ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Особливості стану психоемоційної сфери підлітків з атопічним дерматитом
Назва статтi Особливості стану психоемоційної сфери підлітків з атопічним дерматитом
Автори Усков Олександр Анатолійович
Маркова Маріанна Владиславівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 114-118
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89: 616.5-009 Індекс ББК -
Анотацiя Атопічний дерматит у дітей — серйозна міждисциплінарна медична проблема, з якою зустрічаються у повсякденній практиці лікарі різних спеціальностей. Проте ґрунтовні психоло- гічні дослідження цій галузі одиничні та розрізнені. У роботі було досліджено основні психологічні проблеми та особливості психоемоційного стану підлітків, які хворіють на атопічний дерматит. Встановлено, що у дітей з цим захворюванням виникають специфічні хвороба-асоційовані психологічні проблеми. Психоемоційний стан хворих підлітків характеризується широким спектром тривожних та депресивних переживань, пов’язаних не лише з захворюванням, але і взаємодією зі значимим оточенням, самовираженням. Зрушення у психологічному функціо- нуванні дітей негативно впливають на соціальну адаптацію підлітків та потребують психологічної корекції.
Ключовi слова атопічний дерматит, психоемоційний стан, підлітки.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Агафонов А. С. Атопический дерматит у детей и инфек- ции, осложняющие течение болезни [Электронный ресурс] / А. С. Агафонов, В. А. Ревякина // Лечащий врач. — 2011. — № 1. — Режим доступу : http://www.lvrach.ru/2011/01/15435095/.
2. Тамразова О. Б. Патогенетическая терапия детей, страдаю- щих тяжелыми формами атопического дерматита [Электронный ресурс] / О. Б. Тамразова // Русский медицинский журнал. — 2013. — № 24. — С. 1170—1173. — Режим доступа : http://www. rmj.ru/articles_8606.htm.
3. Смирнова Г. И. Современная концепция лечения атопического дерматита у детей [Текст] / Г. И Смирнова. — М., 2006. — 130 с.
4. Ревякина В. А. Атопическая болезнь: диагностика, терапия, профилактика [Текст] / В. А. Ревякина // Вопросы современной педиатрии. — 2005. — № 4. — С. 55—58.
5. Атопический дерматит и инфекции кожи у детей: диагнос- тика, лечение и профилактика [Текст] : пособие для врачей / A. A. Баранов, В. А. Ревякина, Н. Г. Короткий и др. — М., 2004. — 104 с.
6. Гладкий А. С. Диагностика и лечение атопического дерматита у детей и взрослых: консенсус EAACI/AAAAI/PRACTALL [Электронный ресурс] / А. С. Гладкий // Здоровье Украины. — 2006. — № 19/1.. — Режим доступа : http://health-ua.com/ articles/1394.html.
7. Львов А. Н. Дерматозы, коморбидные психические рас- стройства: классификация, клиника, терапия и профилактика [Текст] : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра мед. наук / А. Н. Львов. — М., 2006. — 41 с.
8. Зайцева О. Г. Психические расстройства у больных хро- ническими дерматозами [Текст] : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук / О. Г. Зайцева. — СПб., 2000. — 23 с.
9. Раева Т.В. Психические расстройства в дерматологической клинике (клинико-патогенетические и реабилитационные аспекты) [Текст] : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра мед. наук / Т. В. Раева. — Томск, 2006. — 49 с.
10. Ретюнский К. Ю. Нервно-психические расстройства у детей с атопическим дерматитом [Текст] / К. Ю. Ретюнский, И. В. Соколова // Научные ведомости Белгородского государ- ственного университета. — 2011. — № 13. — Т. 4. — С. 30—34.
11. Сидоренко О. А. Роль психоэмоциональных нарушений при атопическом дерматите у детей [Текст] / О. А. Сидоренко, Н. Г. Короткий // Педиатрическая фармакология. — 2008. — Т. 5. — № 2. — С. 54—56.
12. Психодиагностическая методика для многомерной оцен ки детской тревожности [Текст] : пособие для врачей и психо логов / под ред. Л. И. Вассермана. — СПб., 2007. — 35 с.
13. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагности- ка развития личности и малых групп [Текст] / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. — М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. — 490 с.