ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 1 (78)Психіатрична наука в Україні у 2013 році та напрямки її вдосконалення (за даними Проблемної комісії «Психіатрія» МОЗ і НАМН України)
Назва статтi Психіатрична наука в Україні у 2013 році та напрямки її вдосконалення (за даними Проблемної комісії «Психіатрія» МОЗ і НАМН України)
Автори Напрєєнко Олександр Костянтинович
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 1 (78) Сторінки 18-22
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89 Індекс ББК -
Анотацiя Проаналізовано проекти і звіти про виконання НДР, подані науковими психіатричними центрами на розгляд до Проблемної комісії «Психіатрія» МОЗ і НАМН України в 2013 році. Констатовано поліпшення відповідних показників, порівняно з 2012 роком, за такими напрямами як кількість і якість планованих досліджень та досліджень, що розробляються, помітне збільшення кількості профільних докторських і кандидатських дисертацій, певний прогрес в активізації та різноманітності форм впровадження науково обґрунтованих рекомендацій в установах практичної охорони здоров'я, учбових програмах вищих навчальних закла- дів. Привернено увагу до необхідності ефективнішої розробки питань удосконалення організації психіатричної та медико-психологічної допомоги, «перенесення» більшої її частини в амбулаторні умови, структури сімейної медицини і сільської місцевості, поліпшення психолого-психіатричної допомоги психічно хворим дітям, особам з суї ци дальними тенденціями, хворим на ВІЛ-СНІД, туберкульоз, інші інфекційні, а також соматичні захворювання. При цьому вказано на важливість використання при виконанні НДР сучасних нейрофізіологічних, генетичних, інших лабораторних, а також епідеміологічних методів дослідження. Найважливішою складовою комплексного підходу до вдосконалення комплексної медичної допомоги визнано подальшу інтенсифі- кацію підготовки сімейних лікарів і суміжних фахівців у галузі психопатології на переддипломному та післядиплом- ному етапах їх навчання, а також розробку та впровадження освітніх програм для родичів психічно хворих і для широких верств населення з метою відпрацювання в останніх прагнення і навичок здорового способу життя, психогігієни і психопрофілактики.
Ключовi слова Україна, наука, психіатрія, 2013 рік, досягнення, недоліки, шляхи вдосконалення
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Закон України «Про психіатричну допомогу» [Текст] // Відомості Верховної Ради України (ВВР) — 2000, № 19. — Cт. 143. 2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 1977-ХII від 13.12.1991 р. [Текст] // Відомості Верховної Ради України — 1992. — 24 березня. — № 12. — Ст. 165. 3. Закон України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки [Текст] // Відомості Верховної Ради України — 2001. — № 48. — Ст. 253. 4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2013 року № 670 «Про виконання завдань Державної цільової науково- технічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008—2017 роки у 2013—2014 роках» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mon/gov.ua/ua//activity/science/64/ nauka-v universitetakh. 5. Напреєнко О. К. Стан психіатричної допомоги в Україні у 2003 році та в останнє десятиріччя, шляхи її вдосконалення [Текст] / О. К. Напреєнко, В. В. Домбровська // Журнал психиат- рии и медицинской психологии. — 2004. — № 3(13). — С. 3—7. 6. Толстанов О. К. Удосконалення порядку надання психіа- тричної допомоги дітям [Текст] / О. К. Толстанов // Архів психіат- рії. — 2013. — Т. 19, 3(74). — С. 21—27. 7. Указ Президента України «Питання Міністерства освіти і науки України» № 240/2013 від 25.04.2013 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/240/2013. 8. Стан психічного здоров’я населення та перспективи роз- витку психіатричної допомоги в Україні [Текст] / [Хобзей М. К., Волошин В. В., Марута Н. О. та ін.] // Український вісник психо- неврології. — 2012. — Т. 20, вип. 3(72). — С. 13—18.