ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 1 (86)Клініко-психопатологічні особливості хворих на невротичні розлади з коморбідними адиктивними порушеннями
Назва статтi Клініко-психопатологічні особливості хворих на невротичні розлади з коморбідними адиктивними порушеннями
Автори Колядко Світлана Петрівна
Денисенко Михайло Михайлович
Каленська Галина Юріївна
Явдак Ірина Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 1 (86) Сторінки 64-68
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89.19:616.89-008.441.1 Індекс ББК -
Анотацiя Метою дослідження стало вивчення типології адикцій та закономірностей їх формування при невротичних розладах. Для визначення наявності або відсутності адиктивних порушень (АП) в структурі невротичних розладів усі хворі були обстежені за допомогою AUDIT-подібних тестів. Відповідно до існуючої інтерпретації результатів AUDIT-подібних тестів, що базується на оціненні середнього бала за всіма показниками об’єктів «вживання», обстежені були умовно поділені на дві групи: перша (третій та четвертий рі- вень ризику, більш ніж 16 балів), яку склали 109 хворих на невротичні розлади; друга — без наявності АП (перший та другий рівень ризику, менш ніж 16 балів), в яку увійшли 39 хворих на невротичні розлади. За результатами AUDIT-подібних тестів було визначено, що серед обстежених хворих на невротичні розлади у 59,73 % спостерігався високий ризик формування адиктивних порушень, у 14,09 % — небезпечний, у 26,17 % — низький. Узагальнюючи отримані результати, слід наголосити, що в структурі невротичних розладів часто спостерігається АП. Найчастіше серед форм АП при невротичних розладах реєструються соціально прийняті адикції (потяги до роботи, їжі, Інтернету, чаю/кави). За ре- зультатами дослідження виявлені групи адикцій, які характеризуються наявністю певних кореляційних взаємозв’язків (системоутворюючими чинниками в цих умовах є такі об’єкти вживання, як «алкоголь», «шопінг» та «азартні ігри»). Під час вивчення взаємовпливу не- вротичних розладів та АП встановлено, що в ґенезі розвитку адикцій ініціюючої ролі набуває сама психогенія, а її динаміка не впливає на АП. Встановлено, що тривожно-обсесивна симптомати- ка виступає як маркер розвитку АП, а тривожно-фобічний та астенічний синдроми гальмують їх формування. Визначені форми АП, які перебувають в «антагоністичних» стосунках з вира- женістю невротичної симптоматики.
Ключовi слова адиктивна поведінка, коморбідні адиктивні порушення, невротичні розлади, психогенія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Линский, И. В. Три десятилетия зависимости от психоактивных веществ в Украине с точки зрения популяционной эко- логии / И. В. Линский, А. И. Минко, Э. Б. Первомайский [и др.] // Психическое здоровье. — 2006. — № 4. — С. 21—25.
2. Альтшулер В. Б. Алкоголизм : монография / В. Б. Альт- шулер. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — С. 54—63.
3. Епідемії алкоголізму та нарко- та токсикоманій в дзеркалі медичної статистики МОЗ України : Аналітично-статистичний довідник 1990—2008 рр. / П. В. Волошин, М. В. Голубчиков, І. В. Лінський [та ін.]. — Х. : «Плеяда», 2009. — 168 с.
4. Овчаренко М. О. Опіоїдна залежність: клініко-патогене- тичні, епідеміологічні, патопсихологічні аспекти, методи ліку- вання і профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.17 «Наркологія» / М. О. Овчаренко ; ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України». — Х., 2013. — 46 с.
5. Современные подходы к исследованию психофизио- логи ческого состояния больных с аддиктивным поведением / Н. Е. Макарчук, Т. М. Воробьева, Л. Н. Пайкова [и др.] // Психи- чес кое здоровье. — 2009. — № 1. — С. 48—50.
6. Чернобровкина Т. В. Синергетическая медицина: теорети- ческие и прикладные аспекты в аддиктологии : монография / Т. В. Чернобровкина, Б. М. Кершенгольц А. Ф. Артемчук. — Харьков : «Плеяда», 2007. — 240 с.
7. Endogenous opioid release in the human brain reward system induced by acute amphetamine administration [Colasanty A., Searle G. E., Long C. J. et al.] // Biological Psychiatry. — 2012. — 72, 371—7.
8. Goldstein R. Z. Dysfunction of the prefrontal cortex in addiction: neuroimaging findings and clinical implications / R. Z. Goldstein and N. D. Volkow // Nature Reviews Neuroscience. — 2011. — 12, 652—69. 9. Воробьева Т. М. Нейробиология вторично приобретенных мотиваций / Т. М. Воробьева // Междунар. мед. журнал. — 2002. — Т. 8. — № 1—2. — С. 211—217.
10. Алкогольна залежність: клініка, терапія та реабілітація : монографія / Л. В. Животовська, О. К. Напрєєнко, А. М. Скрипніков, Г. Т. Сонник. — Полтава : «АСМІ», 2013. — 258 с.
11. Метод комплексной оценки аддиктивного статуса инди- вида и популяции с помощью системы AUDIT-подобных тестов / И. В. Линский, А. И. Минко, А. Ф. Артемчук и др. // Вісник психіат- рії та психофармакотерапії. — 2009. — № 2 (16). — С. 56—70.
12. Учебно-методические рекомендации по психодиагностике личности (Ч. 1) для слушателей спецфакультета практических психологов в системе народного образования ХГУ // Сост. Е. Ф. Иванова, И. М. Мельник. — Харьков, 1993. — С. 38—46.
13. Сидоренко, Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. — СПб.: Речь, 2007. — 350 с.