ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 1 (106)Психометричне дослідження цивільних осіб, що зазнали психосоціального стресу в умовах воєнного конфлікту
Назва статтi Психометричне дослідження цивільних осіб, що зазнали психосоціального стресу в умовах воєнного конфлікту
Автори Юр’єва Людмила Миколаївна
Крячкова Лілія Вікторівна
Шустерман Тамара Йосипівна
Ліхолетов Євгеній Олександрович
З рубрики ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 1 (106) Сторінки 42-47
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891.6:316.356.2]-07-085-036.83-084 Індекс ББК -
Анотацiя

Метою роботи було проведення психометричного дослідження цивільних осіб, що зазнали психосоціального стресу в умовах воєнного конфлікту, для оцінення паттернів клініко-психо- патологічних ознак розладів адаптації. Обстежено 109 осіб з діагностованими порушеннями психіки кластера F43.2 — розлади адаптації, учасників дослідження поділено на три групи: вдови військовослужбовців (6 осіб), родичі учасників бойових дій (УБД), які повернулись до мирного життя (71 особа), та внутрішньо переміщені особи (ВПО) — 32 обстежених. Для оцінювання вираженості психопатологічної симптоматики використано опитувальник Symptom Check List-90‑Revised L. R. Derogatis (SCL‑90-R), в адаптації Н. Тарабріної та шкала депресії Гамільтона (Hamilton Rating Scale for Depression, HRSD). В процесі дослідження виявлений низький рівень симптоматичних розладів у всіх досліджених, але з вищими показниками за шкалами соматизації, обсесивно-компульсивних розладів, тривожності та фобічної тривожності в групі ВПО, за шкалою депресії — в групі родичів УБД, що повернулися до мирного життя. За шкалою Гамільтона виявлено легку депресію у вдів військовослужбовців та ВПО; у родичів УБД, що повернулися до мирного життя, кількісна величина показника свідчила, що у них немає ознак депресії. Встановлено невідповідність між об’єктивною і суб’єктивною оцінками рівня депресії в обстежених. Виявлені паттерни клініко-психопатологічних ознак розладів адаптації слід брати до уваги під час розроблення лікувальних, реабілітаційних та профілактичних заходів для цивільних осіб, що зазнали психосоціального стресу в умовах воєнного конфлікту.
Ключовi слова розлади адаптації, вдови, родичі, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи, пси- хометрія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Волошин П. В. Стратегія охорони психічного здоров’я населення України: сучасні можливості та перешкоди / П. В. Волошин, Н. О. Марута // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 1 (82). С. 5—11. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/Uvp_2015_23_1_3.
2. Принципи медико-психологічної реабілітації осіб, які постраждали під час виконання службових обов’язків в Україні / П. В Волошин, Н. О Марута, Л. Ф Шестопалова, І. В. Лінський // 2015. Т. 23, вип. 2 (83). С. 105. URL: https://uvnpn.com.ua/upload/ iblock/d72/d726309dc60a8dc44e2ef104066e122d.pdf.
3. Маркова М. В. Інформаційно-психологічна війна: медико-психологічні наслідки та стратегії протидії / М. В. Маркова // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. 2016. № 4 (24). С. 6—10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psmno_2016_4_3.
4. Вплив психосоціальних факторів на психічне здоров’я / І. Я. Пінчук, Н. М. Степанова, О. О. Суховій, О. О. Сулімовська // NeuroNews. 2015. № 1. С. 8—11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apsuh_2014_20_4_17.
5. Khan S. Chronic Stress Leads to Anxiety and Depression / S. Khan, R. A. Khan // Annals of Psychiatry and Mental Health. 2017. Vol. 5 (1). P. 1091—1093. DOI: 10.12691/ajssm-6-3-2.
6. Маркова М. В. Порушення здоров’я сім’ї демобілізованих військовослужбовців — учасників АТО: психопатологічний, психологічний, психосоціальний і сімейний виміри проблеми / М. В. Маркова, Г. С. Росінський // Український вісник психоневрології. 2018. № 26 (94). С. 78—82. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Psmno_2016_4_3.
7. Панченко О. А. Социально-стрессовые расстройства: мир- ное население в эпицентре военных действий / О. А. Панченко, И. И. Кутько, Н. А. Зайцева // Новости медицины и фармации в Украине. 2014. № 15 (509). С. 6. URL: http://www.mif-ua.com/ archive/article/39159.
8. Марков А. Р. Клінічна варіативність дезадаптивних станів у цивільного населення в умовах інформаційно-психологічної війни / А. Р. Марков // Психіатрія, неврологія та медична психологія. 2016. № 2 (6). С. 98—105. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/psyneur_2016_3_2_16.
9. Шпильовий Я. В. Клінічний зміст і вираженість депресивних і тривожних феноменів в структурі невротичних тривожно- депресивних розладів різного психоґенезу у жінок (вимушених переселенців та дружин військовослужбовців — учасників АТО) / Я. В. Шпильовий // Український вісник психоневрології. 2017. № 25 (91). С. 88—91. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Uvp_2017_25_2_24.
10. Юрьева Л. Н. Расстройства адаптации при психосоциальных стрессах: диагностика, профилактика и коррекция / Л. Н. Юрьева // Семейная медицина. 2015. № 4. С. 89—92. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/simmed_2015_4_23.
11. Юрьева Л. Н. Диагностика, коррекция и профилактика кризисных состояний у участников военных конфликтов : учебное пособие / Л. Н. Юрьева. Днепр : Новая идеология, 2017. 204 c. URI: https://repo.dma.dp.ua/id/eprint/4091.
12. Діагностика, терапія та реабілітація осіб, що перенесли психосоціальні стреси, та хворих на депресії в медичних установах, що надають первинну медичну допомогу : навчальний посібник / Т. О. Перцева, М. С. Куюмчян, Л. М. Юр’єва, О. О. Дукельський. Дніпро, 2018. 170 с. URI: https://repo.dma. dp.ua/id/eprint/4058.
13. Посттравматичні стресові розлади : навчальний посібник / Б. В. Михайлов, В. В. Чугунов, В. О. Курило, С. Н. Саржевський ; під заг. ред. проф. Б. В. Михайлова. Вид. 2-е, перероблене та доповнене. Харків : ХМАПО, 2014. 285 с. URL: http://dspace. zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/2747/1/Посттравматические стрессовые расстройства.pdf.
14. Марута Н. А. Принципы реабилитации военнослужащих с различными вариантами посттравматического стрессового расстройства / Н. А. Марута, В. И. Заворотный // Український вісник психоневрології. 2018. Т. 26, вип. 3 (96). С. 33—38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2018_26_3_9.
15. Murphy D. Mental health difficulties and help-seeking beliefs within a sample of female partners of UK Veterans diagnosed with post-traumatic stress disorder / D. Murphy, E. Palmer, W. Busuttil // Journal of Clinical Medicine. 2016. Vol. 5, no. 8. P. 68. DOI : https://doi.org/10.3390/jcm5080068.
16. Охорона психічного здоров’я в умовах війни : у 2 т. / [пер. з англ. Т. Семигіна, І. Павленко, Є. Овсянниківа, О. Тесленко]. Київ : Наш формат, 2017. Т. 1. 568 с. URL: https://dovidnykmpz. info/psycho/okhorona-psykhichnoho-zdorovia-v-umovakh/.
17. Охорона психічного здоров’я в умовах війни : у 2 т. / [пер. з англ. Т. Охлопкова, О. Брацюк]. Київ : Наш формат, 2017. Т. 2. 548 c. URL: https://library.gov.ua/ohorona-psyhichnogo-zdorov- ya-v-umovah-vijny-2/.
18. Mental health outcomes in US and UK military personnel returning from Iraq / J. Sundin, R. K. Herrell, C. W. Hoge [et al.] // The British Journal of Psychiatry. 2014. Vol. 204, no. 3. P. 200—207. DOI: https://doi.org/10.1192/bjp.bp.113.129569.
19. Юр’єва Л. М. Непсихотичні психічні розлади в осіб, що зазнали психосоціального стресу в умовах військового конфлікту / Л. М. Юр’єва, Т. Й. Шустерман, Є. О. Ліхолетов // Медичні перспективи. 2019. Т. 24, № 4. С. 112—120. DOI: https:// doi.org/10.26641/2307-0404.2019.4.189601.
20. Тарабрина Н. В. Психология посттравматического стресса. Теория и практика / Н. В. Тарабрина ; ред. А. Л. Журавлев. Москва : Институт психологии РАН, 2009. 305 с. URL: https:// biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87071. 21. Hamilton M. Development of a rating scale for primary depressive illness / M. Hamilton // British Journal of Clinical Psychology. 1967. Vol. 6. P. 278—296. DOI: https://doi. org/10.1111/j.2044-8260.1967.tb00530.x.