ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 4 (73)Депресивні розлади: клініка, діагностика та диференційований підхід до терапії
Назва статтi Депресивні розлади: клініка, діагностика та диференційований підхід до терапії
Автори Панько Тамара Василівна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 4 (73) Сторінки 98-105
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4-071-08 Індекс ББК -
Анотацiя Мета роботи — вивчення особливостей клініки депресивних проявів при легкому, помірному і тяжкому депресивних епізодах, терапія і оцінка динаміки стану в процесі лікування антидепресантами. Дослідження носило комплексний характер. Було обстежено і проліковано 88 хворих, з них 18 з легким депресивним епізодом, 33 з помірним і 37 з важким депресивним епізодом. Вік обстежених хворих коливався від 24 до 67 років незалежно від вираженості депресивного епізоду. Базовою терапією був антидепресант Тразодон. Оцінка стану хворих показала високі результати терапії. Так, серед пацієнтів з легким депресивним епізодом 88,88 % вважали себе здоровими і лише11,12 % відзначали у себе незначні прояви хвороби і оцінювали свій стан як значне поліпшення; серед хворих з помірним депресивним епізодом одужання відзначено у 51,51 % хворих, значне поліпшення було відзначено у 39,39 % хворих, поліпшення у 9,09 % пацієнтів, у хворих з важким депресивним епізодом одужання відзначено у 37,83 % хворих, значне поліпшення було відзначено у 37,87 % хворих, поліпшення у 8,10 % пацієнтів, погіршення стану у 5,40 % пацієнтів, незначна динаміка у 10,80 %, які пройшли курс лікування.
Ключовi слова депресивні розлади, діагностика, терапія.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Sartorius N. Депрессия: всемирные аспекты проблемы / N. Sartorius // WPA Buletin on Depression. — 2003. — № 6. — С. 3—4.
2. The epidemiology of major depressive disorders: results from the National Comorbidity Survey Replication / [Kessler R. C., Bergland P., Demler O. et al.] // JAMA. — 2003. — P. 3095—3105.
3. Барановська, Л. М. Характеристика громадського психічного здоров'я в Україні (за даними статистики МОЗ України, ГУОЗ та МЗ КМДА) / Л. М. Барановська, В. Д. Юрченко // Психічне здоров'я / Mental Health. — 2003. — № 1(1). — С. 7—10.
4. Baldwin, D. Depression / D. Baldwin, R. Hirschfeld. — Oxford, Lundbeck Institute, 2005. — 82 p.
5. Стан психічного здоров'я населення та психіатричної допомоги в Україні: Інформаційно-аналітичний огляд за 2002—2011 рр. — Харків: Арсіс, 2012. — 160 с.
6. Кравченко Н. Е. Современные представления о депрессивных расстройствах настроения в подростковом возрасте и некоторых проблемах их терапии (аналитический обзор) / Н. Е. Кравченко // Терапия психических расстройств». — 2007. — № 3. — C. 5—11.
7. Марута, Н. А. Клинические проявления и принципы тера пии депрессивного эпизода у лиц пожилого возраста / Н. А. Марута, С. П. Колядко, Е. С. Череднякова // Український вісник психо неврології. — 2007. — Т.15, вип. 1(50). — С. 207—208.
8. Oliver Е. Ухудшается ли прогноз депрессии с возрастом? // Новости медицины и фармации. — 2009. — № 277. — С. 51.
9. Baldwin R. C. The prognosis of depression / R. C. Baldwin // Current Opinions in Psychiatry. — 2000. — № 13. — Р. 81—85.
10. Волошин, П. В. Психопатологические и психологические детерминанты суицидального риска при невротической болез- ни / П. В. Волошин, Н. А. Марута, И. А. Явдак, Е. С. Череднякова // Український вісник психоневрології. — 2008. — Т. 16, вип. 1(54). — С. 73—74.
11. Денисенко, М. М. Показники суїцидальної поведінки у хво- рих на депресивний епізод / М. М. Денисенко // Український вісник психоневрології. — 2007. — T.15, вип. 1(50), (додаток). — C. 180.
12. Марута, Н. О. Предиктори суїцидальної поведінки при невротичних розладах / Н. О. Марута, Н. О. Явдак // Український вісник психоневрології. — 2006. — Т.14, вип. 2(47). — С. 59—62.
13. Юрьева, Л. Н. Клиническая суицидология: монография / Л. Н. Юрьева. — Днепропетровск: Пороги, 2006. — 472 с.
14. Марута, Н. А. Возможности антидепрессивной терапии в XXI веке / Н. А. Марута // НЕЙРОNEWS. — 2008. — № 6(11). — С. 24—30.
15. Hamilton M. Development of a rating scale for primary depressive illness // Br. G. Soc. Clin. Psychol. — 1967. — V. 6. — P. 278—296.
16. Гавенко, В. Л. та ін. Спосіб визначення суїцидального ризи- ку // Патент 40454А, МПК7 А61В 10/00; заявник та патентовласник ХДМУ. — № 20001021010; заявл. 13.02.01; надрук. 2001, Бюл. № 6.