ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 3 (76)Якість життя хворих на цукровий діабет II типу, ускладнений поліневропатією
Назва статтi Якість життя хворих на цукровий діабет II типу, ускладнений поліневропатією
Автори Гриб Вікторія Анатоліївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 3 (76) Сторінки 17-19
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.85+616.379-008.64:121.4 Індекс ББК -
Анотацiя У роботі наведено результати аналізу вивчення якості життя (ЯЖ) у 195 хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу, ускладнений діабетичною дистальною симетричною поліневропатією (ДДСП), залежно від стадії захворювання, яку визначали за даними клініко- інструментального обстеження, а ЯЖ — за допомогою опитувальника SF-36. Виявлено, що з наростанням стадії ДДСП обтяжується перебіг захворювання за по- казниками ЯЖ — фізичного та психічного компонентів здоров'я, що обґрунтовує доцільність корекції виявле- них порушень.


Ключовi слова якість життя, діабетична поліневропатія, фізичне та психічне здоров'я ***
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Качество жизни пациентов с диабетической полинейропатией / [А. А. Капустина, О. С. Нестерова, А. Н. Бойко и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2009. — № 3. — С. 47—52.
2. Колесникова Е. В. Эндокринные заболевания и пато- логия органов пищеварения / Е. В. Коле сникова // Мистецтво лікування. — 2006. — № 8. — С. 71—75.
3. Маньковський Б. М. Вчасна діагностика цукрового діабету: результати дослідження Діа Скрин 50 / Б. М. Маньковський, О. С. Ларін // Клін. ендокринол. та ендокрин. хірургія. — 2007. — № 1 (18). — С. 42—48.
4. Популяционные показатели качества жизни по опрос- нику SF-36 (результаты многоцент рового исследо ва ния качества жизни «МИРАЖ») / [В. Н. Амирджанова, Д. В. Горячев, Н. И. Коршунов и др.] // Научно-практическая ревматология. — 2008. — № 1. — С. 36—48.
5. Стандарти діагностики та лікування ендокринних за- хворювань / за ред. член.-кор. НАН та АМН України проф. М. Д. Tронька // Довідник «VADEMECUM Доктор Ендокринолог». — 2-е вид., переробл. і доповн. — К.: ТОВ «Доктор-Медіа», 2007. — 352с. (Серія «Бібліотека «Здоров’я України»).
6. Ягенський А. В. Оцінка якості життя у сучасній медичній практиці / А. В. Ягенський, І. М. Січкарук // Внутрішня медицина. — 2007. — № 3 (3). — С. 21—24.
7. Clarke P. Quality of life following stroke: negotiating disability, identity and resources / P. Clarke, S. E. Black // J. Applied Gerontol ogy. — 2005. — Vol. 24, № 4. — Р. 319—336.
8. Vinik A. I. Diabetic neuropathies / A. I. Vinik // Med. Clin. North. Am. — 2004. — Vol. 88, № 4. — Р. 947—999.