ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 3 (76)Особливості психоемоційного стану працівників пожежної охорони в залежності від стажу роботи в умовах підвищеної небезпеки
Назва статтi Особливості психоемоційного стану працівників пожежної охорони в залежності від стажу роботи в умовах підвищеної небезпеки
Автори Чистікова О. І.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 3 (76) Сторінки 91-95
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89–008.48:616–057:159.972:613.6.02 Індекс ББК -
Анотацiя На основі клініко-психопатологічного і психодіагностичного обстеження 320 співробітників пожежної охорони з окремими проявами психологічної дезадаптації встановлені особливості їх психоемоційного стану в залежності від стажу роботи в умовах підвищеної небезпеки. Для осіб зі стажем роботи до 5 років характерними виявились дезадаптивні реакції у вигляді тривожно-астенічного симптомокомплексу з превалюванням підвищеної тривоги, емоційної лабільності, відчуття страху і зниженого настрою, роздратованості, підвищеної фізичної втоми. Серед осіб зі стажем роботи 10 і більше років превалювали донозологічні прояви вегетативного симптомокомплексу з головним болем, різноманітними диссомнічними порушеннями та загальносоматичними симптомами тяжкості у кінцівках, м’язового болю, втрати відчуття енергії. У осіб зі стажем роботи від 5 до 10 років діагностувалося мозаїчне симптоматичне наповнення окремих проявів усього спектра синдромальних проявів, в основному, се- реднього ступеня вираженості. Отримані дані були враховані під час розроблення системи заходів психокорекції та психопрофілактики психологічної дезадаптації у даного контингенту.
Ключовi слова психологічна дезадаптація, психоемоційні прояви, працівники пожежної охорони
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Загуровский В. М. Дезадаптационные нарушения вследствие стрессорных факторов в работе членов бригад скорой медицинской помощи / В. М. Загуровский // Медицина неотл. состояний. — 2005. — № 1. — С. 65.
2. Чабан О. С. Дезадаптація людини в умовах суспільної кризи: нові синдроми та напрямки їх подолання / О. С. Чабан, О. О. Хаустова // Журнал психиатрии и мед. психологии. — 2009. — № 3 (23). — С. 13—21.
3. Самара О. Е. Гендерные особенности копинг-стратегий у работников МЧС / О. Е. Самара // Медична психологія. — 2009. — № 2—3. — С. 115—119.
4. Шарко О. М. Клінічні варіанти посттравматичного стресо- вого розладу на тлі отруєння чадним газом (психопатологічна семіотика, типологія та модель психопатогенезу) / О. М. Шарко // Психічне здоров’я. — 2011. — № 3 (32). — С. 13—20.
5. Омелянович В. Ю. Порушення психологічної адаптації до служби в органах внутрішніх справ (гендерні особливості, меха- нізми формування, система психокорекції та психопрофілактики) :автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук.: спец.: 19.00.04 «Медична психологія» / В. Ю. Омелянович. — Х., 2013. — 34 с.
6. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие / под ред. Д. Я. Райгородского. — Самара: «Бахрах-М», 2001. — 672 с.