ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 3 (116)Порівняльний математичний аналіз за даними анамнезу не спадково обумовлених факторів ризику і антиризику між хворими на розсіяний склероз та їх практично здоровими дітьми
Назва статтi Порівняльний математичний аналіз за даними анамнезу не спадково обумовлених факторів ризику і антиризику між хворими на розсіяний склероз та їх практично здоровими дітьми
Автори Негреба Тетяна Валер'янівна
Волошина Наталія Петрівна
Кіржнер Валерій Михайлович
Черненко Максим Євгенович
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Нікішкова Ірина Миколаївна
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Кутіков Дамір Олександрович
Гапонов Петро Костянтинович
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 3 (116) Сторінки
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.852-004.12:615.07:371.711 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is3-2023-7

 Мета роботи: виділити та систематизувати не спадково обумовлені фактори ризику та антиризику, які сприяють і перешкоджають розвитку розсіяного склерозу (РС), на осно- ві системного порівняльного математичного аналізу анамнестичних даних між хворими із спорадичною та сімейною формами РС і практично здоровими дорослими дітьми, на- родженими від хворих батьків. Методи досліджування: анкетування; методи математичної статистики (середні значення, довірчий інтервал); пермутаційний тест; величина «відношення шансів» (OR). Обстежено 97 хворих на РС: спорадична форма — 56, сімейна форма — 42, практично здорові діти — 40. Аналіз особливостей акушерсько-гінекологічного, преморбідного анамнезу та показників способу життя проводили за спеціально розробленими анкетами. За допомогою метода пермутації та величини OR > 1 отримані диференційовані патерни достовірних показників анамнестичних даних, які розцінювалися як умовні фактори ризику (ФР) і протективні фактори антиризику (ФАР). Виявлені поєднання показників преморбід- ного анамнезу і способу життя, а також кількісні відмінності між ФР. Істотне переважання ФР над ФАР свідчить про те, що не спадково обумовлені фактори не запобігають розвитку РС і не виключають ризик його розвитку у практично здорових дітей, народжених із спад- ковою обтяженістю до РС.
Ключовi слова розсіяний склероз, фактори ризику, фактори антиризику, здорові дорослі діти, математичний аналіз
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бойко А. Н. Достижения в изучении проблем рассеян- ного склероза (обзор) / А. Н. Бойко, Е. И. Гусев // Доктор.Ру. Неврология, психиатрия. 2012. T. 73, № 5. С. 9—15.
2. Розсіяний склероз: ситуаційний аналіз проблеми в Україні / Т. Антонюк за матеріалами обговорення результатів першого в Україні комплексного дослідження захворюва- ності на розсіяний склероз, її діагностики та лікування // НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія. 2018. № 3 (96). С. 6—9.
3. Гусев Е. И. Рассеянный склероз: клиническое руковод- ство / Е. И. Гусев, И. А. Завалишин, А. Н. Бойко // Москва: Реал Таймс. 2011. 528 с.
4. Гончарова З. А. Клинико-эпидемиологическая харак- теристика рассеянного склероза (проспективное 20-летнее исследование) : диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук : 14.01.11 / Гончарова, Зоя Алек- сандровна. Иваново, 2013. 320 с. https://www.dissercat.com/ content/kliniko-epidemiologicheskaya-kharakteristika-rasseyannogo- skleroza-prospektivnoe-20-letnee-i.
5. Simpson S. Jr., The role of epidemiology in MS research: Past successes, current challenges and future potential / S. Simpson Jr, B. V . Taylor, I. van der Mei // Mult Scler. 2015. Vol. 21 (8). Р. 969—977. DОI: 10.1177/1352458515574896.
6. Ramagopalan S. Genetics and epidemiology of multiple sclerosis / S. Ramagopalan, A. Sadovnick // Primer on multiple sclerosis / ed. by B. S. Giesser. N. Y. : Oxford University Press, 2011. P. 15—29.
7. The global prevalence of familial multiple sclerosis: an updated systematic review and meta-analysis / Naeim Ehtesham, Maryam Zare Rafie and Meysam Mosallaei Ehtesham [et al.] // BMC Neurology. 2021. Vol. 21 (1). Р. 246. DОI: https://doi. org/10.1186/s12883-021-02267-9.
8. Фаворова О. О. Рассеянный склероз как полигенное заболевание: современное состояние проблемы / О. О. Фа- ворова, А. Н. Бойко, О. Г. Кулакова // Генетика. 2010. Т. 46, № 3. С. 302—313.
9. Familial multiple sclerosis: does consanguinity have a role? / M. Al Jumah, S. Kojan, A. Al Khathaami [et al.] // Mult. Scler. 2011. Vol. 17 (4). Р. 487—489. DОI: 10.1177/1352458510390406.
10. Balcerac A. Genetics and familial distribution of multiple sclerosis: A review / A. Balcerac, C. Louapre // Rev. Neurol. (Paris). 2022. Vol. 178 (6). P. 512—520. DOI: 10.1016/j.neurol.2021.11.009. 11. McElroy J. P. Multiple sclerosis genetics / J. P. McElroy, J. R. Oksenberg // Curr Top Microbiol Immunol. 2008. № 318. Р. 45—72. DOI: 10.1007/978-3-540-73677-6_3.
12. Olsson T. Interactions between genetic, lifestyle and environmental risk factors for multiple sclerosis / T. Olsson, L. F. Barcellos, L. Alfredsson // Nat. Rev Neurol. 2017. Vol. 13 (1). P. 25—36. DOI: 10.1038/nrneurol.2016.187.
13. Рассеянный склероз и беременность: состояние про- блемы и клинический опыт / [О. С. Шевченко, А. Е. Гусева, Л. М. Булик, В. И. Медведь] // Збірник наукових праць асоці- ації акушерів-гінекологів України. 2022. № 1 (49). С. 59—66. DOI: https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(49).2022.266329.
14. Переседова А. В. Актуальные вопросы ведения бе- ременности при рассеянном склерозе (обзор литературы) / А. В. Переседова, Л. В. Николенко, И. А. Завалишин // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. Спецвыпуски. 2014. № 114(10‑2). С. 63—70.
15. Влияние экологических факторов на заболеваемость и распространенность рассеянного склероза / [Н. Н. Спирин, Д. А. Качура, А. Н. Качура, А. Н. Бойко] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2003. № 2. С. 111—113.
16. Ebers G. C. Environmental factor and multiple sclerosis // Lancet Neurol. 2008. Vol. 7 (3). Р. 268—277. DOI: 10.1016/ S1474-4422(08)70042-5.
17. Волошина Н. П. Влияние инфекционного фактора на состояние гематоэнцефалического барьера у больных рассеянным склерозом // Н. П. Волошина, В. В. Василовский, М. Е. Черненко // Український вісник психоневрології. 2013. Т. 21, вип. 1 (74). С. 5—7. URI: https://uvnpn.com.ua/upload/ iblock/16e/16e03af2aa8182a7e5cdd8132349976c.pdf.
18. Goldsmith J. R. Vitamin D as an immunomodulator: risks with deficiencies and benefits of supplementation // Healthcare (Basel). Multidisciplinary digital publishing institute. 2015. Vol. 3 (2). Р. 219—232. DOI: 10.3390/healthcare3020219.
19. Multiple sclerosis and tonsillectomy: no evidence for an influence on the development of disease or clinical phenotype / S. A. Broadley, J. Deans, S. J. Chataway [et al.] // Multiple Sclerosis. 2000. Vol. 6. No. 2. Р. 121—123. DOI: 10.1177/135245850000600211.
20. Adherence to healthy dietary pattern is associated with lower risk of multiple sclerosis / F. Keykhaei, S. Norouzy, M. Froughipour [et al.] // J. Cent. Nerv. Syst. Dis. 2022. Vol. 14. Art. 11795735221092516. DОI: 10.1177/11795735221092516.
21. Vitamin B(12) Deficiency and Multiple sclerosis; Is there Any Association? / [M. R. Najafi, V. Shaygannajad, M. Mirpourian, A. Gholamrezaei] // Int J Prev Med. 2012. Vol. 3 (4). P. 286—289. PMID: 22624086.
22. Risk Factors In Multiple Sclerosis: a population-based case-control study in Sicily. Background and methods / A. Nicoletti, S. Messina, E. Bruno [et al.] // Neurol. Sci. 2016. Vоl. 37. No. 12. Р. 1931—1937. DOI: 10.1007/s10072-016-2685-8.
23. Risk Factors Associated with Multiple Sclerosis: A Case- Control Study in Damascus, Syria / [Taan M., Al Ahmad F., Ercksousi M. K., Hamza G.] // Mult. Scler. Int. 2021. Art. 8147451. DOI: 10.1155/2021/8147451.
24. Mielke P. W. (jr.). Permutation Methods: A Distance Function Approach / P. W. Mielke (jr.), K. J. Berry. N. Y. : Springer & Business Media, 2001. 352 p.
25. Moore D. Bootstrap Methods and Permutation Tests. The Practice of Business Statistics / Ed. T. Hesterberg. N. Y.: Freeman & Co. 2003. Chapter 14. 70 p. URI: https://www.yumpu.com/en/document/view/24093268/chapter-14-bootstrapmethods- and-permutation-tests-wh-freeman.
26. Зайцев В. М. Прикладная медицинская статисти- ка / В. М. Зайцев, В. Г. Лифляндский, В. И. Маринкин. СПб. : Фолиант, 2003. 428 с.
27. Негреба Т. В. Клінічна діагностика різних типів перебігу розсіяного склерозу. Збірка анкет. // Свідоцтво про авторське право на науковий твір № 8675 від 31.10.2003 р.
28. Сравнительная клиническая характеристика разных типов течения семейных и спорадических форм рассеянного склероза / Н. П. Волошина, Т. В. Негреба, Василовский В. В. [и др.] // Український вісник психоневрології. 2018. T. 26, вип. 1 (94). С. 10—19.