ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 1 (114)Нейрокогнітивні критерії прогнозу відновлення при первинному психотичному епізоді
Назва статтi Нейрокогнітивні критерії прогнозу відновлення при первинному психотичному епізоді
Автори Косовський Володимир Вікторович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ, ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 1 (114) Сторінки 38-41
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89.12-008.47-036 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is1-2023-6

 На ґрунті обстеження 160 пацієнтів з первинним психотичним епізодом (49 пацієнтів з діагнозом шизо фре нія (F20), 59 — з діагнозом гострий поліморфний психотичний розлад (F23) та 52 — з діагнозом шизоафективний розлад (F25)), що перебували під спостереженням протягом року, проаналізовані та описані нейрокогнітивні особливості пацієнтів, що зумовлюють повний та неповний вихід з психозу. Встановлено, що повне відновлення при первинному психотичному епізоді зумовлюють збереженість когнітивного функціону- вання, зокрема пам’яті та вербальної швидкості, а також більша варіативність в способах когнітивної регуляції емоцій та наявність одночасно з дезадаптивними способами адап- тивних варіантів регуляції, зокрема позитивного фокусування та прийняття.
Ключовi слова первинний епізод психозу, повне відновлення, неповне відновлення, нейропсихологічні особливос- ті, прогностичні критерії
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Шизофрения. Информационный бюллетень ВОЗ от 12.01.2022. URI: https://www.who.int/ru/news-room/fact-she- ets/detail/schizophrenia.
2. Laursen T. M. Excess early mortality in schizophrenia / T. M. Laursen, M Nordentoft, P. B. Mortensen // Annual Review of Clinical Psychology. 2014. Vol. 10. Р. 425—438. DOI: 10.1146/ annurev-clinpsy-032813-153657
3. Марута Н. А. Раннее вмешательство в течение пси- хоза: роль современных антипсихотиков. По материалам V Национального конгресса неврологов, психиатров и нар- кологов Украины (16—17 марта 2017 года, г. Харьков). Спеціалізований медичний портал Нealth-ua.com. URI: https:// health-ua.com/article/29628-rannee-vmeshatelstvo-v-techenie- psihoza-rol-sovremennyh-antipsihotikov.
4. Раннє втручання в психоз (нові діагностичні та тера- певтичні парадигми) / за ред : П. В. Волошина, Н. О. Марути. Харків : Строков Д. В. 2019. 335 с.
5. Болбат, Н. С. Первый психотический эпизод шизофре- нического спектра. Социальные и клинико-психопатологи- чес кие особенности пациентов с первым психотичес ким эпизодом шизофренического спектра // Современные техно- логии в медицинском образовании : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Белорус. гос. мед. ун-та, Республика Беларусь, г. Минск, 1—5 ноября 2021 г. / под ред. С. П. Рубниковича, В. А. Филонюка. Минск, 2021. С. 103—105. URI: https://chimiefarmaceutica.usmf.md/sites/ default/files/inline-files/Меж.%20науч.-прак.%20конф.%2C%20 Республика%20Беларусь%2C%20г.%20Минск%2C%201-5%20 ноября%202021%20г.%29.pdf.
6. Шизофренія сьогодні: наскільки важливо зважати на перспективу пацієнта? Сайт Progress in Mind Ukraine. URI: https://ukraine.progress.im/uk/content/шизофренія-сьогодні- наскільки-важливо-зважати-на-перспективу-пацієнта. Дата публікації: 31.10.22.
7. Kay S. R. The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia / S. R. Kay, A. Fiszbein, L. A. Opler // Schizophr. Bull. 1987. Vol. 13. P. 261—276. DOI: 10.1093/schbul/13.2.261.
 8. Development, reliability and acceptability of a new version of the DSM-IV Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS) to assess routine social functio ning / Morosini P. L., Magliano L., Brambilla L. [et al.] // Acta Psychiatrica Scandinavica. 2000. Vol. 101. Р. 323—329. PMID: 10782554.
9. Валидизация русскоязычной версии модифициро- ванной Адденбрукской когнитивной шкалы для диагно стики болезни Альцгеймера / Левин О. С., Лавров А. Ю., Васенина Е. Е. [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии. 2015. Т. 115. № 6-2. С. 36—39.
10. Писарева О. Л. Когнитивная регуляция эмоций / О. Л. Писарева, А. Гриценко // Философия и социальные науки. 2011. № 2. С. 64—69.