ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 4 (113)Формування корисної та патологічної нейропластичності залежно від характеру прогнозу при різних типах перебігу у хворих зі спорадичною та сімейною формами розсіяного склерозу
Назва статтi Формування корисної та патологічної нейропластичності залежно від характеру прогнозу при різних типах перебігу у хворих зі спорадичною та сімейною формами розсіяного склерозу
Автори Негреба Тетяна Валер'янівна
Волошина Наталія Петрівна
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Черненко Максим Євгенович
Василовський Віталій Вадимович
Волошин-Гапонов Іван Константинович
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 4 (113) Сторінки 18-22
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.12:616.8-009 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is4-2022-3
 Мета роботи: оцінити вплив характеру прогнозу на формування корисної та патологічної нейро- пластичності з урахуванням типу перебігу при спорадичній та сімейній формах розсіяного склерозу (РС). Методом анкетування та неврологічного огляду у 84 хворих проведено аналіз клінічних показників, що виникають при рецидивуючому (РП) та вторинно-прогредієнтному перебігу (ВПП) на різних часових етапах (дебют, рецидивуючий етап (РЕ) при РП та ВПП, етап прогресування при ВПП) при спорадичній (54 хворих) та сімейній (30 хворих) формах РС. Характер прогнозу (сприятливий для РП — 38 хворих; несприятливий для ВПП — 46 хворих) оцінювали відповідно до раніше розроблених клініко-діаг- ностичних критеріїв за допомогою математичного аналізу. Для вивчення механізмів формування корисної та патологічної нейропластичності на моделях різних варіантів прогнозу (сприятливого та несприятливого) проаналізовано частоту клінічних показників для двох форм захворювання. При сприятливому прогнозі РП достовірно (p < 0,05) переважають легкі дебюти при спорадичній та дебюти середнього ступеня тяжкості при сімейній формах. Тенденція до переважання (p > 0,05) отримана для моносиндромних дебютів при спорадичній і коротких олігосиндромних дебютів у по- єднанні з чергуванням легких і середнього ступеня тяжкості рецидивів на РЕ при сімейній формах. При несприятливому прогнозі ВПП достовірно переважає неухильний варіант прогресування при сімей ній формі. Тенденція до переважання виявлена для полісиндромного дебюту середнього ступеня тяжкості при спорадичній та для короткої ремісії після дебюту у поєднанні з чергуванням тяжких та середнього ступеня тяжкості рецидивів на РЕ при сімейній формах. Отримані дані свідчать про менш доброякісний перебіг сімейної форми порівняно зі спорадичною внаслідок переважання деяких клінічних показників, що мають важливе прогностичне значення. Формування альтернативних варіантів прогнозу (сприятливого при РП та несприятливого при ВПП) відбувається шляхом вибіркового залучення до єдиного патерну клінічних показників на кожному часовому етапі перебігу захворювання. Переважна більшість «різних наборів» клінічних показників при спорадичній та сімейній формах РС свідчить про диференційовану участь механізмів корисної нейропластичності для сприятливого прогнозу при РП та патологічної нейропластичності для несприятливого прогнозу при ВПП.
Ключовi слова р о з с і я н и й с к л е р о з , тип перебігу, характер прогнозу, корисна та патологічна нейро- пластичність
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Рассеянный склероз : клиническое руководство / [Бойко А. Н. и др.] ; под ред. Гусева Е. И., Завалишина И. А., Бойко А. Н. Москва : Реал Тайм, 2011. 528 с.
2. Шмидт Т. Е. Рассеянный ск лероз : руководство для врачей / Т. Е. Шмидт, Н. Н. Яхно. 5-е изд. М. : МЕДпресс- информ, 2016. 272 с.
3. Розсіяний склероз: ситуаційний аналіз проблеми в Україні / підготувала Т. Антонюк за матеріалами www. uairs.org // НейроNEWS. № 3 (96)’ 2018. С. 6—9.
4. Черненко М. Е. Нейропластичность: от Сантьяго Рамон- и-Кахаля до наших дней (обзор литературы) / М. Е. Черненко, В. И. Вовк // Український вісник психоневрології. 2018. Т. 26, вип. 1 (94). С. 116—123.
5. Functional and Structural Brain Plasticity Enhanced by Motor and Cognitive Rehabilitation in Multiple Sclerosis / [L. Prosperini, M. C. Piattella, C. Giannì, P. Pantano] // Neural Plasticity. 2015. No. 48. Р. 1574. DOI: 10.1155/2015/481574.
6. Дамулин И. В. Основные механизмы нейропластич- ности и их клиническое значение // Міжнародний невро- логічний журнал. 2010. 5 (35). URI: http://www.mif-ua.com/ archive/article/13682.
7. Preserved brain functional plasticity after upper limb task-oriented rehabilitation in progressive multiple sclerosis / G. Boffa, A. Tacchino, E. Sbragia [et al.] // Eur. J. Neurol. 2020. 27 (1). P. 77—84. DOI: 10.1111/ene.14059.
8. Боголепова А. Н. Проблема нейропластичности в не- врологии / А. Н. Боголепова, Е. И. Чуканова // Міжнародний неврологічний журнал. 2010. 8 (38).
9. Черненко М. Є. Проблема нейрогенезу в умовах терапії нейрозапального/нейродегенеративного процесу // Між- народний медичний журнал. 2019. Т. 25, № 2 (98). С. 53—56. URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/161027.
10. Черненко М. Є. Нейропластичність у хворих на розсія- ний склероз в умовах запального процесу / М. Є. Черненко, В. І. Вовк // Український вісник психоневрології. 2018. Т. 26, вип. 2 (95). С. 29—32.
11. Prosperini L. Beyond clinical changes: Rehabilitation- induced neuroplasticity in MS // L. Prosperini, M. Di Filip- po // Mult Scler. 2019. No. 25 (10). Р. 1348—1362. DOI: 101177/1352458519846096.
12. Негреба Т. В. Клінічна діагностика різних типів пере- бігу розсіяного склерозу : збірка анкет. Свідоцтво про реєст- рацію авторського права на твір № 8675 від 31.10.2003.
13. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности / Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. ; под ред. С. А. Айвазяна. Москва : Финансы и статистика, 1989. 608 с.
14. Нові підходи до клінічної діагностики різних типів перебігу розсіяного склерозу і їх диференційована тера- пія : практичні рекомендації / Н. П. Волошина, Т. В. Не- греба, В. В. Василовський, І. Л. Левченко, О. В. Єгоркіна, Т. М. Ткачова, М. Є. Черненко, І. К. Гапонов. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 47786 від 13.02.2013 р.
15. Василовський В. В. Прогредієнтні типи перебігу роз- сіяного склерозу: клініко-патогенетична характеристика перебігу, прогноз та нові підходи до стратегії лікування : дис. на здобуття наукового ступеня д-ра мед. наук / Віталій Вадимович Василовський. Харків, 2019. 467 с.
16. Клинико-математический анализ взаимоотношений между характером прогноза и особенностями дебютов при разных типах течения рассеянного склероза / Н. П. Во- лошина, Т. В. Негреба, В. В. Василовский [и др.] // Georgian Medical News. 2021. № 9 (318). С. 127—133. 17. Клиничес кая характеристика дебютов рассеянного склероза при разных типах течения с учетом текущего прогноза / Н. П. Волошина, В. В. Василовский, Т. В. Негреба [и др.] // Украинский неврологичес кий журнал. 2013. № 4 (29). С. 7—13. URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UNJ_2013_4_3.
18. Негреба Т. В. Дифференциально-диагностические критерии характера прогноза при рецидивирующем тече- нии рассеянного склероза // Т. В. Негреба, В. М. Киржнер // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 94—95.
19. Дифференциально-диагностические критерии небла- гоприятного прогноза при прогредиентных типах течения рассеянного склероза / [В. В. Василовский, Н. П. Волошина, Т. В. Негреба, В. М. Киржнер] // Український вісник психо- неврології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 71—72.
20. Негреба Т. В. Науковий твір «Течение и прогноз современных форм рассеянного склероза» : Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 30251 від 15.09.2009.
21. Формування характеру прогнозу залежно від шляхів розвитку етапу прогресування і варіантів прогресування при прогредієнтних типах перебігу розсіяного склерозу / Н. П. Волошина, Т. В. Негреба, В. В. Василовський [та ін.] // Український вісник психоневрології. 2021. Т. 29, вип. 3 (108). С. 18—22. DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29- is3-2021-3.