ГоловнаOur authorsPidkorytov Valerii

Pidkorytov Valerii


PDF Author Article title Year, number of log
Pidkorytov Valerii Vascular dementia is a problem of modern psychiatry 2016
Volume 24, issue 4 (89)
Pidkorytov Valerii
Ukrayinskyy Sergiy
Eminent Ukrainian psychiatrist N. P. Tatarenko 2015
Volume 23, issue 2 (83)