ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 1(74)Розробка організаційних заходів на виконання концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом психоактивних речовин на регіональному рівні на засадах медичного і фармацевтичного права
Назва статтi Розробка організаційних заходів на виконання концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом психоактивних речовин на регіональному рівні на засадах медичного і фармацевтичного права
Автори Галацан О. В.
Шаповалов Валентин Валерійович
Омельченко В. О.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 1(74) Сторінки 43-50
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13:362.853:340.13 Індекс ББК -
Анотацiя В статті на підставі аналізу нормативно-правової бази представлено організаційно-правову систему координації загальних дій у сфері протидії поширенню наркоманії та боротьби з незаконним обігом психоактивних речовин на регіональному рівні з позиції медичного і фармацевтичного права. Розроблено алгоритм взаємодії Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації зі заінтересованими службами, відомствами та науково-дослідними установами.
Ключовi слова медичне і фармацевтичне право, наркоманія, незаконний обіг, психоактивні речовини, регіо- нальний рівень
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Галацан О. В. Модернізація системи охорони здоров’я та фармації на основі міжнародного медичного та фармацевтичного права [Текст] / Галацан О. В., Шаповалова В. О., Шаповалов В. В. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, 19—20 квітня 2012 р. — Х.: Вид-во НФаУ, 2012. — С. 591.
2. Галацан О. В. Фармацевтичне і медичне право: про необхід- ність реформування охорони здоров’я України для покращання наркологічної та криміногенної ситуації серед населення [Текст] / О. В. Галацан, В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов // Проблеми безпе- рервної медичної освіти та науки. — 2012. — № 3. — С. 16—18.
3. Медичне і фармацевтичне право: розбудова інституційної підтримки щодо основних концептуальних напрямків розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011—2020 рр. [Текст] / [Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Галацан О. В. та ін.] // Довженківські читання: реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження: матеріали ХІІІ Укр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 94-й річниці з дня народження Засл. лікаря України, Народн. лікаря СРСР О. Р. Довженка, 10—11 квітня 2012 р. — Х.: Вид-во «Плеяда», 2012. — С. 233—238.
4. Президент очікує від Уряду пропозицій щодо поглиблення реформування медичної сфери [Електронний ресурс] // Прес- служба Президента України Віктора Януковича. — 17.10.2012. 18:04. — Режим доступу до документу: http://www.president. gov.ua/news/25802.html.
5. Фармацевтическое право в наркологии [Текст] / В. А. Шапова ло ва, И. К. Сосин, Г. М. Бутенко и др. — Х.: «Факт», 2004. — 800 с.
6. Шаповалов В. В. Судова фармація в системі державних за- ходів протидії поширення наркозлочинності і обігу психоактивних речовин, які викликають залежність [Текст] / В. В. Шаповалов // Юридичний журнал. — 2011. — № 10. — С. 59—62.
7. Шаповалов В. В. Судово-фармацевтичне дослідження наркозлочинності серед неповнолітніх під час проведення досудового слідства [Текст] / В. В. Шаповалов, В. О. Шаповалова, О. О. Курижева // Юридичний журнал. — 2010. — № 5. — С. 51—53.
8. Шаповалов В. В. (мл.). Теоретические основы судебно- фармацевтического мониторинга наркопреступности в резуль- тате нелегального оборота психоактивных веществ [Текст] / В. В. Шапо ва лов (мл.) // Человек и лекарство : XIX Рос. нац. конгр., 23—27 апр. 2012 г. : тез. докл. — М.: Изд-во ОАО «Щербинская типография», 2012. — С. 596—597.
9. Шаповалов В. В. (мол.) Судова фармація: вивчення схиль- ності до адиктивних розладів здоров’я у наркопацієнтів з девіант- ною поведінкою [Текст] / В. В. Шаповалов (мол.), І. В. Лінський // Фармацевтичний журнал. — 2011. — № 6. — С. 30—34.
10. Шаповалов В. В. (мол.). Судова фармація: особливості виконання «Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011—2015 роки» (на рівні МОЗ України) [Текст] / В. В. Шаповалов (мол.) // Український вісник психоневрології. — 2012. — Т. 20, вип. 1(70). — С. 122—124.
11. Шаповалова В. А. Судебная фармация: формирование организационно-правовой системы региональной политики в противодействии современному наркобизнесу и наркомании [Текст] / Шаповалова В. А., Веприцкий С. С., Шаповалов В. В. // Человек и лекарство : XIX Рос. нац. конгр., 23—27 апр. 2012 г. : тез. докл. — М.: Изд-во ОАО «Щербинская типография», 2012. — С. 598.