ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 4 (77)Впровадження заходів протидії алкогольній залежності (F10.2) регіонального рівня на засадах судової фармації
Назва статтi Впровадження заходів протидії алкогольній залежності (F10.2) регіонального рівня на засадах судової фармації
Автори Шаповалов Валентин Валерійович
Шувера Олена Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 4 (77) Сторінки 120-122
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.1:351.761 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведено результати дослідження щодо удосконалення заходів протидії поширенню алкогольної залежності (F 10.2), які впроваджено на регіональному рівні. Використано мультидисциплінарний підхід із включенням методики судової фармації, доказової медицини, доказової фармації, фармацевтичного і медичного законодавства в системі медичного та фармацевтичного права.
Ключовi слова судова фармація, медичне та фармацевтичне право, доказова медицина, доказова фармація, алкогольна залежність (F 10.2), медичне та фармацевтичне законодавство
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Алкоголізм як судово-фармацевтична проблема: фармакотерапія лікарськими засобами, які відпускаються за рецептом лікаря / [В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, Ю. В. Васіна, О. В. Шувера] // Довженківські читання. Реалістичні цілі лікування та якість життя хворих наркологічного профілю: матеріали ХІ Укр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 92-й річниці з дня народження Засл. лікаря України, Народного лікаря СРСР О. Р. Довженка, 12—13 квіт. 2010 р. — Х., 2010. — С. 120.
2. Фармацевтичне право та фармацевтичне законодавство: особливості порядку роботи з наркотичними засобами, психо- тропними речовинами і прекурсорами на етапі ліцензування та використання в закладах охорони здоров’я / [В. В. Шаповалов, В. О. Шаповалова, О. В. Шувера, А. О. Казяйчева] // Сучасні проблеми дерматовенерологічної і косметологічної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я : зб. наук. праць. — Х., 2009. — С. 322—324. — (Додаток до Вісника ХНУ імені В. Н. Каразіна; серія «Медицина»).
3. Шаповалов В. В. Судово-фармацевтичні дослідження роз- повсюдження адиктивних розладів здоров’я та нелегального обігу психоактивних речовин на території Хмельницької області / В. В. Шаповалов, В. О. Шаповалова, О. В. Шувера // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. — 2010. — Т. 5, № 1. — С. 29—32.
4. Шаповалов В. В. Судова фармація: обіг психоактивної речовини алкоголю: метод. реком. з грифом ДСК / В. В. Шаповалов, В. О. Шаповалова, О. В. Шувера. — Х.: ВБ «Фактор», 2013. — 20 с.
5. Шаповалов В. В. (мол.). Судова та доказова фармація: моніторинг проблеми алкогольної залежності у західному регіоні країни / В. В. Шаповалов (мол.), О. В. Шувера // Наукові дослідження та їх практичне застосування. Сучасний стан та шляхи розвитку 2013 : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф., 3—15 жовт. 2013 р. — Одеса : Куприенко, 2013. — Т. 38, вип. 2. — С. 11—14.
6. Шаповалова В. О. Судова і доказова фармація: особливості формування алкогольної залежності / В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, О. В. Шувера // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 2 (63), додаток. — С. 57—59.
7. Шаповалова В. О. Судово-фармацевтичне вивчення наркозлочинності і адиктивних розладів здоров’я на регіональному рівні / В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, О. В. Шувера // Післядипломна підготовка спеціалістів фармації за організаційно- економічним напрямком: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2—3 черв. 2010 р. — Х., 2010. — С. 92—93.
8. Шаповалова В. О. Судово-фармацевтичні дослідження захворюваності на алкогольну залежність на державному та регіональному рівні / В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, О. В. Шувера // Український вісник психоневрології. — 2011. — Т. 19, вип. 2 (63), додаток. — С. 130—132.
9. Шаповалов В. В. (мол.). Судово-фармацевтичне вивчення стану здоров’я населення у Хмельницькій області / В. В. Шаповалов (мол.), О. В. Шувера // Фармацевтичний журнал. — 2011. — № 2. — С. 36—38.
10. Шувера О. В. Судова фармація: моніторинг розвитку алкогольної залежності та рівень захворюваності на психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю на території Хмельницької області / О. В. Шувера // Актуальні питання ство- рення нових лікарських засобів : Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. пам’яті д-ра фарм. та хім. наук, проф. М. О. Валяшко (до 140-річчя від дня народження), 21—22 квіт. 2011 р. : тези доп. — Х., 2011. — С. 529.
11. Development of algorithms forensic training pharmaceutical seizures from illegal substances an element of patient protection / [Shapovalov V. V. (Jr.), Shapovalova V. A., Shapovalov V. V., Shuvera E. V.] // European Applied Sciences. — 2013. — Vol. 2, № 5. — P. 197—199.
12. Shapovalov V. V. (Jr.), Shuvera O. V. Forensic and evidence pharmacy: monitoring problems of alcohol dependence either western region of the country in Scientific research and its practical application edited by A. G. Shibaev, A. D. Fedorova [Electronic resource]. — Access to the document: http://www.sworld.com. ua/e-journal/Oct.11201.pdf.