них 60 (68,18 %) громадян України і 28 (31,82 %) громадян Ізраїлю за допомогою опитувальника часової перспективи Зімбардо, який дає змогу оцінювати сприйняття часу у п’ятифакторній моделі, складниками якої є «негативне минуле», «позитивне минуле», «фаталістичне теперішнє», «гедоністичне теперішнє» і «майбутнє». Отримані дані свідчать, що українцям під час війни більш притаманні почуття втрати контролю над власною долею і відірваності від плину часу, а також відчуття переважної залежності від умов і чинників, на котрі жодним способом не можна вплинути або змінити їх. У українців суттєво меншою, ніж у ізраїльтян, є орієнтація на майбутнє, зниженою є також здатність ставити цілі та будувати плани щодо подальшого життя. Отже, зазначені тенденції, які пов’язані з переживанням людиною катастрофічних наслідків війни, визначають важливі напрямки психокорекційної роботи, зокрема з хворими на посттравматичні психічні розлади, в структурі яких виявляються порушення у ставленні до основних категорій часу та у сприйнятті нерозривності його плину. Такі порушення, тобто викривлення «часової перспективи», особливо у ставленні до майбутнього, є важливим патопсихологічним кластером, який має становити одну з головних мішеней психокорекційної роботи з людиною в умовах війни.
Ключовi слова категорії часу, минуле, теперішнє, майбутнє, громадяни України, громадяни Ізраїлю, психодіагностика
Доступ до повної статтi pdf
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Історія психології: від античності до початку XX століття : Авт-уклад. О. П. Коханова. Київ : Інтерсервіс, 2016. 235 с. URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16139/1/O_ Kokhanova_IP_IL.pdf. 2. Zimbardo, Ph., Boyd, J. The Time Paradox: The New Psychology of Time That Will Change Your Life. New York: Freepress, 2008. 358 p. URI: https://matrixtrainings.files.wordpress. com/2014/09/time-paradox.pdf. 3. An inventory for measuring depression / Beck A. T., Ward C. H., Mendelson M. [et al.] // Archives of general psychiatry. 1961. Vol. 4. No. 6. P. 561—571. DOI: 10.1001/archpsyc. 1961.01710120031004. 4. Подкорытов В. С., Чайка Ю. Ю. Депрессии. Современная терапия. Харьков : Торнадо, 2003. 350 с. URI: https://www. bukinist.in.ua/ukr/books/view/38953. 5. Марута Н. О., Федченко В. Ю., Лінська К. І. Генетичні передумови депресивних розладів // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 3 (92). С. 39—44. URI: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2017_25_3_12. 6. Психодіагностичні та психофізіологічні ознаки підвищеного суїцидального ризику у хворих на депресивні розлади / [Шестопалова Л. Ф., Луцик В. Л., Марута О. С., Войтенко І. В.] // Грааль науки. 2023. № 31. С. 432—437. DOI: 10.36074/grail-of-science.15.19.2023.69. 7. Сырцова А., Соколова Е. Т., Митина О. В. Адаптация опросника временной перспективы личности Ф. Зимбардо // Психологический журнал. 2008. Т. 29. № 3. С. 101—109. URI: https://www.researchgate.net/publication/233540945_ Adaptation_of_Zimbardo_Time_Perspective_Inventory. 8. Orkibi H. Psychometric Properties of the Hebrew Short Version of the Zimbardo Time Perspective Inventory // Evaluation & the Health Professions. 2015. 38 (2). P. 219—245. DOI: https://doi.org/10.1177/0163278714531601.