ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 4 (73)Проблеми депресивних розладів. Гіпотеза виникнення
Назва статтi Проблеми депресивних розладів. Гіпотеза виникнення
Автори Михайлов Борис Володимирович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 4 (73) Сторінки 53-55
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4 Індекс ББК -
Анотацiя Термінологічне розуміння депресії. Класифікація депресії за механізмами патогенезу та клінічних проявів. Терапевтична тактика при депресивних розладах, також показані основні завдання та напрямки лікування. Когнітивний підхід у терапії депресій.
Ключовi слова депресивні розлади, етіологія депресій, структура, завдання та лікування депресій, когнітивна психо- терапія.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Хобзей, М. К. Соціально-орієнтована психіатрична допо- мога в Україні: проблеми та рішення / Хобзей М. К., Волошин П. В., Марута Н. О. // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3(64).
2. Концептуальні основи і стратегія розвитку психотерапії в Україні / [Михайлов Б. В., И. О. Марута, C. I. Табачников, та ін.] // Там само. — 2002. — Т. 10, вип. 2(31). — С. 17—20.
3. Каплан, Г. И. Клиническая психиатрия / Г. И. Каплан, Б. Дж. Сэдок. — М.: Медицина, 1998. — 697 с.
4. Карвасарский, Б. Д. Неврозы / Б. Д. Карвасарский. — М.: Медицина, 1990. — 576 с.
5. Краснов, В. Н. Закономерности динамики депрессий: кли- нические, патогенетические и терапевтические аспекты. Депрессии и коморбидные расстройства / В. Н. Краснов. — М.: ЭКСМО, 1997. — С. 80—98.
6. Леонгард, К. Акцентуированные личности / К. Леонгард; пер. с нем. — К.: Вища школа, 1981. — 392 с.
7. Марута, Н. А. Эмоциональные нарушения при невротических расстройствах / Н. А. Марута. — Харьков: Арсис, 2000. — 100 с.
8. Михайлов, Б. В. Массовые нарушения психической сферы у населения / Б. В. Михайлов // Український вісник психоневрології. — 1995. — Т. 3, вип. 1. — С. 24—25.
9. Напрєєнко, О. К. Депресії та тривога в загальномедич ній практиці (соціальні, діагностичні та лікувально-профілак тичні аспекти) / О. К. Напрєєнко // Вісник психіатрії та психо фарма ко- терапії. — 2002. — № 1. — С. 7—12.
10. Подкорытов, В. С. Депрессии. Современная терапия : руководство для врачей / В. С. Подкорытов, Ю. Ю. Чайка. — Харьков: Торнадо, 2003. — 352 с.
11. Стратегії лікування хворих з депресивними розладами: реальна вітчизняна практика та міжнародні стандарти / [Пішель В. Я., Марценковський І. А., Здорик Ф. О. та ін.] // Архів психіатрії. — 2004. — Т. 10, № 4(39). — С. 40—43.
12. Смулевич, А. Б. Депрессии в общесоматической практике / А. Б. Смулевич. — М.: Берег, 2000.—160 с.
13. Потребность в психофармакотерапии и организации пси- хиатрической помощи в соматическом стационаре / [Смулевич А. Б., Сыркин Ф. Л., Козырев В. Н., Дробыжев М. Ю.] // Клиническая медицина. — 2000. — № 10. — С. 22—27.
14. Снежневский, А. В. Клиническая психопатология : руководство по психиатрии / под ред. А. В. Снежневского. — М.: Медицина, 1983. — Т. 1. — С. 16—60.
15. Ясперс, К. Общая психопатология / К. Ясперс. — М.: Практика, 1997. — 606 с.
16. Cognitive approach to depression and suicidal thinking in psychosis / [Birchwood M., Printz D. J, Sachs G. S, Kahn D. A.] // Br J. Psychiat. — 2000. — Vol. 177, № 2. — P. 516—528.
17. Furnaletto, L. M. Association Between Depressive Symptoms and Mortality in Medical Inpatients / Furnaletto L. M., Cavanaugh S., Bueno J. R. // Psychosom. — 2000. — Vol. 41.(5). — P. 426—432.
18. Кутько, І. І. Афективні розлади / Кутько І. І., Напрєєнко О. К., Козидубова В. М. —В кн.: Психіатрія / за ред. проф. О. К. Напрєєнка. — К.: Здоров'я, 2001. — С. 353—372.
19. Напрєєнко, О. К. Депресія та тривога / О. К. Напрєєнко. — В кн.: Профілактика в первинних структурах охорони здоров'я : посібник для поліпшення якості роботи / за наук. ред. проф. І. П. Смирнової. — К., Здоров’я, 1999.— 165 с.
20. Марута, Н. А. Невротические депрессии (клиника, патогенез, диагностика и лечение) / Н. А. Марута, В. В. Мороз. — Харьков: Арсис, 2002. — 144 с.
21. Голдберг, Д. Психиатрия в медицинской практике / Голд- берг Д., Бенджамин С., Крид Ф.; пер. с англ. А. Абессоновой, Д. Полтавца. — Киев: Сфера, 1999. — 304 с.
22. Ustun, T. V. Public Health aspects of anxiety and depressive disorders / T. V. Ustun, N. Sartorius // Int Clin psychopharmacol. — 1993; 8: 15—20.
23. Depression Guideline Panel. Clinical Practice Guideline № 5. Depression in Primary Care: Vol. 1. Detection and Diagnosis. Rockville. MD: US Dept of Health and Human Services; 1993. Agency for Health Care Policy and Research publication 93-0550.
24. Depression Guideline Panel. Clinical Practice Guideline № 5. Depression in Primary Care: Vol. 2. Treatment of Major Depression. Rockville. MD: US Dept of Health and Human Services; 1993. Agency for Health Care Policy and Research publication 93-0551.
25. World Health Report. 2001. WHO. — Geneva, 2001. — 178 p.