ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 2 (103)Основні психометричні маркери посттравматичного стресового розладу у комбатантів
Назва статтi Основні психометричні маркери посттравматичного стресового розладу у комбатантів
Автори Друзь Олег Васильович
Черненко Інна Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 2 (103) Сторінки 26-29
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891-0001.3-036.82:355.11/422 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V28-is2-2020-5

 У дослідженні автори визначають психометричні маркери посттравматичного стресового розладу (ПТСР) у комбатантів. Дослідження проводили протягом 2016—2018 років, обстежено 150 військовослужбовців. Вибірку формували за критерієм наявності/відсутності ПТСР у комбатантів. Сформовано дві групи порівняння. Перша група — 93 особи, у яких за критеріями МКХ-10 був встановлений діагноз ПТСР (F43.1), друга — 57 умовно здорових осіб (без ознак ПТСР). Усі обстежені були чоловіками, середнім віком 33,71 ± 1,34 роки, переважно сержанти та рядові загальновійськового складу Збройних Сил України (ЗСУ), які служили за контрактом, середня тривалість їх участі у бойових діях становила 214,7 ± 41,55 діб. М етод и до с л і д же н н я : к л і н іко-психопатологічний, клініко-анамнестичний, психодіагностичний: Міссісіпська шкала посттравматичного стресового розладу (військовий варіант) (Т. M. Keane та співавт., 1987); Опитувальник виразності психопатологічної симптоматики (SCL- 90-R) (L. R. Derogatis та співавт., 1977, в адаптації V. Starcevic та співавт., 2000); Госпітальна шкала тривоги і депресії (HADS) (A. S. Zigmond, R. P. Snaith, 1983); Шкала клінічної оцінки виразності порушень сну Я. І. Левіна (1995). Результати дослідження доповнили відомості щодо психічного статусу комбатантів ЗСУ, які брали участь у бойових діях на Сході України, за допомогою квантифікованого оцінення симптомів ПТСР. Важливою складовою реабілітації комбатантів з ПТСР є створення відповідного терапевтичного середовища на тлі пацієнт-центрованого підходу задля потенціювання психологічної, психотерапевтичної роботи, спрямованої на відновлення взаємин комбатантів на рівні мікро- та макрооточення.
Ключовi слова комбатанти, посттравматичний стресовий розлад, постстресовий психічний розлад, бойова психічна травма
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Аймедов К. В., Асєєва Ю. О., Толмачов О. А. Сучасна діагностична концепція посттравматичного стресового розладу // Архів психіатрії. 2016. Т. 22. № 2. С. 128—129. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/apsuh_2016_22_2_43.
2. Вассерман Л. И., Трифонова Е. А., Щелкова О. Ю. Психологическая диагностика и коррекция в соматической клинике: научно-практическое руководство. СПб. : Речь, 2011. 270 с.
3. Волошин П. В., Марута Н. О., Шестопалова Л. Ф. Діагностика, терапія та профілактика медико-психологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах : метод. рекомендації. Х., 2014. 79 с.
4. Кожина А. М., Гайчук Л. М. Психоосвітні заходи в умовах гібридної війни // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 124. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Uvp_2017_25_1_115.
5. Методика розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини. Додаток 6 // Hаказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 листопада за №2001/22313.
6. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты // Самара : «Бахрах-М», 2002. 672 с.
7. Badiuk M. I., Shevchuk O. S. The combat stress reaction as a scientific problem of the world, and its social and medical consequences // Clinical and Experimental Pathology. 2016. No. 4. P. 10—14. URL: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/ handle/123456789/14216.
8. Dalenberg C., Carlson E. B. Dissociation in posttraumatic stress disorder part II: How theoretical models fit the empirical evidence and recommendations for modifying the diagnostic criteria for PTSD // Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Policy. 2016. 4 (6). P. 551—559. DOI: https://doi.org/10.1037/a0027900.
9. Australian guidelines for the treatment of adults with acute stress disorder and post-traumatic stress disorder / D. Forbes, M. Creamer, A. Phelps [et al.] // Australian & New Zealand Journal of Psychiatry. 2007. Vol. 41, issue 8, P. 637—648. DOI: https://doi.org/10.1080/00048670701449161.