ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 4 (113)Практична цінність результатів систематичних огля- дів і метааналізів щодо поширеності ЕЕГ-аномалій при COVID-19
Назва статтi Практична цінність результатів систематичних огля- дів і метааналізів щодо поширеності ЕЕГ-аномалій при COVID-19
Автори Нікішкова Ірина Миколаївна
Кутіков Дамір Олександрович
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 4 (113) Сторінки 23-29
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 612.014.423:612.82:616.9-06 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is4-2022-4

 Під час пандемії COVID-19 з міркувань безпеки кількість і обсяг електроенцефалографічних (ЕЕГ) досліджень було обмежено, що ускладнило не тільки виявлення специфічних ЕЕГ-корелятів хвороби, але й оцінку поширеності неспецифічних змін на ЕЕГ пацієнтів з COVID-19, пору- шивши питання визначення чинників та ступеня їхнього впливу на показник представленості ЕЕГ-аномалій при COVID-19. У базі даних PubMed за ключовими словами «COVID-19», «EEG», «systematic review», «meta-analysis» для порівняння показників поширеності ЕЕГ-аномалій у пацієнтів з COVID-19 було обрано три метааналізи та три систематичних огляди. Виконані з 2020 року систематичні огляди та метааналізи, що оцінювали поширеність ЕЕГ-аномалій у пацієнтів з COVID-19, мали відмінності за кінцевим результатом, незважаючи на використан- ня однакового математичного апарату, тих ж самих критеріїв класифікації феноменів, однієї обме женої бази джерел з результатами ЕЕГ (відсоток «перекриття» вихідних даних у відібраних оглядах і метааналізах коливався від 22 % до 100 %). Розбіжності між включеними до цієї статті роботами за якісними і кількісними показниками вираженості змін функціональної активності мозку у частини пацієнтів з COVID-19 мають досить випадковий характер, який є зумовленим не тільки обсягом вибірок, але і низкою інших суб’єктивних та об’єктивних чинників. Результати наявних систематичних оглядів та метааналізів підтверджують, що не всі з отриманих даних ЕЕГ-досліджень можна екстраполювати на когорту пацієнтів з COVID-19, оскільки переважна більшість хворих на COVID-19 (від 85 % до 100 %), яким було проведено ЕЕГ-дослідження, мала неспецифічні ЕЕГ-зміни різного ґенезу. Визначення поширеності неспецифічних анома- лій на ЕЕГ при COVID-19 може мати практичне значення, зокрема для прогнозу виходу, лише при аналізі ЕЕГ у вибірках пацієнтів, об’єднаних за якимось одним критерієм: вік, наявність певного неврологічного симптому/синдрому, певної неврологічні патології в анамнезі та ін.
Ключовi слова ЕЕГ, COVID-19, систематичний огляд, метааналіз, пойширеність ЕЕГ-аномалій
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. The COVID‐19 outbreak and approaches to performing EEG in Europe / [D. Krysl, S. Beniczky, S. Franceschetti, A. Arzi- manoglou] // Epileptic Disord. 2020. Vol. 22, no. 5. P. 548—554. DOI: 10.1684/epd.2020.1208.
2. Electroencephalography at the time of Covid-19 pandemic in Italy / G. Assenza, J. Lanzone, L. Ricci [et al.] // Neurol. Sci. 2020. Vol. 41, no. 8. P. 1999—2004. DOI: 10.1007/s10072-020- 04546-8.
3. Kubota T. Meta-analysis of EEG findings in patients with COVID-19 / T. Kubota, P. K. Gajera, N. Kuroda // Epilepsy Behav. 2021. Vol. 115. P. 107682. DOI: 10.1016/j.yebeh.2020.107682.
 4. EEG findings in COVID-19 related encephalopathy / E. Pasini, F. Bisulli, L. Volpi [et al.] // Clin. Neurophysiol. 2020. Vol. 131, no. 9. P. 2265—2267. DOI: 10.1016/j.clinph.2020.07.003.
5. EEG changes in intensive care patients diagnosed with COVID-19: a prospective clinical study / O. Karadas, B. Oz- turk, A.R. Sonkaya [et al.] // Neurol. Sci. 2022. Vol. 43, no. 4. Р. 2277—2283. DOI: 10.1007/s10072-021-05818-7.
6. Continuous EEG findings in patients with COVID-19 in- fection admitted to a New York academic hospital system / J. Pellinen, E. Carroll, D. Friedman [et al.] // Epilepsia. 2020. Vol. 61, no. 10. P. 2097—2105. DOI: 10.1111/epi.16667.
7. EEG findings in acutely ill patients investigated for SARS-CoV-2/COVID-19: A small case series preliminary report / A. S. Galanopoulou, V. Ferastraoaru, D.J. Correa [et al.] // Epilepsia Open. 2020. Vol. 5, no. 2. P. 314—324. DOI: 10.1002/epi4.12399.
8. Association of clinical, biological, and brain magnetic reso- nance imaging findings with electroencephalographic findings for patients with COVID-19 / V. Lambrecq, A. Hanin, E. Munoz- Musat [et al.] ; Cohort COVID-19 Neurosciences (CoCo Neuro- sciences) Study Group. Association of Clinical, Biological, and Brain Magnetic Resonance Imaging Findings With Electro- encephalographic Findings for Patients With COVID-19 // JAMA Netw Open. 2021. Vol. 4, no. 3. e211489. DOI: 10.1001/jama- networkopen.2021.1489.
9. Electroencephalogram (EEG) in COVID-19: a systematic retrospective study / A.-M. Petrescu, D. Taussig, V. Bouilleret [et al.] // Neurophysiol. Clin. 2020. Vol. 50. P. 155—165. DOI: 10.1016/j.neucli.2020.06.001.
10. Delirium and encephalopathy in severe COVID-19: a co- hort analysis of ICU patients / J. Helms, S. Kremer, H. Merdji [et al.] // Crit. Care. 2020. Vol. 24, no. 1. P. 491. DOI: 10.1186/ s13054-020-03200-1.
11. American Clinical Neurophysiology Society’s Standardi- zed Critical Care EEG Terminology: 2012 version // L. J. Hirsch, S. M. Laroche, N. Gaspard [et al.] // J. Clin. Neurophysiol. 2013. Vol. 30, no. 1. Р. 1—27. DOI: 10.1097/WNP.0b013e3182784729.
12. American clinical neurophysiology society’s standar- dized critical care EEG terminology: 2021 version / L. J. Hirsch, M.W.K. Fong, M. Leitinger, [et al.] // J. Clin. Neurophysiol. 2021. Vol. 38, no. 1. P. 1—29. DOI: 10.1097/WNP.0000000000000806.
13. Neyeloff J. L. Meta-analyses and Forest plots using a microsoft excel spreadsheet: step-by-step guide focu- sing on descriptive data analysis / J. L. Neyeloff, S. C. Fuchs, L. B. Moreira // BMC Research Notes. 2012. Vol. 5, no. 1. S. 52. DOI: 10.1186/1756-0500-5-52.
14. Non-invasive multimodal neuromonitoring in non- critically ill hospitalized adult patients with COVID-19: a sys- tematic review and meta-analysis / D. Battaglini, L. Premraj, S. Huth [et al.] ; COVID-19 Critical Care Consortium // Front. Neurol. 2022. Vol. 13. Р. 814405. DOI: 10.3389/fneur.2022.814405.
15. Neurological manifestations of COVID-19 associated multi-system inflammatory syndrome in children: a systematic review and meta-analysis / G. Nepal, G. S. Shrestha, J. H. Rehrig [et al.] // J. Nepal. Health Res. Counc. 2021. Vol. 19, no. 1. Р. 10— 18. DOI: 10.33314/jnhrc.v19i1.3410.
16. Нікішкова І.М., Кутіков Д.О. До питання поширеності ЕЕГ-аномалій при коронавірусній хворобі 2019: метаана- ліз результатів ЕЕГ 1916 пацієнтів з діагнозом COVID-19 // Український вісник психоневрології. 2022. Т. 30, вип. 2 (111). С. 40—44. DOI: doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is2-2022-6.
17. COVID-19-associated neurological manifestations: an emerging electroencephalographic literature / G. Vellieux, R. Sonneville, S. Vledouts [et al.] // Front Physiol. 2021. Vol. 11. 622466. DOI: 10.3389/fphys.2020.622466.
18. COVID-19, de novo seizures, and epilepsy: a systema- tic review / [A. A. Asadi-Pooya, L. Simani, M. Shahisavandi, Z. Barzegar] // Neurol. Sci. 2020. Vol. 42, no. 2. Р. 1—17. DOI: 10.1007/s10072-020-04932-2.
19. Egbert A. R. Brain abnormalities in COVID-19 acute/ subacute phase: A rapid systematic review / A. R. Egbert, S. Can- kurtaran, S. Karpiaka // Brain Behav. Immun. 2020. Vol. 89. Р. 543—554. DOI: 10.1016/j.bbi.2020.07.014.
20. Changes in EEG Recordings in COVID-19 patients as a ba- sis for more accurate QEEG diagnostics and EEG neurofeedback therapy: a systematic review / M. Kopańska, A. Banaś-Ząbczyk, A. Łagowska [et al.] // J. Clin. Med. 2021. Vol. 10, no. 6. Р. 1300. DOI: 10.3390/jcm10061300.
21. Meningoencephalitis associated with COVID-19: a sys- tematic review / R. Mondal, U. Ganguly, S. Deb [et al.] // J Neu- rovirol. 2021. Vol. 27, no. 1. Р. 12—25. DOI: 10.1007/s13365- 020-00923-3.
22. Siahaan Y.M.T. COVID-19 associated encephalopathy: systematic review of case reports / Y.M.T. Siahaan, V. Puspitasari, A. Pangestu // J Clin Neurol. 2022. Vol. 8, no. 2. Р. 194—206. DOI: 10.3988/jcn.2022.18.2.194.
23. Seizure and COVID-19: Association and review of poten- tial mechanism / N. Narula, R. Joseph, N. Katyal [et al.] // Neurol Psychiatry Brain Res. 2020. Vol. 38. Р. 49—53. DOI: 10.1016/j. npbr.2020.10.001.
24. Zamani R. Central neuroinflammation in Covid-19: a sys- tematic review of 182 cases with encephalitis, acute dissemi- nated encephalomyelitis, and necrotizing encephalopathies / R. Zamani, R. Pouremamali, N. Rezaei // Rev. Neurosci. 2021. Vol. 33, no. 4. Р. 397—412. DOI: 10.1515/revneuro-2021-0082.
25. Status epilepticus and COVID-19: A systematic review / F. Dono, B. Nucera, J. Lanzone [et al.] // Epilepsy Behav. 2021. Vol. 118: 107887. DOI: 10.1016/j.yebeh.2021.107887.
26. Electroencephalographic findings in COVID-19 patients: A systematic review / [K. T. Roberto, A. I. Espiritu, M.L.L. Fer- nandez, J. C. Gutierreza] // Seizure. 2020. Vol. 82. Р. 17—22. DOI: 10.1016/j.seizure.2020.09.007.
27. Antony A. R. Systematic review of EEG findings in 617 patients diagnosed with COVID-19 / A. R. Antony, Z. Ha- neef // Seizure. 2020. Vol. 83. P. 234—241. DOI: 10.1016/j.sei- zure.2020.10.014. 28. EEG abnormalities and their radiographic correlates in a COVID-19 in patient cohort / S. T. Hwang, A. A. Ballout, A. N. Sonti [et al.] // Neurol. Clin. Pract. 2022. Vol. 12, no. 1. Р. 52—59. DOI: 10.1212/CPJ.0000000000001136.
29. Clinical electroencephalography findings and consider- ations in hospitalized patients with coronavirus SARS-CoV-2 / N. Ayub, J. Cohen, J. Jing [et al.] // Neurohospitalist. 2021. Vol. 11, no. 3. P. 204—213. DOI: 10.1177/1941874420972237.
30. Continuous electroencephalography characteristics and acute symptomatic seizures in COVID-19 patients / S. Louis, A. Dhawan, C. Newey [et al.] // Clin. Neurophysiol. 2020. Vol. 131, no. 11. P. 2651—2656. DOI: 10.1016/j.clinph.2020.08.003.
31. Pati S. Quantitative EEG markers to prognosticate criti- cally ill patients with COVID-19: a retrospective cohort study / S. Pati, E. Toth, G. Chaitanya // Clin. Neurophysiol. 2020. Vol. 131, no. 8. Р. 1824—1826. DOI: 10.1016/j.clinph.2020.06.001.
32. How to carry out and interpret EEG recordings in CO- VID-19 patients in ICU? / H. Gélisse, A.O. Rossetti, H. Genton [et al.] // Clin. Neurophysiol. 2020. Vol. 131, no. 8. Р. 2023—2031. DOI: 10.1016/j.clinph.2020.05.006.
33. Cerebral involvement in COVID-19 is associated with metabolic and coagulation derangements: an EEG study / G. Cecchetti, M. Vabanesi, R. Chieffo [et al.] // J. Neurol. 2020. Vol. 267, no. 11. P. 3130—3134. DOI: 10.1007/s00415-020- 09958-2.
34. Status epilepticus and other EEG findings in patients with COVID-19: A case series / [W. Chen, S. Toprani, K. Wer- baneth, J. Falco-Walter] // Seizure. 2020. Vol. 81. Р. 198—200. DOI: 10.1016/j.seizure.2020.08.022.
35. Russo E. Clinically relevant Drug-Drug interaction be- tween AEDs and medications used in the treatment of COVID-19 patients / E. Russo, L. Iannone. 2020. URI: ilae.org/files/dmfile/ Antiepileptic-drugs-interactions_in_COVID-19.pdf.
36. Pharmacokinetic Drug-Drug Interactions among Antiepi- leptic Drugs, Including CBD, Drugs Used to Treat COVID-19 and Nutrients / [M. Karaźniewicz-Łada, A. K. Główka, A. A. Mikulska, F. K. Główka] // Int. J. Mol. Sci. 2021. Vol. 22, no. 17. P. 9582. DOI: 10.3390/ijms22179582.