ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 3 (80)Реакції дезадаптації у лікарів-інтернів у період професійної діяльності та їх психотерапевтична корекція
Назва статтi Реакції дезадаптації у лікарів-інтернів у період професійної діяльності та їх психотерапевтична корекція
Автори Вьюн Валерій Васильович
Коростій Володимир Іванович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 3 (80) Сторінки 52-54
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 159.9:378.1:614.23 Індекс ББК -
Анотацiя Завданням цього дослідження було створення технології проведення когнітивного тренінгу стресостійкості й адаптивних механізмів лікаря в період адаптації до професійної діяльності. У роботі наведені основні особли- вості проведення когнітивної психотерапії в обстежених з розладами адаптації, що проявляються депресивними і тривожно-депресивними реакціями. Як показали результати дослідження застосування когнітивної психотерапії сприяє підвищенню загальної ефективності терапії, але в ще більшому ступені виражений вплив на довгостроковий прогноз з достовірною різницею в частоті рецидивів протягом катамнестичного періоду. Результати цих досліджень свідчать про те, що застосування когнітивної психотерапії знижує ризик розвитку рецидивів депресивних і тривожних реакцій. Таким чином, можна зробити висновок, що когнітивна психотерапія дає змогу розробити механізм «поведінки, що збігається» (coping), що дозволяє домагатися тривалої ремісії.
Ключовi слова реакції дезадапта- ції, психотерапія, когнітивний тренінг
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Агишева Н. К. Система концепции психологических конфликтов / Н. К. Агишева // Медицинская психология. — 2006. — Т. 1, № 3. — С. 15—20.
2. Аршава І. Ф. Функціональні стани людини в процесі адаптації до екстремальних умов діяльності (у парадигмі «особистість — стан») / І. Ф. Аршава // Вісник АПН України: Педагогіка і психологія. — К.: Педагогічна преса, 2006. — № 4(53). — С. 82—90.
3. Васильева С. В. Структурные и динамические особен- ности студенческого адаптационного синдрома : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. псх. наук : спец. 19.00.11 / С. В. Васильева. — СПб., 2000. — 16 с.
4. Гавенко В. Л. Уровни психического здоровья студентов в условиях современного этапа реформирования высшего меди- цинского образования / Гавенко В. Л., Гавенко Н. В. Бойко В. В. // Материалы науч.-практ. конф. «Новые подходы к диагностике, лечению и реабилитации психических заболеваний». — Харьков, 2010. — С. 113—114.
5. К проблеме адаптационного синдрома студентов младших курсов вузов III—IV уровней аккредитации / [Кожина А. М., Маркова М. В., Зеленская Е. А., Гриневич Е. Г.] // Архів психіат- рії. — 2011. — Т. 17, 4(67). — С. 32—35.
6. Кокун О. М. Адаптація та адаптаційні можливості люди- ни: прикладні аспекти / О. М. Кокун // Актуальні проблеми психології. — Т. 5, вип. 4: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія / за ред. С. Д. Максименка. — К.: Міленіум, 2005. — С. 77—85.
7. Михайлов Б. В. Проблема оценки эффективности и ка- чества оказания психотерапевтической помощи / Б. В. Михайлов // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3 (64). — С. 137—138.
8. Фактори, що в найбільшому ступені впливають на показники врахованої захворюваності та поширеності психічних розладів серед населення України (Перше повідомлення) / [Підкоритов В. С., Сєріков О. І., Дьяченко Л. І. та ін.] // Там само. — 2009. — Т. 17, вип. 2 (59). — С. 51—57.
9. Сінайко В. М. Основні напрямки та клінічні особливості дезадаптації студентів вузу / В. М. Сінайко // Експериментальна і клінічна медицина. — 2002. — № 1. — С. 116—118.
10. Смулевич А. Б. Депрессии при соматических и психических заболеваниях / А. Б. Смулевич. — М., 2003. — 432 с.
11. Соколова И. М. Психофизиологические механизмы адаптации студентов : монография / И. М. Соколова. — Харьков: ХГМУ, 2007. — 412 с.
12. Чабан О. С. Дезадаптація людини в умовах суспільної кризи: нові синдроми та напрямки їх подолання / О. С. Чабан, О. О. Хаустова // Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2009. — № 3 (23). —С. 13—21.
13. Beck A. T. Anxiety Disorder and Phobias: A Cognitive Perspec tive / A. T. Beck, G. Emery. — N.Y. : Basic Books, 1985.
14. Cognitive Therapy of Depression / [Beck A. T., Rush A. J., Shaw B. F., Emery G.]. — N.Y. : Guilford Press, 1979.
15. Dobson K. S. A meta-analysis of the efficacy of cognitive ther apy for depression / K. S. Dobson // J. Consult. Clin. Psychol. — 1989; 57: 414—419.
16. Goldberg D. Common Mental Disorders. A Bio-social Model / D. Goldberg, P. Huxley. — London : Routledge, 1992.
17. Haaga D. A. Empirical status of cognitive theory of depression / Haaga D. A., Dyck M., Ernst D. // Psychol Bull. — 1991; 110: 215—236.
18. The Rebirth of Neuroscience in Psychosomatic Medicine, Part II: Clinical Applications and Implications for Research / R. D. Lane, S. R. Waldstein, H. D. Critchley [et al.] // Psychosom. Med. — 2009. — Vol. 71(2). — P. 135—151.