ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 1 (78)Стан психічного здоров'я населення та тенденції розвитку психіатричної допомоги на пострадянському просторі
Назва статтi Стан психічного здоров'я населення та тенденції розвитку психіатричної допомоги на пострадянському просторі
Автори Морозов П.В.
Незнанов Н. Г.
Волошин Петро Власович
Марута Наталія Олександрівна
Алтинбеков С.А.
Галако Т.І.
Чконія Е.
Алімов У.Х.
Ходжаєва Н.І.
Ліманкін О. В.
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 1 (78) Сторінки 11-17
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 614.23:617-089:811.161.2’42 Індекс ББК -
Анотацiя У статті подано основні показники психічного здоров'я населення Росії, України, Молдови, Грузії, Киргизстану, Казахстану та Узбекистану (захворюваність, поширеність, інвалідність та ін.). Описано основні структурні осо- бливості психіатричних сервісів в цих країнах і їх кадрове забезпечення. Відзначено, що загальною тенденцією розвитку описаних служб є формування соціально-орієнтованої психіатричної допомоги, яка базується на обслуговуванні пацієнтів за місцем проживання у звичній для них соціальній обстановці. Такий розвиток передбачає, з одного боку, максимальне використання позалікарняних служб при поступовому зменшенні потенціалу стаціонарної ланки, а з іншого — активне впровадження біопсихосоціальної моделі та її облігатних складових у вигляді психосоціальної терапії та реабілітації. Перед усіма службами, представленими в статті, стоять завдання модернізації політики та законодавства у сфері охорони психічного здоров'я, спрямовані на поліпшення допомоги пацієнтам з психічними та поведінковими розладами та профілактику цієї патології серед населення.
Ключовi слова психічне здоров'я, психічні та поведінкові розлади, захворюваність, поширеність, інвалідність, психіатричні сервіси, кадрове забезпечення, соціально-орієнтована психіатрична допомога
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Казаковцев Б. А. Развитие служб психического здоровья / Б. А. Казаковцев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 672 с. 2. Лиманкин, О. В. Тенденции развития психиатрической по- мощи в России (1991—2010 гг.) / О. В. Лиманкин // Психическое здоровье. — 2013. — № 7 (86). — С. 56—65. 3. Незнанов Н. Г. Биопсихосоциальная парадигма — новые тенденции и старые проблемы / Н. Г. Незнанов // В кн.: «Проблемы и перспективы развития стационарной психиатрической помо- щи». Т. 1 / под ред. О. В. Лиманкина. — СПб., 2009. — С. 32—37. 4. Нулевая версия проекта Глобального Плана Действий по Охране Психического Здоровья 2013—2020. Версия 27 августа 2012. — 33 с. 5. Організація суспільно орієнтованої психіатричної допо- моги дорослому населенню України (збірка типових положень та інструкцій) / за ред. Марути Н. О., Демченко В. А., Домбровсь- кої В. В. — Київ; Харків, 2012. — 136 с. 6. Современные тенденции и новые формы психиатричес- кой помощи / под редакцией проф. О. Г. Ньюфельдта. — М.: ИД «Медпрактика-М», 2007. — 356 с. 7. Состояние психического здоровья населения и перспективы раз вития психиатрической помощи в Украине / [М. К. Хобзей, П. В. Во лошин, Н. О. Марута и др.] // Психическое здоровье. — 2013. — № 7 (86). — С. 66—75. 8. Bond G. R. Generalizability of the Individual Placement and Support (IPS) model of the US / Bond G. R., Drake R. E., Becker D. R. // World Psychiatry. — 2012; 11; 32—39. 9. Campion, J. EPA guidance on prevention of mental disorders / J. Campion, K. Bhui, D. Bhugra // European Psychiatry. — 2012. — Vol. 27; № 2. — P. 68—80. 10. EPA guidance of the quality of mental health services / [W. Gaebel, T. Becker, B. Janssen, et al.] — European Psychiatry. — Vol. 27, № 2. — P. 87—114. 11. Randomised controlled trial of supported employment in England: 2 year follow-up of the supported Work and Needs (SWAN) study / [Hestin M., Howard L., Leese M., et al.] // World Psychiatry. — 2011; 10; 132—137. 12. Mental Health Policy and Practice across Europe. The future direction of mental health care. / [Knapp D., McDaid D., Mossialos E., et al.] — Maidenhead U: McGraw Hill Open University Press: 2007 (cited 2010 Sep, 28). — http://www.euro.who.int 13. Трудоустройство поддержкой: экономическая эффектив- ность в шести европейских центрах / [Knapp M., Patel A., Curran C., et al.] // World Psychiatry. — 2012; 1; 58—65. 14. WPA guidance on steps, obstacles and mistakes to avoid in the implementation of community mental health care / [Thornicroft G., Alem A., Antunes Dos Santos R., et al.] // World Psychiatry. — 2010; 9; 67—77. 15. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010 / [Wittchen H. U., Jacobi F., Rehm J., et al. ] / Eur. Neuropsychopharmacology. — 2010; 21; 655—679.