ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 2 (95)Особливості психотерапевтичної корекції невротичних розладів, ускладнених аддиктивними формами поведінки
Назва статтi Особливості психотерапевтичної корекції невротичних розладів, ускладнених аддиктивними формами поведінки
Автори Колядко Світлана Петрівна
Каленська Галина Юріївна
Денисенко Михайло Михайлович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 2 (95) Сторінки 50-54
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.447 Індекс ББК -
Анотацiя На ґрунті аналізу особливостей аддиктивного статусу 68 хворих на невротичні розлади та визначених факторів ризику виникнення аддиктивної поведінки розроблено комплекс психотерапевтичних заходів, спрямованих на зменшення аддиктивного потягу та відновлення адаптаційного потенціалу цієї категорії хворих. Психотерапевтичні заходи включали інтеграцію екзістенціально- аналітичної, проблемно-орієнтованої та особистісно-орієнтованої психоте- рапії в різноманітних модифікаціях та комбінаціях, у формі індивідуальних та групових занять. Показано ефективність запропонованої системи психотерапії, яка полягала в зниженні аддиктивного статусу та поліпшенні соціального функціонування пацієнтів з невротичними роз- ладами.
Ключовi слова невротичні розлади, аддиктивна поведінка, психотерапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута Н. О. Стан надання та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні // Архів психіатрії. 2011. Т. 17. № 3 (66). С. 5—9.
2. Показники здоров'я населення та використання ресурсів охорони здоров'я в Україні за 2014—2015 роки : статистичний довідник / МОЗ України, ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України». К., 2016. 325 с.
3. Волошин П. В., Марута Н. О. Стратегія охорони психічного здоров'я населення України: сучасні можливості та перешкоди // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 1 (82). С. 5—12.
4. Аддиктивные заболевания как модель психосоциальной и психосомати чес кой экологии : материалы юбилейной науч.- практ. конф. ННЦ наркологии, М., 5—7 окт. / Т. В. Чернобровкина. М., 2010. С. 160—162.
5. Марута Н. А. Проблема коморбидности в современной психиатрии. Теоретический, клинический, терапевтический и организационные аспекты // Здоров'я України. 2013. 30.12.2013. С. 38—39.
6. Peculiarities of comorbid addictions in neurotic disorders / Maruta N., Kolyadko S., Denysenko M. [et al.] // The journal of the European psychiatric association Abstract of the 24th European Congress of Psychiatry Varch. 2016. Vol. 33. S1-806 EV 382.
7. Марута Н. О., Колядко С. П., Денисенко М. М. Типологічні особливості аддиктивних (нехімічних) порушень при невротич- них розладах // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 3 (84). С. 146—147.
8. Марута О. С. Патопсихологічні механізми неврозоґенезу // United-Journal. 2017. № 8. P. 41—45.
9. Метод комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции с помощью системы AUDIT-подобных тестов / Линский И. В., Минко А. И., Артемчук А. Ф. [и др.] // Вісник пси- хіатрії та психофармакотерапії. 2009. № 2. С. 56—70.
10. Райгородский, Д. Я. Практи чес кая психодиагностика. Методики и тесты. Самара : Бахрах-М, 2006. 672 с.
11. Maruta N., Kolyadko S., Denysenko M., Kalenska G. Risk and anti-risk factors for development of neurotic disorders with addictive behavior // Abstract book “Mental Health, Direction and Challenges” WPA Regional Conference 2016 Tbilisi April 27—30. PO-29. P. 65—66.
12. Комплексний аналіз клініко-психопатологічних та патопсихологічних проявів невротичних розладів, сполучених з аддиктивними формами поведінки / Марута Н. О., Колядко С. П., Каленська Г. Ю. [та ін.] // East European scientific journal. 2016. Vol. 2, 6 (10). С. 21—29.