ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Суїцидальна поведінка у хворих на тривожні розлади (клініко-психопатологічна характеристика та принципи профілактики)
Назва статтi Суїцидальна поведінка у хворих на тривожні розлади (клініко-психопатологічна характеристика та принципи профілактики)
Автори Марута Наталія Олександрівна
Ніканорова Юлія Валеріївна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 10-15
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.85-039-008.47:616.89-008.441.44-084 Індекс ББК -
Анотацiя Стаття присвячена вивченню психопатологічних та патопсихологічних закономірностей формування суїцидальної поведінки у хворих на тривожні розлади та розроблення принципів профілактики. Встановлено, що суїцидальна поведінка у хворих з тривожними розладами характеризувалася достовірним переважанням суїцидальних рішень, намірів та задумів над суїцидальними думками, фантазуваннями та переживаннями (57,3 % та 42,7 %; p < 0,05). Суїцидальна поведінка відрізнялася за різних форм тривожних розладів. У хворих на панічні розлади частіше реєструвалися суїцидальні думки, фантазування та переживання (63,4 %; p < 0,05), а у хворих на генералізований тривожний та змішаний тривожно-депресивний розлади — суїцидальні рішення, наміри та задуми (61,3 %; p < 0,05 та 71,2 %; p < 0,01 відповідно). У хворих з генералізованим тривожним та змішаним тривожно-депресивним розладом визначено високий рівень суїцидального ризику (41,3 ± 2,5 бали та 42,4 ± 2,8 бали, р < 0,01) при низькому рівні самосвідомості смерті (18,2 ± 1,7 бали та 17,9 ± 2,0 бали, р < 0,05). Хворі з панічними розладами відрізнялися від попередніх груп тим, що при наявності в них високого рівня суїцидального ризику (32,7 ± 2,2 бали, р < 0,01) рівень самосвідомості смерті був достатньо високим (29,8 ± 3,3 бали), що віддзеркалювало високу активність антисуїцидальних механізмів у цієї групі. Вивчення клініко-психопатологічних та патопсихологічних закономірностей формування суїцидальної поведінки у хворих на тривожні розлади стало підґрунтям для розроблення системи профілактики, яка базується на принципах системності, диференційованості та етапності. Поєднання фармакологічних та психотерапевтичних втручань з одночасним впливом на психопатологічні та патопсихологічні мішені обумовило високу ефективність розробленої системи, що дозволяє рекомендувати її до широкого впровадження під час надання психіатричної допомоги хворим на тривожні розлади.
Ключовi слова тривожні розлади, суїцидальна поведінка, психопатологічні та патопсихологічні закономірності, диференційована система профілактики
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Аведисова, А. С. Новые проблемы психофармакотерапии [Текст] / А. С. Аведисова. — М.: ФГУГНЦССП им. В. П. Сербского, 2005. — 169 с.
2. Антомонов, М. Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных [Текст] / М. Ю. Антомонов. — К., 2006. — 556 с.
3. Бачериков, А. М. Завершені суїцидальні спроби у популяції психічнохворих у місті Харкові (2008—2009 роки) [Текст] / А. М. Бачериков, Р. В. Лакинський, Е. Г Матузок // Український вісник психоневрології. — 2010. — T. 18, вип. 3(64). — C. 115.
4. Бочаров, В. В. Психологические аспекты тревоги [Текст] / В. В. Бочаров // Аффективные расстройства. Междисциплинарный подход : науч. сб. — СПб, 2009. — С. 225—232.
5. Бурлачук, Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. — СПб.: Питер, 2002. — 528 с.
6. Войцех, В. Ф. Клиническая суицидология [Текст] / В. Ф. Войцех. — М.: Миклош, 2008. - 280 с.
7. Психопатологические и психологические детерминанты суицидального риска при невротической болезни [Текст] /[П. В. Волошин, Н. А. Марута, И. А. Явдак, Череднякова Е. С.] // Укр.вісник психоневрології. — 2008. — Т. 16, вип. 1(54). — С. 73—74.
8. Гавенко, В. Л. Спосіб визначення суїцидального ризику [Текст]. — ХДМУ. — № заяв. 20001021010 від 13.02.01. — Надрук. —2001, бюл. 6 // Патент 40454А, МПК7 А61В 10/00.
9. Гавенко, В. Л. Спосіб оцінки самосвідомості смерті [Текст]. —ХДМУ. — № заяв. 20001021008 від 13.02.01. — Надрук. — 2001, бюл. 6 // Патент 40453А.
10. Денисенко, М. М. Клинико-психопатологическая характеристика эндогенных и экзогенных депрессий, сопровождающихся суицидальным поведением [Текст] / М. М. Денисенко // Український вісник психоневрології. — 2010. — T. 18, вип. 3(64). — C. 38—41.
11. Кабанов, М. М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике [Текст] / М. М. Кабанов, А. Е. Личко, В. М. Смирнов. — Л.: Медицина, 1983. — 312 с.
12. Кожина, А. М. Аутоагрессивное поведение при непсихотических депрессивных расстройствах (механизмы формирования и подходы к коррекции) [Текст] / А. М. Кожина // Український вісник психоневрології. — 2008. — T. 16, вип. 1(54). — C. 78.
13. Совершенствование методов ранней диагностики психических расстройств (на основе взаимодействия со специалистами первичного звена здравоохранения) [Текст] / [В. Н. Краснов, Т. В. Довженко, А. Е. Бобров и др.] — М.: «Издательский Дом «Медпрактика-М», 2008. — 136 с. 14. Маркова, М. В. Особливості аутоагресивної поведінки у пацієнтів з непсихотичними психічними розладами тривожно-депресивного спектра, коморбідними із серцево-судинними захворюваннями та їх психотерапія [Текст] / М. В. Маркова, В. В. Бабич, Н. М. Степанова // Український вісник психоневрології. — 2008. —T. 16, вип. 1(54). — C. 81.
15. Марута, Н. О. Клініко-психопатологічні і патопсихологічні закономірності формування дистимії [Текст] / Н. О. Марута, Ю. М. Завалко // Там само. — C. 23—25.
16. Марута, Н. А. Патопсихологические закономерности формирования суицидального поведения у пожилых больных депрессиями [Текст] / Н. А. Марута, М. В. Шестакова // Медицинская психология. — 2009. — Т. 4. — № 2—3. — С. 4—10.
17. Марута, Н. А. Суицидальный риск у больных невротическими расстройствами [Текст] / Н. А. Марута, Н. А. Явдак, М. М. Денисенко // Український вісник психоневрології. — 2007. — T. 15, вип. 1(50), (додаток). — C. 208.
18. Пилягина, Г. Я. Аутоагрессивное поведение: патогенетические механизмы и клинико-типологические аспекты диагностики и лечения [Текст] : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра мед. наук : спец. 14.01.16 / Г. Я. Пилягина. — Киев, 2004. — 34 с.
19. Райгородский, Д. Я. Практическая психодиагностика [Текст] / Д. Я. Райгородский. — Самара : БАХРАХ-М, 2000. — 672 с.
20. Стан психічного здоров'я населення та психіатричної допомоги в Україні : інформаційно-аналітичний огляд за 2000—2009 рр. [Текст] / за ред. П. В. Волошина, Н. О. Марути. — Х.:Арсіс, 2010. — 160 с.
21. Фанталова, Е. Б. Об одном методическом подходе к исследованию мотивации и внутренних конфликтов [Текст] /Е. Б. Фанталова // Психологический журнал. — 1992. — Т. 13, № 1. — С. 107—117.
22. Шестакова, М. В. Суїцидальна поведінка при депресіях у хворих похилого віку (клініко-психопатологічна характеристика та система профілактики) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16 / Марина Володимирівна Шестакова. — Х., 2010. — 20 с.
23. Юрьева, Л. Н. Клиническая суицидология [Текст] /Л. Н. Юрьева. — Днепропетровск : Пороги, 2006. — 472 с.
24. Derogatis, L. R. The SCL-90-R [Текст] / L. R. Derogatis //Clinical Psychometric Research. — Baltimore, 1975. — P. 1—134.
25. Mehlum, L. Suicidal behavior in borderline personality disorder [Текст] / L. Mehlum, A. I. Jensen // Tidsskr. Nor. Laegeforen. —2006. — Vol. 126. — № 22. — P. 2946—2949.
26. Rihmer, Z. Prediction of suicide in mood disorders [Электронный ресурс] / Z. Rihmer — Tallinn : 10th ECNP, 2009. — S. 1.04/CD.
27. Rutz, W Male depression and suicide [Электронный ресурс] /W. Rutz. — Tallinn : 10th ECNP, 2009. — S.1.03/CD.
28. Tondo, L. Suicide prevention: Updated findings [Текст] /L. Tondo // 16th Congress of the European Psychiatry : abstract. —2008. — Vol. 23, suppl. 2. — P. 34.03.
29. Vieta, E. Suicidal behaviour in the forthcoming classifications of mental disorders [Текст] / E. Vieta // Ibid. — P. 34.04. 30. Wasserman, D. Suicide prevention in youth [Текст] /D. Wasserman // Ibid. — P. 08.04.