ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 3 (96)Клініко-психологічний спектр та структура чинників стресового ризику у пацієнтів з цереброваскулярною патологією
Назва статтi Клініко-психологічний спектр та структура чинників стресового ризику у пацієнтів з цереброваскулярною патологією
Автори Яворська Тетяна Петрівна
Маркова Маріанна Владиславівна
З рубрики МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ, ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ТА НАРКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ (ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА, ЛІКУВАННЯ)
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 3 (96) Сторінки 62-68
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.48:616-05 : 616.17-008.1:616.831-005.] - 08+615.851+616-084 Індекс ББК -
Анотацiя В основу роботи покладені результати клініко-психологічного й психодіагностичного дослідження 383 пацієнтів з цереброваскулярною патологією (ЦВП) різного ступеня прояву: від високого ризику розвитку захворювання внаслідок наявності факторів кардіоваскулярного ризику — до судинної катастрофи в анамнезі. Виявлено, що більший рівень стресового навантаження у пацієнтів з високим кардіоваскулярним ризиком та ЦВП зумовлений високою інтенсивністю поведінкових та психоемоційних стреспотенціюючих чинників. З прогресуван- ням ЦВП роль психоемоційної складової стресового навантаження зростає, що вказує на вагому роль психічних паттернів у перебігу патології. Фізичне нездоров’я є одним з основних стрес- потенціюючих чинників, що запускає каскад пси хо логічних і поведінкових реакцій. Вищий рівень стресового навантаження, вплив широкого спектра стреспотенціюючих чинників, особливо психоемоційного ґенезу, у пацієнтів з кардіоваскулярним ризиком та ЦВП дають підстави стверджувати про нагальну потребу розроблення, організації та впровадження медико-психологічних заходів для цього контингенту хворих на засадах здоров’яцентрованого підходу.
Ключовi слова цереброваскулярна патологія, психосоціальний стрес, стреспотенціюючі чинники, поведінкові фактори, психоемоційні фактори
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Дзюба О. М., Пазинич Л. М., Ситенко О. Р., Кривенко Є. М. Щодо питання глобального тягаря хвороб в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2017. № 2 (72) С. 8—13.
2. Коваленко В. М., Дорогой А. П. Серцево-судинні хвороби: медично-соціальне значення та стратегія розвитку кардіології в Україні // Український кардіологічний журнал. 2016, додаток 3. C. 5—14.
3. Мищенко Т. С. Эпидемиология цереброваскулярных забо- леваний и организация помощи больным с мозговым инсультом в Украине // Український вісник пси хо неврології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 22—24.
4. Всесвітній день серця як гасло та зміст засідання Президії НАМН України // Аптека.Online.ua, 10.10.2016, № 39 (1060). URL :https://www.apteka.ua/article/387041
5. Niewada M., Michel P. Lifestyle modification for stroke prevention: facts and fiction // Curr Opin Neurol. 2016. Vol. 29 (1). P. 9—13.
6. Smoking History, and Not Depression, is Related to Deficits in Detection of Happy and Sad Faces / Meyers K. K., Crane N. A., O’Day R. [et al.] // Addict Behav. 2015 Feb; 41: 210—217. DOI: 10.1016/j. addbeh.2014.10.012
7. Стрес і хвороби системи кровообігу: посібник / за ред.: В. М. Коваленко, В. М. Корнацького. К. : Коломішин В. Ю., 2015. 352 с.
8. Medical and social findings in coronary heart diseases / Blohmke M., Schaefer H., Abel H. [et al.] // Munch Med Wochenschr. 1969 Mar 28; 111 (13): 701—10.
9. Schaefer H., Blohmke M. Sozialmedizin: Einführung in die Ergebnisse und Probleme der Medizin-Soziologie und Sozialmedizin mit Schlüssel zum Gegenstandskatalog. Thieme, 1978. 571 s.
10. Steptoe A. Psychological in Cardiovascular Disorders. London, 1981. 185 р.
11. Айвазян Т. А. Социально-психологические особенности больных гипертонической болезнью // Кардиология. 1985. № 6. С. 61—63.
12. Оганов Р. Г. Проблемы профилактики неинфекционных заболеваний // Клин. медицина. 1989. Т. 67. № 3. С. 4—10.
13. Гавенко В. Л. Влияние психофизиологических особенностей, психических изменений и расстройств на формирование гипертонической болезни у молодых лиц, их диагностика, про- филактика, прогноз : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра мед. наук. Харьков, 1991. 28 с. 14. Судаков К. В. Новые акценты класси чес кой концепции стресса // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1997. № 2. С. 124—127.
15. Психосоціальний стрес та негативний вплив макро- й мікросоціальних чинників як складова розвитку хвороб системи кровообігу / Маркова М. В., Бабич В. В., Степанова Н. М. [та ін.] // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. 2008. № 4. С. 336—348.
16. Evidence of perceived psychosocial stress as a risk factor for stroke in adults: a meta-analysis / Booth J., Connelly L., Lawrence M. [et al.] // BMC Neurol. 2015 Nov 12; 15:233. DOI: 10.1186/s12883- 015-0456-4.
17. The emotional stress and risk of ischemic stroke / Kotlęga D., Gołąb-Janowska M., Masztalewicz M. [et al.] // Neurol Neurochir Pol. 2016 Jul-Aug; 50 (4): P. 265—270. DOI: 10.1016/j.pjnns.2016.03.006.
18. Liu M. Y., Li N., Li W. A., Khan H. Association between psycho social stress and hypertension: a systematic review and meta-analysis // Neurol Res. 2017 Jun; 39 (6): 573—580. DOI: 10.1080/01616412.2017.1317904.
19. Психодиагностика стресса : практикум / сост. Р. В. Куприянов, Ю. М. Кузьмина ; М-во образ. и науки РФ, Казан. гос. технол. ун-т. Казань : КНИТУ, 2012. 212 с.