ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 4 (65)Клініко-психопатологічні, патопсихологічні особливості та принципи профілактики суїцидальної поведінки у хворих на ендогенні та екзогенні депресії
Назва статтi Клініко-психопатологічні, патопсихологічні особливості та принципи профілактики суїцидальної поведінки у хворих на ендогенні та екзогенні депресії
Автори Бачериков Андрій Миколайович
Денисенко Михайло Михайлович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 4 (65) Сторінки 56-60
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4:616.89-008.441.44-07-084 Індекс ББК -
Анотацiя У відповідності з метою і завданнями дослідження обстежено 120 хворих з ендогенними і екзогенними депресіями, у структурі яких виявлено суїцидальну поведінку (основна група). Контрольну групу склали 30 хворих на ендогенні та екзогенні депресії без ознак суїцидальної поведінки. У хворих на депресії в залежності від мотивації виявлено три типи суїцидальної поведінки: психопатологічний, в основі якого лежать переживання депресивної самозміни, ситуаційний, обумовлений прагненням змінити конфліктну ситуацію, і змішаний, який включає поєднання психопатологічних і ситуаційних механізмів. Проведені дослідження дозволили розробити модель формування суїцидальної поведінки у хворих депресіями. Основою формування такої поведінки є виражений дисбаланс між важливістю та доступністю основних життєвих цінностей, який підтримує постійний внутрішньоособистісний конфлікт
Ключовi слова суїцидальна поведінка, ендогенні та екзогенні депресії, профілактика, внутрішньоособистісний конфлікт, життєві цінності, фармакотерапія, психотерапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бажин, Е. Ф. Метод исследования уровня субъективного контроля / Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, А. М. Эткинд // Психол. журнал. — 1994. — Т. 5. — № 3. — С. 152—163.
2. Беро, М. П. Досвід організації роботи з особами з суїцидальним ризиком і схильних до самоушкодження / М. П. Беро, С. Я. Беро// Український вісник психоневрології. — 2008. — Т. 16, вип. 1 (54). — С. 70—72.
3. Вассерман, Л. И. Психологическая диагностика индекса жизненного стиля / Л. И. Вассерман, О. Ф. Ерышев, Е. Б Клубова. — СПб.: Изд-во: СПбНИПНИ им. В. М. Бехтерева, 2005. — 50 с.
4. Войцех, В. Ф. К проблеме раннего прогноза суицидального поведения / В. Ф. Войцех // Клинические Павловские чтения: сб. раб. Вып. V. «Кризисные состояния. Суицидальное поведение». — СПб., 2002. — С. 13—18.
5. Гичун, В. С. Акцентуации характера у военнослужащих внут- ренних воск МВД Украины с аутоагрессивным поведением / В. С. Ги- чун // Архив психиатрии. — 2003. — Т. 9, № 4(35). — C. 27—29.
6. Диагностика состояния агрессии (опросник Басса — Дарки) / Диагностика эмоционально-нравственного развития ; ред. и сост. И. Б. Дерманова. — СПб., 2002. — С. 80—84.
7. Дмитриева, Т. Б. Социальные и клинические проблемы суици- дологи в системе мер по снижению преждевременной смертности и увеличению продолжительности жизни населения / Т. Б. Дмитриева, Б. С. Положий // Вестник РАМН. — 2006. — № 8. — С. 18—22.
8. Ефремов, В. С. Основы суицидологии / В. С. Ефремов. — СПб.: Диалект, 2004. — 479 с.
9. Зотов, М. В. Психология суицидального поведения / М. В. Зо- тов. — СПб., 2006. — С. 60.
10. Зотов, М. В. Суицидальное поведение: механизмы разви- тия, диагностика, коррекция / М. В. Зотов. — СПб: Речь, 2006. — С. 144.
11. Мішиєв, В. Д. Депресивні розлади: критерії діагностики, основні клінічні прояви та методи терапії: навч. посібник / В. Д. Мішиєв. — К.: Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, 2002. — 46 с.
12. Патент 40453А, МКВ А 61 В 09/00. Спосіб оцінки самосвідомості смерті / Гавенко В. Л., Сінайко В. М., Мангубі В. О., Соколова І. М. ; заявник і патентовласник ХДМУ. — № 2001021008; заявл. 13.02.01; надрук. 14.10.2001, бюл. 7.
13. Патент 40454А, МКВ А 61 В 10/00. Спосіб визначення суїци дального ризику / Гавенко В. Л., В. О. Мангубі, В. М. Сінайко, І. М. Соколова; заявник і патенто власник ХДМУ. — № 2001021010; заявл.13.02.01; надрук. 12.10.2001, бюл. 6.
14. Пилягина, Г. Я. Аутоагрессивное поведение: патогенетические механизмы и клинико-типологические аспекты диагностики и лечения: автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра мед. наук: спец. 14.01.16 / Г. Я. Пилягина. — Киев, 2004. — 26 с.
15. Подкорытов, B. C. Депрессии. Современная терапия: руко- водство для врачей / В. С. Подкорытов, Ю. Ю. Чайка. — Харьков: Торнадо, 2003. — 352 с. 16. Положий, Б. С. Психопатологические, личностные и ситуационные факторы в структуре механизмов суицидального поведения у лиц с психическими расстройствами / Б. С. Положий., Н. И. Распопова // Российский психиатрический журнал. — 2008. — № 6. — C. 6—50.
17. Психопатологічні і психологічні детермінанти суїцидального ризику при невротичній хворобі / [П. В. Волошин, Н. О. Марута, І. О. Явдак, О. С. Череднякова] // Український вісник психоневро- логії. — 2008. — Т. 16, вип. 1 (54). — С. 73.
18. Райгородский, Д. Я. Практическая психодиагностика / Д. Я. Райгородскиий. — Самара: БахРах-М, 2000. — 627 с.
19. Смулевич, А. Б. Депрессии и суицидальное поведение / А. Б. Смулевич, Э. Б. Дубницкая, В. Н Козырев. В кн.: Депрессии при соматических и психических заболеваниях ; под ред. А. Б. Смулевича. — М.: МИА, 2003. — С. 191—211.
20. Старшенбаум, Г. В. Суицидология и кризисная психотера- пия / Г. В. Старшенбаум. — М., 2005. — 376 с.
21. Фанталова, Е. Б. Об одном методическом подходе к иссле- дованию мотивации и внутренних конфликтов / Е. Б. Фанталова // Психологический журнал — 1992. — Т. 13. — № 1. — С. 107—117.
22. Юрьева, Л. Н. Клиническая суицидология / Л. Н. Юрьева. — Днепропетровск: Пороги, 2006. — С. 470.