ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 3 (80)Обґрунтування засад та підходів до надання комплексної спеціалізованої допомоги особам з непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного ґенезу
Назва статтi Обґрунтування засад та підходів до надання комплексної спеціалізованої допомоги особам з непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного ґенезу
Автори Абдряхімова Цира Борисівна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 3 (80) Сторінки 158-163
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008:617.7-001.4 Індекс ББК -
Анотацiя На основі клініко-психопатологічного і психодіагностичного обстеження 200 хворих з непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного ґенезу, обґрунтовані засади та підходи до надан- ня спеціалізованої медичної допомоги даному контингенту пацієнтів. Планування допомоги особам з непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного ґенезу концептуально по- винно враховувати, що ушкодження структури або функції (травма ока) призводить до зниження здатності здійс нювати деякі навички й дії. У свою чергу, на тлі «передбачуваного» обмеження рольового функціонування хворих у певних сферах, непсихотичні психічні розлади знижують здатність до незалежного існування шляхом «додавання» власної клінічної симптоматики, яка обмежує життєдіяльність. Засади та підходи надання комплексної допомоги особам з непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного ґенезу передбачають такі напрямки: медичне обслуговування; консультування й надання допомоги в соціальній сфері; підготовка до самостійного незалежного життя; забезпечення допоміжними технічними засобами, засобами пересування, соціально-побутовим при стосуваннями; спеціальні послуги в галузі освіти, відновлення професійної працездатності (включаючи професійну орієнтацію, професійно-технічну підготовку, працевлаштування).
Ключовi слова часткова втрата зору травматичного ґенезу, непсихотичні психічні розлади, комплексна спеціа- лізована допомога
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Роль факторов психической травматизации в структуре неврозогенеза невротических расстройств / Н. А. Марута, Т. В. Панько, В. Ю. Федчеко [и др.] // Материалы I Съезда (с меж- дународным участием) Республиканского общественного объединения «Ассоциация специалистов, работающих в сфере психического здоровья», 5—6 июня 2013 год, г. Алматы, Казахстан. — С. 256—257.
2. Абдряхімова Ц. Б. Порівняльний аналіз наявності і вираженості основних клініко-психопатологічних феноменів непсихотичних психічних розладів у осіб зі втратою зору травматичного ґенезу за даними суб’єктивної ї об’єктивної оцінки / Ц. Б. Абдряхімова // Український вісник психоневрології. — 2013. — Т. 21, вип. 1(74). — С. 34—39.
3. Абдряхімова Ц. Б. Щодо взаємозв’язку між якістю життя та рівнем соціальної підтримки в ґенезі непсихотичних психічних розладів у осіб з частковою втратою зору травматичного походження / Ц. Б. Абдряхімова // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2013. — № 2 (24). — С. 50—57. 4. Абдряхімова Ц. Б. Тип ставлення до хвороби в ґенезі непсихотичних психічних розладів у осіб з частковою втратою зору травматичного ґенезу / Ц. Б. Абдряхімова // Психічне здоров’я. — 2013. — № 2 (39). — С. 93—98.
5. Abdryahimova Ts. Types of strategies for coping with traumatic genesis by patients with partial loss of visual perception in the context of nonpsychotic mental disorders / Ts. Abdryahimova // Архів психіатрії. — 2014. — Т. 20, № 1 (76). — С. 103—107.
6. Связанные с событием потенциалы мозга у пациентов с непсихотическими психическими расстройствами вследствие частичной потери зрения травматического генеза / [О. С. Чабан, Ц. Б. Абдряхимова, А. Г. Снегирь, Б. Б. Ивнев] // Міжнародний неврологічний журнал. — 2014. — № 5 (67). — С. 87—92.
7. Абдряхимова Ц. Б. Взаимосвязь клинико-психопатологи- ческих проявлений непсихотических психических расстройств и стратегий преодоления у лиц с частичной потерей зрения травматического генеза / Ц. Б. Абдряхимова // Український вісник психоневрології. — 2014. — Т. 22, вип. 1(78). — С. 54—57.
8. Леонтьев Д. А. Личность: человек в мире и мир в человеке / Д. А. Леонтьев // Вопр. психологии. — 1989. — № 3. — С. 11—21.
9. Мясищев В. Н. Психология отношений : избранные тр. / В. Н. Мясищев. — М., 1998. — 368 с. 10. Вацлавик П. Психология личностных коммуникаций / П. Вацлавик, Дж. Бивин, Д. Джексон. — СПб.: Речь, 2000. — 300 с.
11. Платонов К. К. Структура и развитие личности / К. К. Пла- тонов. — М. : Наука, 1986. — 254 с.
12. Ташлыков В. А. Психология лечебного процесса / В. А. Ташлыков. — Л. : Медицина, Ленингр. отд-ние, 1984. — 191 с.
13. Вассерман Л. И. О системном подходе к оценке психоло- гической адаптации / Л. И. Вассерман, М. А. Беребин, Н. М. Косенков // Обозрение психиатрии и мед. психологии. — 1994. — № 3. — С. 16—25.
14. Кабанов М. М. Психосоциальная реабилитация и социальная психиатрия / М. М. Кабанов. — СПб. : Изд. СПб НИИ им. В. М. Бехтерева, 1998. — 256 с.
15. Соколова Е. Д. Функционально-ролевая позиция больного / Е. Д. Соколова, Ф. И. Хаит, Н. М. Манухина // Вопр. гуманитар. наук. — 2003. — № 1. — С. 358—362.