ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 2 (75)Фармацевтичне право в державній системі мінімізації судово-фармацевтичних ризиків при обігу лікарських засобів у сільській місцевості
Назва статтi Фармацевтичне право в державній системі мінімізації судово-фармацевтичних ризиків при обігу лікарських засобів у сільській місцевості
Автори Галацан О. В.
Шаповалова Вікторія Олексіївна
Шаповалов Валерій Володимирович
Хмелевський Микола Олександрович
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 2 (75) Сторінки 96-100
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.21 Індекс ББК -
Анотацiя Узагальнено судово-фармацевтичну практику щодо юридичних колізій у законодавстві України при обігуліків на селі. Досліджено судово-фармацевтичні ризики та необхідність провадження державного контролю щодо їх мінімізації при обігу контрольованих лікарських засобів в аптечних закладах сільської місцевості. Запропоновано заходи нормотворчого характеру щодо врегулювання правовідносин між аптечними закладами комунальної форми власності та фельдшерсько-акушерськими пунктами центральних районних лікарень бюджетної форми власності у сільській місцевості.
Ключовi слова фармацевтичне право, обіг лікарських засобів, судово-фармацевтичні ризики, мінімізація, сільська місцевість, наркотичні лікарські засоби, психотропні лікарські засоби.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Азаров наказав на партнерських засадах створити мережу сільських аптек [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// www.azarov.ua/uk/event/media_review/azarov_db-prikazal-napartnerskih- nachalah-sozdat-set-selskih-aptek.html.
2. Алгоритм визначення категорії відпуску лікарських засобів, що проходять процедуру державної реєстрації або перереєстрації [Текст]: метод. реком. / [В. Т. Чумак, І. М. Трахтенберг, В. О. Шаповалова та ін.] — К., 2006. — 96 с.
3. Англо-русский экономический словарь [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/ dic_synonims/79154/.
4. В Україні збільшилася кількість аптечних закладів у сільській місцевості : Державна служба з лікарських засобів у Луганській області [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://region.diklz.gov.ua/control/lug/uk/publish/article/253218;j sessionid=C2CB41E69A2CBB55DFF41764E5D49BCC.
5. Виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03.07.2010 р. № 40232/0/1-10 до пункту 7 абзацу 3 Протоколу наради під головуванням Прем'єр-міністра України М. Я. Азарова від 16.06.2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// news.yurist-online.com/laws/27199/.
6. Депутати можуть спростити продаж ліків у сільській місцевості [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// ds.lviv.ua/novyny/18-novyny-rynku/221-deputaty-mozhut-sprostytyprodazh- likiv-u-silskij-miscevosti.
7. КП «Ліки України» утримує в сільській місцевості 8 збиткових аптек [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// www.pharma.net.ua/ru/node/16835.
8. Кримінальний кодекс України [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25—26. — Ст. 131.
9. Лекарственные средства в неврологии, психиатрии и нар- кологии [Текст] / [под ред. В. А. Шаповаловой, П. В. Волошина, А. В. Стефанова и др.] — Харьков: Факт, 2003. — 784 с.
10. Матеріали VIII наук.-практ. конф. «Досудове слідство, фармацевтичне і медичне право, як складові державної політики України у протидії наркозлочинності та поширенню наркоманії: від поліцейської хімії і судової фармації до фармацевтич- ного і медичного законодавства, соціальної, доказової ме- дицини і фармації» (18—19 лист. 2011 р., м. Харків) [Текст] / за ред. В. В. Шаповалова, В. О. Шаповалової, О. В. Галацана, В. В. Шаповалова (мол.). — Х., 2011. — 270 с. 11. Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Судова фармація, доказова фармація та фармацевтичне законодавство, як складові фармацевтичного права у програмі реалізації державної політики в сфері боротьби із злочинністю та порушеннями правил обігу психоактивних речовин на 2011—2027 рр.» (19—20 лист. 2010 р., м. Харків) [Текст] / за ред. В. В. Шаповалова, В. О. Шаповалової, В. В. Шаповалова (мол.). — Х., 2010. — 190 с.
12. Метод Куайна [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/.
13. Минимизация логических функций методом Куайна. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ru.wikipedia. org/wiki/.
14. Мнушко З. Н. Организация службы маркетинга на пред- приятиях фармацевтической отрасли [Електронний ресурс] / З. Н. Мнушко. — Режим доступу : http://www.biznespoint.ru/ article1843.html. 15. На вопросы читателей отвечают специалисты адвокат- ской фирмы «Паритет». О розничной реализации ЛС, работе ФАПов и аптек в пгт [Електронний ресурс] // Щотижневик Аптека. — 2000. — № 241. — Режим доступу : http://www. apteka.ua/article/32700.
16. На Харьковщине милиционеры изъяли наркотики [Елект- ронний ресурс]. — Режим доступу : http://atn.ua/proisshestviya/ na-harkovshchine-milicionery-izyali-narkotiki.
17. Немченко А. С. Основи економіки та системи обліку у фармації [Текст] / А. С. Немченко. — Х.: Золоті сторінки, 2005. — 503 с.
18. Обґрунтування економічної доцільності відкриття ап- течних закладів у сільській місцевості [Електронний ресурс] // Щотижневик Аптека. — 2011. — № 791. — Режим доступу : http://www.apteka.ua/article/82475.
19. Парновский Б. Л. Развитие и специализация фармацев- тической науки на примере организации и экономики фарма- ции [Електронний ресурс] / Б. Л. Парновский, О. Н. Залиская // Провізор. — 2005. — № 1. — Режим доступу : http://provisor. com.ua/archive/2005/N1/art_07.php.
20. Пономаренко М. С. Организационные принципы, ме- тодические основы и формы совершенствования системы последипломного обучения провизоров [Текст] : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра фарм. наук : спец. : 15.00.01 «Технология лекарств и организация фармацевтического дела» / Харьк. гос. фармац. ин-т. — Харьков, 1990. — 45 с.
21. Порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) від 01.12.2000 № 614. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за № 108/5299. Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України 01.12.2000 р. № 614 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/z0108-01.
22. Президент України. Реформування системи охорони здоров'я [Електронний ресурс] // Прес-служба Президента України Віктора Януковича. — Режим доступу : http://www. president.gov.ua/news/23275.html.
23. Приходько Е. Александр Гудзенко о перспективах развития фармацевтического сектора [Електронний ресурс] / Приходько Е. — Режим доступу : http://pharmapractice. ru/15696.
24. Пропозиції АПАУ щодо оптимізації обігу лікарських засобів та зниження цін на ліки [Електронний ресурс] // Щотижневик Аптека. — 2012. — № 842. — Режим доступу : http://www.apteka.ua/article/144647.
25. Реалізація лікарських засобів через ФАП: законодавчі можливості [Електронний ресурс] // Щотижневик Аптека. — 2011. — № 782. — Режим доступу : http://www.apteka.ua/ article/75978.
26. Реалізація лікарських засобів через ФАП: питання та відповіді [Електронний ресурс] // Щотижневик Аптека. — 2011. — № 777. — Режим доступу : http://www.apteka.ua/ article/72028.
27. Ризики у праві [Текст] В кн.: Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Вид-во «Українська енциклопедія імені М. П. Бажана», 2003. — Т. 5. — С. 317—320.
28. Словарь иностранных слов русского языка [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/ dic_synonims/79151/.
29. Службовий Л. С. Створено міжвідомчу робочу групу з питань розвитку первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості [Електронний ресурс] / Л. С. Службовий // Щотижневик Аптека. — 2009. — № 699. — Режим доступу : http://www.apteka.ua/article/9011.
30. Тихонов О. І. Аптечна технологія ліків : підруч. для студ. фармац. фак. ВМНЗ ІІІ—ІV рівнів акредитації [Текст]: пер. з рос. / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних ; за ред. О. І. Тихонова; Нац. фармац. акад. України. — Вінниця, 2004. — 636 с.
31. Тихонов А. И. Технология лекарств : учеб. для фармац. вузов и фак. [Текст]: пер. с укр. / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных ; под ред. А. И. Тихонова. — Харьков: Изд-во НФаУ; Золотые стра- ницы, 2002. — 704 с.
32. Толочко В. М. До питання нормування праці спеціалістів фармації. — [Електронний ресурс] / В. М. Толочко, Л. В. Галій, В. Ю. Васілін. — Режим доступу : http://www.rusnauka.com/3._ KAND_2007/Economics/18889.doc.htm.
33. У сільській місцевості створять мережу соціальних аптек [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kmu.gov. ua/control/publish/article?art_id=244698658.
34. Фармацевтическое право в наркологии [Текст] / под ред. В. А. Шаповаловой, И. К. Сосина, В. В. Шаповалова. — Харьков: Факт, 2004. — 800 с.
35. Шаповалов В. В. (мол.). Судова фармація: Особливості виконання «Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2011—2015 роки» (на рівні МВС України) [Текст] / В. В. Шаповалов (мол.) // Український вісник психоневрології. — Т. 19, вип. 2(67), додаток. — 2011. — С. 124—128.
36. Яндекс. Словари. Толковый словарь иноязычных слов, 2004 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://slovari. yandex.ru/.