ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 1 (94)Сучасні напрямки у розробці інструментів для об’єктивної діагностики афективних розладів (огляд літератури)
Назва статтi Сучасні напрямки у розробці інструментів для об’єктивної діагностики афективних розладів (огляд літератури)
Автори Марута Наталія Олександрівна
Лінська Катерина Ігорівна
З рубрики ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 1 (94) Сторінки 110-115
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.2/.4-072.8 Індекс ББК -
Анотацiя У статті викладені матеріали, присвячені вивченню наявних методів об'єктивної ідентифікації емоційних станів. Стрімке зростання обсягу знань про нейрофізіологічні, генетичні та епігене- тичні підґрунтя психічних та поведінкових розладів, що спостерігається останнім часом, ще не втілилося в якісно нові, об'єктивні методи діагностики та диференціальної діагностики депресивних станів. Наявні методи об'єктивної ідентифікації емоційних станів людини широко використовують в сфері юриспруденції, в сфері роботи з персоналом, в сфері професійного відбору (детектори брехні, стрес-детектори, комплекси психосемантичного аналізу тощо), але не в сфері клінічної психіатрії. Розроблення методів об'єктивної діагностики афективних розладів і їхнє впровадження в клінічну психіатрію є гостро актуальною справою, яка здатна істотно підвищити якість надання медичної допомоги пацієнтам психіатричного профілю.
Ключовi слова депресивні розлади, об'єктивна діагностика афективних станів
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута Н. А. Эмоциональные нарушения при невротических расстройствах. Харьков : Арсис, 2000. 100 с.
2. Хобзей М. К., Волошин П. В., Марута Н. О. Соціально- орієнтова на психіатрична допомога в Україні: проблеми та рішення // Україн ський вісник психоневрології. 2010. Т. 18, вип. 3 (64). С. 10—14.
3. Подкорытов В. С., Чайка Ю. Ю. Депрессии. Современная терапия : руководство для врачей. Харьков : Торнадо, 2003. 352 с.
4. World Health Day 2017 — Depression let’s talk // Fact sheet 02/2017. URL : https://deputyprimeminister.gov.mt/en/ dhir/ Documents/World Health Day 2017 Depression let’s talk.pdf.
5. Марута Н. А., Юрьева Л. Н. Депрессия и тревога в практике врача сомати чес кого профиля // Здоров'я України. 2010. № 2 (13). С. 54—55.
6. Мішиєв В. Д. Сучасні депресивні розлади. Львів : Вид- во Мс, 2004. 208 с.
7. Михайлов Б. В. Психогенные рас ст ройства и проблемы психотерапии // Международный психиатрический, психотерапевтический и психоаналитический журнал. 2007. Т. 1, № 1. С. 84—89.
8. Пшук Н. Г., Коваленко І. В., Пшук Г. Я. Психологічна предиспозиція депресії // Всесвіт соціальної психіатрії, медичної психо- логії та психосоматичної медицини. 2009. Т. 1, № 2 (2). С. 21—24.
9. Марута Н. А. Стан надання та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні // Архів психіатрії. 2011. Т. 17, № 3 (66). С. 5—9.
10. Чабан О. С. Тревога, депрессия и боль // Здоров’я України. 2012. № 3 (22). С. 4.
11. Кожина А. М., Коростий В. И., Зеленская Е. А., Хмаин С. Психогенные депрессии и суицидальное поведение у лиц молодого возраста // Медична психологія. 2013. № 4. С. 42—45. 12. Напрєєнко О. К., Напрєєнко Н. Ю. Депресивні розлади при вживанні алкоголю зі шкідливими наслідками та при алкогольній залежності // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 2 (83). С. 79—83.
13. Kasper S. Treatment-resistant depression: a challenge for future research // Acta Neuropsychiatry. 2014 Jun; 26 (3): 131—3.
14. Юрьева Л. Н. Клини чес кая суицидология : монография. Днепропетровск : «Пороги», 2006. 472 с.
15. Бачериков А. Н., Денисенко М. М. Клинико-психопатологические, патопсихологические особенности и принципы профилактики суицидального поведения у больных эндогенными и экзогенными депрессиями // Український вісник психоневрології. 2010. Т. 18, вип. 4 (65). С. 56—60.
16. Rihmer Z., Gonda X. Prevention of depression-related suicides in primary care // Psychiatr Hung. 2012; 27 (2): 72—81.
17. Rihmer Z., Dome P., Gonda X. The role of general practitioners in prevention of depression-related suicides // Neuropsychopharmacol Hung. 2012 Dec; 14 (4): 245—51.
18. Eggertson L. High rates of childhood abuse, depression in Inuit suicides // CMAJ. 2013 Jul 9; 185 (10): E433—4.
19. Rubin R. Recent suicides highlight need to address depression in medical students and residents // JAMA. 2014 Nov 5; 312 (17): 1725—7.
20. Thase M. E. The Multifactorial Presentation of Depression in Acute Care // J Clin Psychiatry. 2013; 74 (Suppl. 2): 3—8.
21. Kessing L. V., Bukh J. D. J. The clinical relevance of qualitati vely distinct subtypes of depression // World Psychiatry. 2017. 16: 3 318—319 р.
22. Каплан Г. И., Сэдок Б. Дж. Клиническая психиатрия. Москва : Ме дицина, 1998. 697 с.
23. Руководство по психиатрии / под ред. А. В. Снежневского. Москва : Медицина, 1983. Т. 1. С. 16—60.
24. Руководство по психиатрии. В 2 томах. Т. 1 / А. С. Тиганов, А. В. Снежневский, Д. Д. Орловская [и др.]; под ред. А. С. Тиганова. Москва : Медицина, 1999. 712 с.
25. Марута Н. А., Семикина Е. Е. Новые возможности терапии депрессивных рас ст ройств // Український вісник психоневрології. 2007. Т. 15, вип. 3 (52). С. 89—94.
26. Сонник Г. Т. Эпидемиология, патоморфоз, диаг нос тика и лечение депрессивных состояний с учетом гелиогеофизических факторов : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 «Психиатрия». Москва, 1988. 32 с.
27. Любарский А. В., Григорьев П. Е., Хорсева Н. И. К вопросу о влиянии геомагнитной активности в период эмбриогенеза на развитие непсихотических психических расстройств // Архів психіатрії. 2002. № 3 (30). С. 85—88.
28. Гринь К. В. Патоморфоз рекурентних депресивних розладів та його зв'язок з циркануальними біологічними ритмами // Український вісник психоневрології. 2012. Т. 20, вип. 4 (73). С. 32—35.
29. Федченко В. Ю. Клинические особенности, социальные последствия и организация помощи пациентам с депрессиями // Там само. 2016. Т. 24, вип. 3 (88). С. 68—73.
30. Major depressive subtypes and treatment response / Fava M., Uelbacker L., Alpert J. E. [et al.] // Biological Psychiatry. 1997. 42, 568—576.
31. Current and lifetime comorbidity of the DSM-IV anxiety and mood disorders in a large clinical sample / Brown T. A., Campbell L. A., Lehman C. L. [et al.] // Journal of Abnormal Psychology. 2001. 110 (4), 585—599.
32. Reich J. H., & Green A. I. Effect of personality disorders on outcome of treatment // Journal of Nervous and Mental Disease. 1991. 179 (2), 74—82.
33. Prognostic effect of the variable course of alcoholism on the 10-year course of depression / Mueller T. I., Lavori P. W., Keller M. B. [et al.] // American Journal of Psychiatry. 1994. 151 (5), 701—706.
34. Long-term depression versus episodic major depression: Results from the prospective Zurich study of a community sample / Angst J., Gamma A., Rossler W. [et al.] // Journal of Affective Disorders. 2009. 115 (1), 112—121.
35. Rosenthal M. H. The challenge of comorbid disorders in patients with depression // Journal of the American Osteopathic Association. 2003. 103, S10—S15.
36. The functioning and well-being of depressed patients. Results from the Medical Outcomes Study / Wells K. B., Stewart A., Hays R. D. [et al.] // JAMA. 1989. 262 (7), 914—919.
37. Bokhari E., and Hubert L. A new condition for assessing the clinical efficiency of a diagnostic test // Psychol. Assess. 2015. 27, 745—754.
38. Serra F., Spoto A., Ghisi M., Vidotto G. Improving Major Depressive Episode Assessment: A New Tool Developed by Formal Psychological Assessment // J. Frontiers in Psychology. 2017. Vol. 8, Article 214. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00214.
39. Mitchell A. J., Vaze A., Rao S. Clinical diagnosis of depression in primary care: A meta-analysis // Lancet. 2009; 374: 609—619.
40. Cross-cultural equivalence of the Beck Depression Inventory: A five-country analysis from the ODIN study / Nuevo R., Dunn G., Dowrick C. [et al.] // J Affect Disord. 2009; 114: 156—162.
41. Lesser I. M. Cultural considerations using the Structured Clinical Interview for DSM-III for mood and anxiety disorders assessment // J Psychopathol Behav Assess. 1997; 19: 149—160.
42. Iwata N., Buka S. Race/ethnicity and depressive symptoms: A crosscultural/ethnic comparison among university students in East Asia, North and South America // Soc Sci Med. 2002; 55: 2243—2252.
43. Meta-analyses of agreement between diagnoses made from clinical evaluations and standardized diagnostic interviews / Rettew D. C., Lynch A. D., Achenbach T. M. [et al.] // Int J Methods Psychiatr Res. 2009; 18: 169—184.
44. Screening for depression: Rasch analysis of the dimensional structure of the PHQ-9 and the HADS-D / Kendel F., Wirtz M., Dunkel A. [et al.] // J Affect Disord. 2010; 122: 241—246.
45. Cameron I. M., Crawford J. R., Lawton K., Reid I. C. Differential item functioning of the HADS and PHQ-9: An investigation of age, gender and educational background in a clinical UK primary care sample // Ibid. 2013; 147: 262—268.
46. Dimensional assessment of depressive severity in the elderly general population: Psychometric evaluation of the PHQ-9 using Rasch Analysis / Forkmann T., Gauggel S., Spangenberg L. [et al.] // Ibid. 2013; 148: 323—330.
47. Pettersson A., Boström K. B., Gustavsson P. and Ekselius L. Which instruments to support diagnosis of depression have sufficient accuracy? A systematic review // Nord. J. Psychiatry. 2015. 69, 497—508.
48. Balsamo M. and Saggino A. Test per l’assessment della depressione nel contesto italiano: un’analisi critica // Psicoterap. Cognit. Comportament. 2007. 13, 167—199.
49. Dobson K. S. The relationship between anxiety and depression // Clin. Psychol. Rev. 1985. 5, 307—324.
50. Gibbons R. D., Clark D. C., Cavanaugh S. and Davis J. M. Application of modern psychometric theory in psychiatric research // J. Psychiatr. Res. 1985.19, 43—55.
51. Spoto A., Bottesi G., Sanavio E., and Vidotto G. Theoretical foundations and clinical implications of formal psychological assessment // Psychother. Psychosom. 2013. 82, 197—199.
52. Beyond the score: clinical evaluation through formal psychological assessment / Bottesi G., Spoto A., Freeston M. H. [et al.] // J. Pers. Asses. 2015. 97, 252—260.
53. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. СПб. : Питер, 2001. 752 с.
54. Мясищев В. Н. О так называемом психогальвани чес ком рефлексе и его значении в исследовании личности // Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы. Сб. 3. М.; Л., 1929. С. 233.
55. Ермолаева-Томина Л. Б. Индивидуальные различия в кожно-гальванической реакции // Типологические особенности высшей нервной деятельности человека. Т. IV. Москва, 1965. С. 212.
56. Валуева М. Н. Произвольная регуляция вегетативных функций организма. Москва, 1967.
57. Путляева Л В. О функциях эмоций в мыслительных процессах // Вопросы психологии. 1979. № 1. С. 28.
58. Lacey J. I. The Evolution of Autonomic Responses: Toward a general Solution // Annals of the Amer. N. Y. Acad. Sciens. 1956. Vol. 67. P. 123—164. DOI: 10.1111/j.1749-6632.1956.tb46040.x.
59. Westie F. R. and DeFleur M. L. Autonomic responses and their relationship to race attitudes // Journal of Abnormal and Social Psychology. 1959, 58, 340—347.
60. Hess E. H. Attitude and pupil size // Scientific American. 1965, 212, 46—54.
61. Psychobiological approaches to social behavior / Leiderman P. H. and Shapiro D. (Eds.). Stanford : Stanford University Press, 1964.
62. Shapiro D. and Crider A. Psychophysiological approaches in social psychology. In : G. Lindzey & E. Aronson (Eds.), Handbook of social psychology. (2nd ed.). Vol. 3. Reading, Mass. : AddisonWesley, 1969.
63. Jones E. E. and Sigall H. The bogus pipeline: a new paradigm for measuring affect and attitude // Psychological Bulletin. 1971, Vol. 76 (5). P. 349—364.
64. Gerard H. B. Physiological measurement in social psychological research. In : Psychobiological approaches to social behavior / P. H. Leiderman & D. Shapiro (Eds.). Stanford : Stanford University Press, 1964.
65. The control of experimental pain / Zimbardo P. G., Cohen A. R., Weisenbekg, M. [et al.]. In : The cognitive control of motivation / P. Zimbardo (Ed.). Glenview, Ill : Scott, Foresman, 1969.
66. Овчинникова О. В., Наенко Н. И. Экспериментальное изучение состояния психической напряженности различной природы // Тезисы к III Всес. съезду психологов. Т. 3. Москва, 1968. 67. Хессет Дж. Введение в психофизиологию. Москва, 1981.
68. The mental and subjective skin: Emotion, empathy, feelings and thermography / Salazar-López E., Domínguez E., Juárez Ramos V. [et al.] // Consciousness and Cognition. 2015. 34; 149—162
69. James W. (1890). The Principles of Psychology, 2 vols. // Dover Publications. 1950. Vol. 1. P. 99—100.
70. Luria A. R. The nature of human conflicts. N. Y., 1932.
71. Berrien F. K. Finger oscillation as indices emotion. 1. Prelimina ry validation // J. Exp. Psychol. 1939. Vol. 24. P. 485.
72. Писаренко В. М. Использование тремометрии для конт- ро ля за эмоциональным состоянием спортсменов // Готовность спортсмена к соревнованиям. Москва : ФиС, 1970. С. 239—244.
73. Васюков Г. В. О физиологическом треморе спортсменов, специализирующихся в пулевой стрельбе // Материалы итоговой научной сессии ВНИИФК за 1968. Москва, 1970. С. 331.
74. Борягин Г. И. Исследование индивидуальных различий по уравновешенности нервных процессов // Типологи чес кие особенности высшей нервной деятельности человека / под ред. Б. М. Теплова. Москва, 1959. Т. II. С. 152.
75. Ильин Е. П. Свойство баланса по величине возбуждения и торможения и методы его изучения // Психофизиологи чес кие основы физи чес кого воспитания и спорта. Л., 1972. С. 37—57.
76. Пономарев М. Ф. Экспериментальное исследование некоторых двигательных реакций в связи с восприятием времени // Вопросы психологии. 1960. № 3. С. 79—88.
77. Элькин Д. Г. Восприятие времени. Москва, 1962. 311 с.
78. Ekman P., Friesen W. V. Investigator’s Guide to the Facial Action Coding System. Part II. Palo Alto, CA : Consulting Psychologists Press, 1978a.
79. Ekman P., Friesen W. V. Manual for the Facial Action Coding System. Part II. Palo Alto, CA : Consulting Psychologists Press, 1978b.
80. Grafsgaard J. F., Boyer K. E, and Lester J. C. Predicting Facial Indicators of Confusion with Hidden Markov Models // In : Proceedings of the 4th International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction. 2011, pp. 97—106.
81. Grafsgaard J. F., Boyer K. E., and Lester J. C. Toward a Machine Learning Framework for Understanding Affective Tutorial Interaction // In : Proceedings of the 11th International Conference on Intelligent Tutoring Systems, 2012, pp. 52—58.
82. API распознавания эмоций. Предварительная версия. URL : https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/cognitive-services/ emotion/#detection.
83. Reece A. G., Danforth C. M. Instagram photos reveal predictive markers of depression // EPJ Data Science. 2017. p. 6:15 URL : https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-017-0110-z.
84. The Most Accurate Lie Detector Available. URL : http:// converus.com/eyedetect/.
85. Lyin’ eyes: ocular-motor measures of reading reveal deception / Cook A. E., Hacker D. J., Webb A. K. [et al.] // Journal of Experimental Psychology. 2012. Appl. Sep; 18 (3): 301—13.
86. Галунов В. И., Манеров В. X. Характеристики речевого сигнала как индикатор эмоционального состояния оператора // Проблемы инженерной психологии и эргономики. Вып. III : Тезисы к IV Всесоюзной конференции по инженерной психологии и эргономике. Ярославль, 1974.
87. James L. Chapman, Marigo Stathis. Field evaluation of effectiveness of VSA (voice stress analysis) technology in a US criminal justice setting // Journal of Criminalistics and Court Expertise. 2012. Annual Edition, № 57.
88. American Polygraph Association. The following research papers from various Journals and Periodicals document a lack of validity and reliability of voice stress. URL : http://www.polygraph. org/voice-stress-studies
89. Expert Voice Stress Analyzer. URL : https://www.cvsa1.com/
90. Манеров В. X., Шнейдер Е. М. Автоматическое распознавание эмоций по спектральным и интонационным признакам // Материалы доклада и сообщения 5-го Всесоюзного совещания- симпозиума цикла «Акустика речи и слуха». Одесса, 1989.
91. Frijda, N. H. The emotions. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
92. SimSensei / The University of Southern California Institute for Creative Technologies’. 2011. URL : http://ict.usc.edu/prototypes/ simsensei/
93. Комплекс объективного психологического анализа и тестирования ЭГОСКОП. НПКФ «Медиком МТД» Таганрог. URL : http://www.egoscop.ru/
94. Смирнов И., Безносюк Е., Журавлёв А. Психотехнологии. Компьютерный психосеманти чес кий анализ и психокоррекция на неосознаваемом уровне. Москва : Издательская группа «Прогресс»; «Культура», 1995. 416 с.