ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 2 (99)Порівняльний аналіз психопатологічних проявів дезадаптації і посттравматичного синдрому у учасників бойових дій з травмою очей і частковою втратою зору
Назва статтi Порівняльний аналіз психопатологічних проявів дезадаптації і посттравматичного синдрому у учасників бойових дій з травмою очей і частковою втратою зору
Автори Абдряхімов Ростислав Адганович
Маркова Маріанна Владиславівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 2 (99) Сторінки
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895:613.67:616-05::617.7-001.4 Індекс ББК -
Анотацiя Мета роботи — порівняльне вивчення феноменології проявів психопатологічного реагування у вигляді психологічної дезадаптації або посттравматичного синдрому у учасників бойових дій з травмою очей та частковою втратою зору для визначення в подальшому мішеней для медико-психологічних заходів їх реабілітації. Протягом 2014—2018 рр. було обстежено 191 учасник бойових дій (УБД) віком 20—53 роки. Як група порівняння в дослідження було включено 59 чоловіків з частковою втратою зору (ЧВЗ) внаслідок побутової травми. Усім респондентам було здійснено скринінгове обстеження психічного стану з використанням клінічної діагностичної шкали CAPS (Clinical-administered PTSD Scale), опитувальника визначення рівня невротизації та психопатизації, проведено консультацію психіатра та здійснене психодіагностичне дослідження. Встановлено, що в УБД з проявами психологічної дезадаптації аналіз ознак фактора «Феноменологія ознак психологічної дезадаптації» показав наявність її дифузних проявів. Вони переважно відображають варіанти її розвитку та за змістом демонструють відсутність у особистості навичок адекватної психологічної поведінки на зміни зовнішнього оточення. Аналіз складових фактора «Феноменологія психопатологічного реагування на травму очей на тлі психологічної дезадаптації» в УБД з ЧВЗ показав зниження проявів та актуальності симптомів дезадаптації на тлі травми, окрім емоційних та поведінкових зрушень. Рівень соматичних проявів психопатологічного реагування свідчить про початок формування невротичних розладів на ґрунті симптомів дез адаптації та наявної травми очей. Аналіз фактора «Феноменологія про- явів посттравматичного синдрому» у УБД показав, що його прояви стають основою формування вибіркових невротичних синдромів. Змістом їх є фактори, які спричинили виникнення постійного стресу у вигляді постстресового патологічного реагування. В УБД з ЧВЗ на тлі проявів посттравматичного синдрому фактор «Феноменологія психопатологічного реагування на травму очей на тлі проявів посттравматичного синдрому» вказує на процеси формування невротичної симптоматики на тлі травми очей. Підґрунтям є окремі прояви посттравматичного синдрому, які посилюються під впливом додаткового стресу в результаті травми очей. Отримані результаті треба брати до уваги під час створення спеціалізованих високотаргетних підходів до медико-психологічної реабілітації для цього контингенту.
Ключовi слова посттравматичний синдром, психологічна дезадаптація, клінічна симптоматика, стрес, травма очей, бойові дії
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури

1. Особливості медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів військової служби та учасників антитерористичної операції. Методичні рекомендації. Вінниця, 2016. С. 30—32.
2. Жупан Б. Б. Спеціалізована офтальмологічна допомога військовослужбовцям в умовах єдиного медичного простору // Екстренна медицина. 2017. № 3 (24). URL: http://emergency. in.ua/2017-numbers/24-2017/565-n24s4.
3. Невідкладна військова хірургія. Травми ока. URL: http://www.aumf.net/emergencywarsurgery/ukr_chapters/ EWS_Chapter14.pdf
4. Інвалідність, зумовлена наслідками бойових травм в учасників Антитерористичної операції в регіонах України / Беляєва Н. М., Яворовенко О. Б., Куриленко І. В. [та ін.] // Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика. 2017. № 27. С. 186—201.
5. Гайда І. М., Бадюк М. І., Сушко Ю. І. Особливості структури та перебігу сучасної бойової травми у військовослужбовців Збройних Сил України // Патологія. 2018. Т. 15, № 1 (42). С. 73—76.
6. Причини та важкість інвалідності в учасників Анти- теро ристичної операції / Беляєва Н. М., Яворовенко О. Б., Куриленко І. В. [та ін.] // Biomedical and biosocial anthropology. 2016. № 27. С. 187—191.
7. Абдряхімов Р. А., Абдряхімова Ц. Б. Феноменологічні прояви психологічної дезадаптації в учасників бойових дій з травмою очей та частковою втратою зору // Український вісник психоневрології. 2019. Т. 27, вип. 1 (98). С. 65—68.
8. Абдряхімов Р. А. Соціальна фрустрованість та особ- ливості невротичного реагування у учасників бойових дій з травмою очей та частковою втратою зору // Там само. 2018. Т. 26, вип. 3 (96). С. 10—13.
9. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса. (Серия «Практикум по психологии»). СПб. : Питер., 2001. 272 с. 10. Малкина-Пых І. Г. Психосоматика: Справочник практи- чес кого психолога. М.: Изд-во Эксмо, 2005. 992 с.