ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 1 (110)Кореляційний аналіз між клінічними показниками при різних типах перебігу розсіяного склерозу
Назва статтi Кореляційний аналіз між клінічними показниками при різних типах перебігу розсіяного склерозу
Автори Волошина Наталія Петрівна
Василовський Віталій Вадимович
Негреба Тетяна Валер'янівна
Кіржнер Валерій Михайлович
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Черненко Максим Євгенович
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Пісоцька Ксенія Олегівна
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 1 (110) Сторінки 21-27
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.2-037:519.237.5 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is1-2022-3

 Мета: оцінити вплив клінічних по- казників на характер прогнозу при різ- них типах перебігу розсіяного склеро- зу (РC) за допомогою кореляційного аналізу. Проведено кореляційний аналіз між клінічними показниками, що ха- рактеризують різні часові етапи (пре- морбідний етап, дебют, ремісія після дебюту та рецидивуючий етап при ре- цидивуючому перебігу та вторинно- прогредієнтному перебігу (ВПП), етап прогресування при ВПП та первинно- прогресуючому перебігу РС. У графіч- ній формі отримані структури, що ви- бірково об'єднують групи показників з високими зв'язками (0,95 і вище), зокрема клініко-статистичні синдро- ми, які у вигляді спеціальної мережі (network) являли собою систему від- носин між клінічними симптомами (по- казниками) протягом всього періоду розвитку захворювання. В отриманих кореляційних структурах виокремлено два рівні організації зв'язків: внутріш- ньоетапний та міжетапний, які мають різну структурну організацію для різ- них типів перебігу РС. При кожному типі перебігу виокремлено три гру- пи показників: перша група (так звані «центри впливу», або «інтегратори») включає показники, від яких стрілки спрямовані до інших симптомів; друга група (так звані «керовані» показники), які «акумулюють» впливи ззовні; третя група (так звані «транзитні» показники), які одночасно мають як зв'язки впливу, так і керовані зв'язки, тобто рівною мі- рою поєднують в собі два альтернатив- ні варіанти. Взаємозв'язки між зазна- ченими групами показників, що мають різне інформаційне значення, визна- чили подальший характер прогнозу. Проведене дослідження дало змо- гу довести, що формування прогнозу в рамках єдиної нозологічної форми (РС) відбувається в результаті складної багаторівневої структурної реорганіза- ції кореляційних зв'язків між окремими клінічними показниками як на різних часових етапах, так і при різних типах перебігу захворювання.
Ключовi слова розсіяний склероз, часові етапи перебігу, типи перебігу РС, прогноз, кореляційний аналіз, клініко- статистичні синдроми
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Негреба Т. В. Течение и прогноз современных форм рассеянного склероза : Авторське право на науковий твір № 30251 від 15.09.2009.
2. Василовський В. В. Прогредієнтні типи перебігу роз- сіяного склерозу: клініко-патогенетична характеристика перебігу, прогноз та нові підходи до стратегії лікування : дис. на здобуття ступеня д-ра мед. наук / Віталій Вадимович Василовський. Харків, 2019. 467 с.
3. Айвазян С. А. Прикладная статистика: Исследование зависимостей / С. А. Айвазян, И. С. Енюков, Л. Д. Мешалкин. Москва : Финансы и статистика. 1985. 472 с.
4. Зайцев В. М. Прикладная медицинская статистика / В. М. Зайцев, В. Г. Лифляндский, В. И. Маринкин. СПб. : Фолиант, 2003. 428 с.
5. Негреба Т. В. Клінічна діагностика різних типів перебігу розсіяного склерозу. Збірка анкет : Авторське право на науковий твір № 8675 від 31.10.2003.
6. Прогностичні критерії при різних типах перебігу розсіяного склерозу / Н. П. Волошина, Т. В. Негреба, І. Л. Левченко, Т. М. Ткачова, О. В. Єгоркіна : Авторське право на науковий твір № 39160 від 14.07.2011 р.
7. Дифференциально-диагностические критерии неблагоприятного прогноза при прогредиентных типах течения рассеянного склероза / В. В. Василовский, Н. П. Во- лошина, Т. В. Негреба, В. М. Киржнер // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 71—72.
8. Василовский В. В. Особенности течения и прогноз при прогредиентных формах рассеянного склероза // В. В. Василовский, Т. В. Негреба, И. Л. Левченко // Материалы ХІХ Всероссийской конференции «Нейроиммунология. Рассеянный склероз» (23—26.05.2013 г. Санкт-Петербург) // Нейроиммунология. 2013. Т. ХІ, № 1—2. С. 31—32.
9. Клиническая характеристика дебютов рассеянного склероза при разных типах течения с учетом текущего прогноза / Н. П. Волошина, В. В. Василовский, Т. В. Негреба [и др.] // Украинский неврологический журнал. 2013. № 4 (29). С. 7—13.