ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 4 (73)Нейрофізіологічні механізми трансформації зоосоціальних фобій в агресивну поведінку у щурів за умов депривації їхньої мотивації до канабіноїдів
Назва статтi Нейрофізіологічні механізми трансформації зоосоціальних фобій в агресивну поведінку у щурів за умов депривації їхньої мотивації до канабіноїдів
Автори Бевзюк Дар'я Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 4 (73) Сторінки 27-32
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.1+008.444.9:599.323.4 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено дослідження на двох групах щурів з відсутністю фобій (1 група) та з наявністю тривожно-фобічних реакцій у поведінці (2 група). Виявлено, що депривація канабіноїдної мотивації посилює агресію, ініціює фобії та їхню трансформацію в агресивну поведінку у щурів 1 групи і сприяє трансформації фобій в агресивну поведінку у щурів 2 групи. Показано, що у ней рофізіологічних механізмах трансформації фобій в агресивну поведінку за умов депривації канабіноїдної мотивації базисне значення належить емоціогенній лімбіконеокортикальній системі.
Ключовi слова фобії, агресивна поведінка, депривація, мотивація, канабіноїди.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Августинович, Д. Ф. Тревожность самок, вызванная длитель- ным психоэмоциональным воздействием / Д. Ф. Августинович // Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. — 2003. — 89 (7). — С. 858—867.
2. Балашов, А. М. Эволюция взглядов на патогенез зависим ости от каннабиноидов / А. М. Балашов // Наркология. — 2004. — № 11. — С. 5—12.
3. Бехтерева, Н. П. Здоровый и больной мозг человека / Н. П. Бехтерева. — Л.: Наука, 1988. — 260 с.
4. Бевзюк Д. А. Особенности гипоталамо-гиппокампальных взаимоотношений в процессе формирования агрессивного поведения / Д. А. Бевзюк // Експериментальна і клінічна медицина. — 2007. — № 2. — С. 12—17.
5. Буреш, Я. Электрофизиологические методы исследования / Я. Буреш, М. Петрань, М. Захар. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1962. — 466 с.
6. Ведяев, Ф. П. Модели и механизмы эмоционального стресса / Ф. П. Ведяев, Т. М. Воробьева. — Киев: Здоров’я, 1983. — 135 с.
7. Вейн, А. М. Универсальные церебральные механизмы в пато- генезе пароксизмальных состояний / А. М. Вейн, О. В. Воробьева // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1999. — № 99 (12). — С. 8—12.
8. Воробьева, Т. М. Природа, факторы и механизмы формиро- вания зависимости от психоактивных веществ / Т. М. Воробьева // Наркология. — М., 2004. — № 1. — С. 3—7.
9. Воробьева, Т. М. Системно-нейробиологические механиз- мы агрессивного поведения / Т. М. Воробьева, С. П. Колядко, Д. А. Бевзюк // Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти. — 2005 (додаток). — Т. 1, № 1. — С. 20.
10. Воробьева, Т. М. Роль эмоциогенных структур мозга в механизмах формирования фобий и их возможной трансформации в агрессивное поведение у крыс / Т. М. Воробьева, Д. А. Бевзюк, Н. А. Кириллова // Психическое здоровье. — М., 2009. — № 4(35). — С. 46—51.
11. Пат. 58354 Україна, МПК G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання канабіноїдної залежності у щурів / Т. М. Воробйова, А. В. Шляхова, О. В. Веселовська, О. Г. Берченко, Д. О. Бевзюк, Н. О. Кіріллова; власник: ДУ ІНПН НАМНУ. — № u201011233; заявл. 20.09.2010; опубл. 11.04.2011, бюл. № 7.
12. Колядко, С. П. Электрофизиологические корреляты пароксизмальных состояний больных агорафобией с паническими расстройствами и без них / С. П. Колядко // Експериментальна і клінічна медицина. — 2006. — № 3. — С. 131—138.
13. Кравцова, С. П. Вплив електромагнітного випромінювання надвисокої частоти на електрофізіологічні показники щурів з потягом до парів ацетону / С. П. Кравцова, В. І. Пономарьов, Р. С. Якименко // Укр. вісник психоневрології (ІІІ Конгрес неврологів, психіатрів та наркологів). — Харків, 2007. — Т. 15, вип.1 (50). — С. 265—266.
14. Кудрявцева, Н. Н. Влияние повторного опыта агрессии на агрессивную мотивацию и развитие тревожности у самцов мышей / Н. Н. Кудрявцева, Н. П. Бондарь, Д. Ф. Августинович // Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова. — 2003. — 53(3). — С. 361—371.
15. Пономарев, В. И. Нейрофизиологические особенности влияний импульсных магнитных полей сверхвысокой частоты и сверхслабой интенсивности на крыс с зависимостью от летучих органических соединений / В. И. Пономарев, Т. М. Воробьева // Медицина сегодня и завтра. — 2007. — № 4. — С. 36—41.
16. Ромак, В. Поведенческая терапия страхов / В. Ромак // Журнал практической психологии и психоанализа. — 2002. — № 1. — С. 2—20.
17. Joormann, J. Is this happiness I see? Biases in the identification of emotional facial expressions in depression and social phobia / J. Joormann, I. H. Gotlib // Journal Abnormal Psychology. — 2006. — Vol. 115. — P.705—714.
18. Nauta, W. J. R. Neural association of the frontal cortex / W. J. R. Nauta // Acta neurobiology experimental. — 1972. — 32, 2. — P. 125—140.
19. Norton, P. J. A Meta-Analytic Review of Adult Cognitive- Behavioral Treatment Outcome Across the Anxiety Disorders / P. J. Norton, E. C. Price // J. Nerv. Ment. Dis. — 2007. — Vol. 195. — P. 521—531. 20. Pribram, K. H. A neurophysiological approach to the analysis of the neurobehavioral deficit that follows frontal lesions / K. H. Pribram // Матер. XVIII Международного психологического конгресса «Лобные доли и регуляция поведения». — М., Наука, 1966. — С. 9—24.
21. Pertwee, R. G. Functional organization and therapeutic potential of endogenous cannabinoid system / R. G. Pertwee // CNS Drugs. — 1999. — № 11. — P. 327—334.
22. Sanjay, J. Mathew. Neurobiological mechanisms of social anxiety disorder / J. Mathew Sanjay, D. Coplan Jeremy, M. Gorman Jack // Am J. of Psychiatry. — 2001. — 158, 10. — P. 1558—1567.
23. Biased recognition of happy facial expressions in social anxiety / [P. J. Silvia, W. D. Allan, D. L. Beuchamp, et al.] // J. of Social and Clinical Psychology. — 2006. — Vol. 25. — P. 585—602.