ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 4 (97)Аналіз клінічних та соціально-демографічних факторів під час проведення судово-психіатричної експертизи осіб, які скоїли сексуальні злочини
Назва статтi Аналіз клінічних та соціально-демографічних факторів під час проведення судово-психіатричної експертизи осіб, які скоїли сексуальні злочини
Автори Козерацька Олена Андріївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 4 (97) Сторінки 48-51
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.442-008.12:340.63 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведені результати наукового дослідження, виконаного у рамках докторської дисертації «Судово-психіатрична оцінка осіб, які скоїли кримінальні правопорушення на сексуальному підґрунті». Дослідження ґрунтується на аналізі суцільної вибірки з підекспертних, які скоїли кримінальні правопорушення на сексуальному підґрунті та перебували на судово- психіатричній експертизі в Київському міському центрі судово-психіатричної експертизи, за період з 2000 р. по 2015 р. (протягом 16 років), усього досліджено 287 підекспертних. З метою визначення взаємозв'язку між ступенем порушення можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними та вирішенням експертних питань автор з групи «осудних» емпірично виокремив групу «об- межено осудних», яку було сформовано штучно, виходячи з вітчизняної концепції «обмеженої осудності». Проведений порівняльний статистичний аналіз досліджуваних груп — «осудних», «неосудних», «обмежено осудних». Встановлено, що виявлені при цьому науковому дослідженні соціально-демографічні та клінічні особливості можуть бути використані для визначення критеріїв «обмеженої осудності» під час судово-психіатричної експертизи осіб, які скоїли кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті.
Ключовi слова судово-психіатрична експертиза, «осудність — обмежена осудність» — «неосудність», сексуальні злочини, розлади сексуального потягу
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Стетюха М. П. Сексуальные права человека: новый взгляд современного общества на регуляцию сексуального поведения // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы тео рии и практи- ки. Тамбов: Грамота, 2013. № 9 (35): в 2-х ч. Ч. II. С. 189—192. URL : www.gramota.net/materials/3/2013/9-2/48.html.
2. Михайлова О. Ю. Криминальная сексуальная агрессия: теоретико-методологи чес кий подход. Ростов н/Д : Изд-во Ростовск. ун-та, 2000. 146 с.
3. Криминальная сексология : учеб. пособие / Г. Б. Дерягин, Н. Д. Эриашвили, Ю. М. Антонян, С. Я. Лебедев. М. : Юнити-Дана, 2011. 399 с.
4. Лукаш А. С. Зґвалтування: кримінологічна характеристика, детермінація та їх попередження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 — Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Лукаш Анастасія Сергіївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Х., 2007. 19 с.
5. Первомайский В. Б., Илейко В. Р. Системный подход к понятию ограниченная вменяемость // Судеб. и социал. психиатрия 90-х годов : материалы междунар. конф. Киев, 1994. Т. 1. С. 90—91. 6. Кондратьев Ф. В. Методологи чес кие аспекты проблемы ограниченной вменяемости // Ограниченная вменяемость : сб. науч. тр. М., 1996. С. 18—28.
7. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психи чес ких и поведенческих рас ст ройств: Клини чес кие описания и указания по диаг ностике. Киев : Факт, 1999. 270 с.
8. Diagnosis of antisocial personality disorder and criminal responsibility / M. Spaans, M. Barendregt, B. Haan [et al.] // Int. J. Law Psychiatry. 2011. Vol. 34, № 5. P. 374—378. DOI: 10.1016/j.ijlp.2011.08.008.