ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 1 (102)Клініко-гемодинамічні особливості ішемічного інсульту у осіб молодого віку
Назва статтi Клініко-гемодинамічні особливості ішемічного інсульту у осіб молодого віку
Автори Мяловицька Олена Анатоліївна
Небор Ярослав Ярославович
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 1 (102) Сторінки 26-29
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005.4-053.81-036 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/20790325-V28-is1-2020-6


Обстежено 58 хворих на ішемічний інсульт (29 осіб молодого віку — основна група та 29 осіб середнього — контрольна). У обстежених хворих молодого віку переважав кардіоемболічний підтип інсульту — у 66 %, а у осіб середнього віку спостерігався у 10 %. Атеротромботичний підтип інсульту переважав у осіб середнього віку — у 69 %, а серед осіб молодого віку — 24 %. Лакунарний підтип інсульту у осіб молодого віку становив 3 %, а у осіб середнього віку — 21 %. Також у молодому віці наявні гемодинамічний та гемореологічний підтипи інсультів, що відповідно становлять по 3 %. У середньому віці такі підтипи інсультів серед обстежених хворих не спостерігались. У осіб молодого віку частка судинних басейнів, в яких відбувся ішемічний інсульт, становила: вертебробазилярний — 41 %, дещо переважав каротидний — 59 %. У осіб середнього віку інсульти переважали у каротидному басейні — 64 %, у вертебробазилярному — 29 %. Також у 7 % осіб середнього віку був наявний «поєднаний інсульт» (інсульт, який виник одразу у декількох басейнах). В результаті проведеного доплерографічного дослідження судин головного мозку доведено, що в осіб молодого віку лінійна швидкість була вірогідно вищою у правій середній мозковій артерії, порівняно з пацієнтами середнього віку. Водночас лінійна швидкість у хворих середнього віку була статистично більшою у лівій хребетній артерії.
Ключовi слова підтипи ішемічного інсульту, молодий вік, гемодинамічні показники
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Шкрoбот С. І., Мільчевська-Вовчук Л. С. Кардіоемболічний інсульт: особливості клініки, діагностики та прогноз захворювання // Вісник наукових досліджень. 2011. № 2 (63). С. 63—65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vndt_2011_2_21
2. Возрастные особенности изменений комплекса «интима — медиа» общих сонных артерий в период реабилитации после перенесенного ишемического инсульта / [Дыкан И. В., Глазовская И. И., Мазур С. Г., Андрущенко И. В.] // Проблемы старения и долголетия. 2013. Т. 22. № 3. С. 294—300. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSD_2013_22_3_10
3. Особенности церебральной гемодинамики у больных атеротромботическим и кардиоэмболичеким ишемическим инсультом в восстановительный период / Кузнецова С. М., Кузнецов В. В., Егорова М. С. [и др.] // Международный неврологичес кий журнал. 2011. № 2. С. 18—23. 
4. Станинова Е. А., Коценко Ю. И. Нейровизуализационные особенности аномалий интрацеребральных и прецеребральных артерий по данным магнитно-резонансной томографии у больных с ишеми чес ким инсультом // Український неврологічний журнал. 2012. № 3. С. 62—66. URL: http://www.vitapol.com.ua/ user_files/pdfs/neuro/neu24i08ineuroi3i2012.pdf.
5. Сысун Л. А., Абдуллаев Р. А., Ковалева Е. А. Церебральная гемодинамика при ишемическом инсульте по данным транскраниальной допплерографии // Международный медицинский журнал. 2011. № 2. С. 6—9. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/ bitstream/handle/123456789/30646/01-Sysun.pdf?sequence=1. 
6. Сохор Н. Р. Порівняльна характеристика параметрів церебрального кровотоку у гострому періоді різних підтипів ішемічного інсульту // Вісник наукових досліджень. 2015. № 3. С. 10—12. URL: https://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/11999
7. Сохор Н. Р. Клинико-гемодинамические особенности течения острого периода кардиоэмболического инсульта у больных с фибрилляцией предсердий // Вестник врача. 2013. № 4. С. 153—158. 
8. Черенько Т. М., Фартушна О. Є. Показники мозкової гемодинаміки у хворих з різними патогенетичними підтипами транзиторних ішемічних атак // Международный неврологический журнал. 2011. № 4 (42). С. 101—106. 
9. Сосудистая патология головного мозга у лиц молодого возраста / Плотникова В. В., Евтых Б. Р., Шаров Д.-М. А. [и др.] // Научное обозрение. Медицинские науки. 2017. № 4. С. 65—67. URL: https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=1013.