ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 1 (78)Взаємозв'язок клініко-психопатологічних проявів непси- хотичних психічних розладів і стратегій подолання в осіб з частковою втратою зору травматичного ґенезу
Назва статтi Взаємозв'язок клініко-психопатологічних проявів непси- хотичних психічних розладів і стратегій подолання в осіб з частковою втратою зору травматичного ґенезу
Автори Абдряхімова Цира Борисівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 1 (78) Сторінки 54-57
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008:617.7-001.4 Індекс ББК -
Анотацiя На основі клініко-психопатологічного та психодіагностичного обстеження 400 хворих з частковою втратою зору травматичного ґенезу (ЧПЗТГ) досліджено особливості їх психічної сфери та стратегій подолання. Встановлено, що в осіб з непсихотичними психічними розладами (НПР) внаслідок ЧПЗТГ має місце превалювання неконструктивних стратегій подолання, а саме, когнітивно-деструктивного, агресивно-конфліктного і емоційно-дезадаптивного типів, що свідчить про їхню негативну роль в ґенезі НПР у цих хворих. На відміну від пацієнтів з НПР, особи з ЧПЗТГ без НПР демонструють переважання конструктивних стратегій подолання у вигляді когнітивно-стимулюючого, поведінково-діяльнісного та емоційно-рішучого типів, які в даному випадку стають дефензивним механізмом, що перешкоджає розвитку НПР. Отримані дані дозволяють зробити висновок про наявність невикористаного адаптив- ного ресурсу подолання у пацієнтів з НПР, на активізацію якого повинні бути спрямовані психотерапевтичні дії в комплексному лікуванні даної категорії пацієнтів.
Ключовi слова часткова втрата зору травматичного ґенезу, непсихотичні психічні розлади, стратегії подолання
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Иванова Е. А. Психологические факторы преодоления жизненных трудностей инвалидами по зрению : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.10 / Иванова Екатерина Александровна; Учреждение Российской академии образования «Институт коррекционной педагоги- ки». — М., 2010. — 22 с. 2. Vision-Specific Distress and Depressive Symptoms in People with Vision Impairment / G. Rees, H. W. Tee, M. Marella [et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. — June 2010. — Vol. 51. — № 6. — Р. 2891—2896. 3. Роль факторов психической травматизации в структу- ре неврозогенеза невротических расстройств / Н. А. Марута [и др.] // Материалы I Съезда (с международным участием) Республиканского общественного объединения «Ассоциация специалистов, работающих в сфере психического здоровья», 5—6 июня 2013 год, г. Алматы, Казахстан. — С. 256—257. 4. An Inventory for Measuring Depression / А. Т. Beck, C. H. Ward, M. Mendelson, J. Mock // Archives of General Psychiatry. — 1961. — Vol. 4, June. — Р. 8—18. 5. Sheehan D. V. The classification of phobic disorders / D. V. Sheehan, K. H. Sheehan // Int. J. Psychiat. Med. — 1983. — Vol. 12. — Р. 243—266. 6. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика: методи- ки и тесты / Райгородский Д. Я. // Самара : Бахрах, 2002. — 668 с. 7. Подкорытов В. С. Депрессии (Современная терапия) / В. С. Подкорытов, Ю. Ю. Чайка. — Харьков: Торнадо, 2003. — 350 с. 8. Абдряхімова Ц. Б. Роль копінг-поведінки в розвитку не- психотичних психічних розладів у осіб з частковою втратою зору травматичного ґенезу / Ц. Б. Абдряхімова // Український вісник психоневрології. — 2013. — Т. 21, вип. 2 (75). — С. 68—72. 9. Залуцкий И. Л. Проблема копинг-поведения в работах отечественных и зарубежных исследователей / И. Л. Залуцкий, Л. М. Махнач // Онкологический журнал. — 2009. — Т. 3, № 3 (11). — С. 81 — 87. 10. Карвасарский Б. Д. Клиническая психология : учебник для вузов. 4-е изд. / Б. Д. Карвасарский. — СПб. : Питер, 2011. — 864 с.