ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 1 (110)Вплив зловживання алкоголем на виникнення розладів адаптації в сім'ях питущих осіб (огляд наукової літератури) .
Назва статтi Вплив зловживання алкоголем на виникнення розладів адаптації в сім'ях питущих осіб (огляд наукової літератури) .
Автори Кузьмінов Валерій Никифорович
Ткаченко Тетяна Володимирівна
Лакинський Роман Вікторович
З рубрики ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 1 (110) Сторінки 71-74
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13-036.8:347.61-003.96 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is1-2022-13

 Проведено аналіз та узагальнення даних літератури щодо несприятливого впливу питущих осіб на формування розладів адаптації у членів їхніх сімей з позицій системного підходу до їх поширеності, клінічної структури, феноменології та факторів ризику виникнення. Зловживання алкоголем завдає шкоди функціонуванню сім’ї загалом та окремим членам сім’ї, що призводить до формування розладів адаптації, основними клінічними проявами яких є астено-невротичні та тривожно-депресивні симптомо- комплекси. Факторами виникнен- ня розладів адаптації, що пов’язані зі зловживанням алкоголем членами близького оточення, є незадовільні дисгармонічні та конфліктні взаємини в сім’ї, які не забезпечують потреби членів родини та призводять надалі до внутрішньоособистісних конфліктів та психічної дезадаптації.
Ключовi слова зловживання алкоголем, шкода для інших, розлади адаптації, дистрес у сімейних відносинах
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Грузєва Т. С. Стратегічні напрями боротьби з небезпечним та шкідливим вживанням алкоголю в документах Всесвітньої організації охорони здоров’я / Т. С. Грузєва, В. Б. Замкевич // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Украї- ни. 2019. № 3. С. 124—133. DOI: https://doi.org/10.11603/1681- 2786.2019.3.10603.
2. Звіт щодо наркотичної та алкогольної ситуації в Україні за 2019 рік / ДУ «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України». Київ, 2020. URL: https:// cmhmda.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zvit-shhodo- narkotykiv-ta-alkogolyu-za-2020-rik.pdf.
3. Маркозова Л. М. Аналіз динаміки поширеності та захво- рюваності на розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин в Україні за період 1990—2014 років / Л. М. Маркозова, І. В. Лінський, О. В. Бараненко // Психіатрія, неврологія та медична психологія. 2017. Т. 4, № 1. С. 52—58.
4. Маркозова Л. М. Динаміка взаємозв’язків між захво- рюваністю та поширеністю залежності від алкоголю та ін- ших психоактивних речовин в Україні за 1999—2013 рр. / Л. М. Маркозова, І. В. Лінський, О. В. Бараненко // Психіатрія, неврологія та медична психологія. 2015. Т. 2, № 1. С. 75—78.
5. Addictive Behavior Among Young People in Ukraine: A Pi- lot Study / I. V. Linkskiy, A. I. Minko, A. Ph. Artemchuk [et al.] // Substance Use & Misuse. 2012 Aug; 47(10): 1151—8. DOI: 10.3109/10826084.2012.683926.
 6. Тазуркаев, У. И. Проблема алкоголизма среди подрас- тающего поколения / У. И. Тазуркаев // Молодой ученый. 2015. № 17. С. 488—491. URL: https://moluch.ru/archive/97/21702/.
7. Салдень В. І. Діагностика, психотерапія та психопрофі- лактика в комплексному лікуванні соматичних хворих з пси- хічними і поведінковими порушеннями, які вживають алко- голь зі шкідливими наслідками / В. І. Салдень // Український вісник психоневрології. 2020. Т. 28, вип. 4 (105). С. 40—45. DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V28-is4-2020-7.
8. Factors associated with alcohol use disorder: the role of depression, anxiety, stress, alexithymia and work fatigue — a population study in Lebanon / S. Obeid, M. Akel, C. Haddad [et al.] // BMC Public Health. 2020. Vol. 20, issue 6. P. 1—11. DOI: 10.1186/s12889-020-8345-1.
9. Психотерапевтическая и психопрофилактическая по- мощь соматическим пациентам, которые употребляют пси- хоактивные вещества, в практике семейной медицины / С. И. Табачников, В. Д. Мишиев, Е. Н. Харченко [и др.] // Пси- хиатрия, психотерапия и клиническая психология. 2020. Т. 11, № 1. С. 199—205. DOI: 10.34883/PI.2020.11.1.019.
10. Burns, L., & Teesson, M. The prevalence and correlates of comorbidity between DSM-IV alcohol use disorders and anxie- ty disorders. In: Anxiety disorder research / C. M. Velotis (Ed.). New York, NY: Nova Science Publishers, 2005. P. 293—311.
11. Hall, W. Understanding comorbidity between substance use, anxiety and affective disorders: Broadening the research base / W. Hall, L. Degenhardt, M. Teesson // Addictive Behaviors. 2009. 34 (6-7), 526—530. DOI: 10.1016/j.addbeh.2009.03.010.
12. Потапов, О. В. Клиничес кая характеристика пациентов с расстройствами адаптации макросоциального генеза / О. В. Потапов // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2011. № 6. С. 27—32.
13. Alcohol Craving and Consumption in Borderline Per- sonality Disorder: When, Where, and with Whom / S. P. Lane, R. W. Carpenter, K. J. Sher [et al.] // Clin. Psychol. Science. 2016. Vol. 4 (5). Р. 775—792. DOI: 10.1177/2167702615616132.
14. Spear, L. P. Effects of adolescent alcohol consumption on the brain and behavior / L. P. Spear // Nature Reviews Neu- roscience. 2018. Vol. 19. Р. 197—214. DOI: 10.1038/nrn.2018.10.
15. Международная классификация болезней (10-й пере- смотр). Классификация психичес ких и поведенческих расст- ройств. Клиничес кие описания и указания по диагностике / ВОЗ ; пер. на рус. яз. под ред. Ю. Л. Нуллера, С. Ю. Циркина. СПб. : Адис, 1994. 303 с.
16. Салдень В. І. Рання діагностика і психокорекція психічних та поведінкових порушень у хворих первинної ланки, які вживають алкоголь зі шкідливими наслідка- ми // Архів психіатрії. 2019. Т. 25, № 1 (96). С. 30—33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2019_25_1_7.
17. Leonard K. E. Peer and partner drinking and the transi- tion to marriage: A longitudinal examination of selection and influence processes / K. E. Leonard, P. Mudar // Psychol Addict Behav. 2003; 17(2): 115—125. DOI: 10.1037/0893-164x.17.2.115.
18. Relationships on the rocks: A meta-analysis of roman- tic partner effects on alcohol use / L. Muyingo, M. M. Smith, S. B. Sherry [et al.] // Psychol Addict Behav. 2020; 34(6): 629—640. DOI: 10.1037/adb0000578.
19. Whisman M. A. Marital distress and DSM-IV psychiatric disorders in a population-based national survey / M. A. Whisman // J. Abnorm Psychol. 2007; 116(3): 638—643. DOI: 10.1037/0021- 843x.116.3.638.
20. Intimate partner violence and specific substance use disorders: Findings from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions / [Smith P. H., Homish G. G., Leonard K. E.] // Psychol. Addict Behav. 2012; 26 (2): 236—245. DOI: 10.1037/a0024855. DOI: https://doi.org/10.1037/a0024855.
21. Exploring bidirectional couple violence in a clinical sample of female alcoholics / [Drapkin M. L., McCrady B. S., Swingle J., Epstein E. E.] // J. Stud Alcohol. 2005; 66(2): 213—219. DOI: 10.15288/jsa.2005.66.213.
22. Беспалько В. В. Характерні особливості підлітків, що зловживають психоактивними речовинами / В. В. Бес- палько // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2002. № 1. С. 86—89.
23. Mc Crady B. S. The Role of the Family in Alcohol Use Disor- der Recovery for Adults / B. S. McCrady, J. C. Flanagan // Alcohol Res. 2021; 41(1): 06. DOI: 10.35946/arcr.v41.1.06.
24. Grekin E. R. Parental alcohol use disorders and child de- linquency: The mediating effects of executive functio ning and chronic family stress. / E. R. Grekin, P. A. Brennan, C. Hammen // Journal of Studies on Alcohol. 2005; 66 (1): 14—22. DOI: 10.15288/ jsa.2005.66.14.