ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 4 (97)Схильність до аддиктивної поведінки учасників АТО з розладами адаптації, посттравматичними стресовими розладами та постстресовим розладом особистості
Назва статтi Схильність до аддиктивної поведінки учасників АТО з розладами адаптації, посттравматичними стресовими розладами та постстресовим розладом особистості
Автори Наумов Валерій Леонідович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 4 (97) Сторінки 73-76
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13/.33-06:616.45-001.1/3:355 Індекс ББК -
Анотацiя Автор провів власне дослідження щодо виявлення аддикцій серед військовослужбовців (учасників АТО) з розладами адаптації (РА), посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) та постстресовим розладом особистості (ПРО). Протягом 2014—2018 років проведено комплексне обстеження військово службовців зі встановленим діагнозом РА, ПТСР та ПРО у кількості 201 особи, чоловічої статі, віком від 21 до 56 років. За результатами дослідження встановлено, що для учасників бойових дій найхарактернішими аддикціями є алкогольна, опіоїдна, канабіноїдна, залежність від психостимуляторів, однак для кожної групи характерна своя комбінація ви- раженості аддикций. Найменш вираженими аддикціями серед усіх досліджених груп були залежність від летких органічних розчинників та седативно-снодійних засобів. Оскільки на фоні впливу бойового стресу ризик появи та процес формування аддикції набуває прискореного характеру, тому потреба розроблення ефективної системи первинної та вторинної профілактики виникнення таких негативних проявів у психічній сфері військово службовців сьогодні набуває все більшої актуальності.
Ключовi слова розлади адаптації, пост травматичний стресовий розлад, пост стресовий розлад особистості, учасники АТО, бойовий стрес, аддикції, військовослуж бовець, хімічна залежність, алкогольна залежність, канабіноїди, опіати, психостимулятори, седативно-снодійні засоби, леткі органічні розчинники
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Сучасна діагностична концепція пост травматичного стресового розладу / К. В. Аймедов, А. Е. Волощук, Ю. О. Асєєва, О. А. Толмачов // Архів психіатрії. 2016. Т. 22, № 2. С. 128—129. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2016_22_2_43.
2. Діагностика, терапія та профілактика медико-психологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах : методичні рекомендації / [Волошин П. В., Марута Н. О., Шестопалова Л. Ф. та ін.]. Х. : ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», 2014. 80 с.
3. Донцов Д. А., Донцова М. В. Психосоциальный подход как многогранное научно-практическое направление в экстремальной психологии и психологической помощи // Профессиональный и организационный стресс: диаг ностика, профилактика и коррекция : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Астрахань, 7—8 октября 2011 г.) / под ред. Б. В. Кайгородова и Н. В. Майсак. Астрахань : Астраханский гос. ун-т, 2011. С. 16—20. 4. Друзь О. В. Афективні розлади при залежності від опіоїдів: (епідеміологічні, клініко-діагностичні, терапевтичні та реабілітаційні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 14.01.17 — Наркологія / Друзь Олег Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа «Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України». Х., 2013. 27 с.
5. Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика) : колективна монографія за ред. Волошин П. В., Марута Н. О. Х.: Видавець Строков Д. В., 2016. 335 с.
6. Holloway, H. C. Epidemiology of heroin dependency among soldiers in Vietnam // Military Medicine. 1974; 139(2): 108—113.
7. Perkonigg A., Kessler R. C., Storz S., Wittchen H-U. Traumatic events and posttraumatic stress disorder in the community: prevalence, risk factors and comorbidity // Acta Psychiatr Scand. 2000; 101: 46—59.
8. Posttraumatic stress disorder and alcohol dependence / Sartor C. E., McCutcheon V. V., Pommer N. E. [et al.] // Journal of Studies on Alcohol and Drugs. 2010; 71(6): 810—818.