ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 1 (106)Особливості судово-психіатричної оцінки осіб, які вчинили сексуальні правопорушення
Назва статтi Особливості судово-психіатричної оцінки осіб, які вчинили сексуальні правопорушення
Автори Козерацька Олена Андріївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 1 (106) Сторінки 32-35
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89:340.63-611.3(4) Індекс ББК -
Анотацiя

Мета дослідження: виявити вплив психічних і поведінкових розладів на здатність осіб, які вчинили правопорушення сексуального характеру, усвідомлювати свої дії та керувати ними. Автор проаналізувала 287 підекспертних, які вчинили такі правопорушення та перебували на судово-психіатричній експертизі (СПЕ) в Київському міському центрі СПЕ, за період з 2000 до 2015 року (16 років). Були використані анамнестичний, інформаційно-аналітичний, соціально-демографічний, клініко- психопатологічний, експериментально- психологічний, експертний, ситуаційного аналізу, статистичний методи. У групі «обмежено осудних» порівняно з «осудними» достовірно переважали підекспертні, в яких агресивно-насильницька психопатологічна мотивація сполучалася з задоволенням викривленого сексуального потягу. У групі «осудних» порівняно з «обмежено осудними» достовірно переважали підекспертні з корисливою, агресивною, корисливо-насильницькою мотиваціями. У більшої частини досліджуваних було виявлене викривлення сексуального потягу компульсивного характеру (91,8 %): на педофілію страждали 65,8 % підекспертних, ексгібіціонізм — 13,7 %, геронтофілію — 4,1 %, некрофілію — 1,4 %, садизм — 5,5 %. Здебільшого досліджувані були психічно здоровими (71,2 %). У 13,7 % випадків виявлене органічне ураження головного мозку резидуального ґенезу, розлад особистості спостерігався в 5,5 % випадків, розумова відсталість легкого ступеня — 5,5 %, синдром залежності внаслідок вживання алкоголю — 4,1 %, проста шизофренія — 1,4 %. Більша частина досліджуваних не мали коморбідної патології (58 осіб — 79,5 %). Критерієм застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді направлення до спеціалізованого закладу з надання психіатричної допомоги є визнання особи «неосудною», надання амбулаторної допомоги в примусовому порядку — «обмежено осудною» та такою, що страждає на розлад сексуального потягу. Проведене дослідження й отримані результати дають змогу удосконалити судово-психіатричне експертне дослідження, зумовлюють підвищення його якості та доказовості експертних висновків, що є додатковою гарантією охорони прав людини, запобігає необґрунтованому призначенню повторної експертизи, скорочує строки експертного дослідження.
Ключовi слова кримінальні правопорушення сексуального характеру, осудність — обмежена осудність — неосудність, судово-психіатрична експертиза, примусові заходи медичного характеру, розлади сексуального потягу
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Жижа А. О. Аналіз злочинів проти статевої свободи та недоторканості особи / А. О. Жижа // Держава та регіони. Серія Право. 2011. Вип. 2. С. 98—100.
2. Маркова М. В. До проблеми концептуалізації сексуальної аддикції / М. В. Маркова // Здоровье мужчины. 2012. № 3. С. 184—188.
3. Benomran F. A. Sexual crimes: different perspectives / F. A. Benomran // J. Clin. Forensic. Med. 2002. Vol. 9, no. 1. P. 1—4.
4. Bitzer J. Sexuelle Aggression gegen Mädchen und Frauen. Definitionen und Epidemiologie Ther Umsch / J. Bitzer // Ther. Umsch. 2005. Vol. 62, no. 4. P. 211—215. DOI: 10.1024/0040- 5930.62.4.211.
5. Black D. W. The Epidemiology and Phenomenology of Compulsive Sexual Behavior / D. W. Black // CNS Spectrums. 2000. Vol. 5, no. 1. P. 26—72. DOI: 10.1017/S1092852900012645.
6. Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар / Баулін Ю. В., Борисов В. І., Гавриш С. Б. та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Київ : Ін Юре, 2003. С. 152—156.
7. Гульман Б. Л. Сексуальные преступления / Б. Л. Гульман. Харьков : Рубикон, 2004. 290 с.
8. Корчовий М. Причини виникнення насильства у статевій поведінці молоді / М. Корчовий // Вісн. Акад. управління МВС. 2009. № 1. С. 179—188.
9. Старович З. Судебная сексология : пер. с польск. / З. Старович. Москва : Юрид. лит., 1991. 333 с.
10. Губанова О. В. Латентність зґвалтування: рівень та основні фактори детермінації / О. В. Губанова // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць. Київ, 2007. Вип. 36. С. 454—460.
11. Лукаш А. С. Питання латентності зґвалтування / А. С. Лукаш // Право і безпека. 2006. № 3. С. 67—72.
12. Elklit A. ASD and PTSD in rape victims / A. Elklit, D. M. Christiansen // J. Interpers. Violence. 2010. Vol. 25, no. 8. P. 1470—1488.
13. Марчак В. Я. Юридико-психологічний зміст обмеженої осудності : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 19.00.06 / Марчак Віталій Ярославович ; Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2011. 36 c.
14. Антонян Ю. М. Особо опасный преступник: тоталитарные преступники, серийные убийцы, террористы, бытовые убийцы, сексуальные маньяки, наемные убийцы / Ю. М. Антонян. Москва : Проспект, 2011. 308 с.
15. Берченева М. В. Личность сексуального насильника: некоторые психологические и криминологические аспекты / М. В. Берченева // Пенитенциарное право: юридическая тео- рия и правоприменительная практика. 2017. № 1. С. 42—44.
16. Современные подходы к экспертной оценке ограниченной вменяемости лиц с расстройствами личности / В. В. Горинов, Д. Н. Корзун, С. А. Васюков, Е. А. Илюшина // Российский психиатрический журнал. 2017. № 3. С. 10—18.
17. Стетюха М. П. Понятие и признаки сексуальных преступлений / М. П. Стетюха // Альманах современной науки и образования. 2016. № 3. С. 116—119.
18. Нейрофизиологические механизмы нарушений самосознания у лиц с сексуальным аддиктивным поведением / М. Ю. Каменсков, А. В. Киренская, А. А. Ткаченко, В. В. Мямлин // Российский психиатрический журнал. 2016. № 4. С. 39—48.
19. Семенцова И. А. К вопросу о принудительном лечении лиц с расстройствами сексуального предпочтения / И. А. Семенцова // Теория и практика общественного развития. 2015. № 10. С. 86—89.
20. Факторы, влияющие на формирование гомицидного сексуального поведения / Ю. В. Барыльник, Н. В. Филиппова, Е. В. Бачило [и др.] // Психическое здоровье. 2016. № 4. С. 40—45. 21. Чуприков А. П. Общая и криминальная сексология : учебное пособие / А. П. Чуприков, Б. М. Цупрык. Киев : МАУП, 2012. 248 с.
22. Первомайский В. Б. Системный подход к понятию ограниченная вменяемость / В. Б. Первомайский, В. Р. Илейко // Судебная и социальная психиатрия 90-х годов : материалы международной конференции. Киев, 1994. Т. 1. С. 90—91.
23. Зайцев А. В. К вопросу о формуле ограниченной вменяемости / А. В. Зайцев // Проблеми законності. Харків, 2002. Вип. 57. С. 156—162.
24. Кондратьев Ф. В. Методологические аспекты проблемы ограниченной вменяемости / Ф. В. Кондратьев // Ограниченная вменяемость : сб. науч. тр. Москва, 1996. С. 18—28.
25. Семерикова А. А. Основные теоретические под- ходы к природе формирования сексуальной агрессии / А. А. Семерикова // Психология и психотехника. 2016. № 6. С. 542—549.