ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 1 (62)Характеристика сімейних ролей та батьківсько-дитячих відносин в сім’ях, що виховують дитину з порушенням психічного розвитку
Назва статтi Характеристика сімейних ролей та батьківсько-дитячих відносин в сім’ях, що виховують дитину з порушенням психічного розвитку
Автори Вєтрила Т.Г.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 1 (62) Сторінки 46-48
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895:159.96+159.9(075) Індекс ББК
Анотацiя На основі аналізу сімейних ролей та батьківсько-дитячих відносин у 200 сімей, в яких виховується дитина з порушенням психічного розвитку, в залежності від подружньої конфліктності родини, встановлені чотири варіанти ставлення до сімейних ролей та батьківсько-дитячих відносин: від максимально несприятливого (з третім рівнем подружньої конфліктності) до успішного (з подружньою згуртованістю навколо стану здоров’я дитини). Зроблено висновок про необхідність подальшого вивчення феномену функціонування сім’ї, що виховує дитину з порушенням психічного розвитку, на основі чого стануть можливими розроблення та впровадження комплексної системи медико-психологічного супроводження таких сімей.
Ключовi слова порушення психічного розвитку, сімейні ролі, батьківсько-дитячі відносини.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Лидерс, А. Г. Психогенность стиля семейного воспитания как показатель неудовлетворенности браком (матерей) / А. Г. Лидерс, Е. Н. Спирева // Семейная психология и семейная психотерапия. — 2003. — № 2. — С. 22—29.
2. Лидерс, А. Г. Связь стиля семейного воспитания с темпераментом ребенка / А. Г. Лидерс, Е. Н. Спирева // Там же. — 2002. — № 2. — С. 31—37.
3. Выготский, Л. С. Проблема умственной отсталости / Выготский Л. С. // Собр. соч. — М.: Педагогика, 1983. — Т. 5. — 208 с.
4. Полоухина, Е. А. Влияние наличия ребенка-инвалида в семье на характер брачно-семейных отношений : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.04 «Медицинская психология» / Е. А. Полоухина. — СПб., 2009. — 20 с.
5. Бейкер, К. Теория семейных систем Мюррея Боуэна: Основные понятия, методы и клиническая практика / К. Бейкер, А. Я. Варга. — М. : Когито-Центр, 2008. — 496 с.
6. Ткачева, В. В. Психологическое изучение семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии / В. В. Ткачева. — М.: УМК Психология, 2004. — 192 с.
7. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Уч. пособие. — Самара : Изд. дом БАХРАХ, 1999. — 672 с.