ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 1 (94)Модель психокорекції як результат терапевтичного альянсу у хворих з патологією опорно-рухового апарату на санаторно-курортному етапі
Назва статтi Модель психокорекції як результат терапевтичного альянсу у хворих з патологією опорно-рухового апарату на санаторно-курортному етапі
Автори Галаченко Вікторія Віталіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 1 (94) Сторінки
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.74 Індекс ББК -
Анотацiя Метою дослідження стало визначення індивідуально-психологічних особливостей хворих з розладами адаптації (РА) і ситуаційно зумовленими реакціями психологічної дезадаптації (СЗРПД) при патології опорно-рухового апарату як основи для розроблення саногенетично обґрунтованої програми особистісної психокорекції, спрямованої на підвищення комплаєнтності. Під час дослідження було проведено обстеження 200 хворих з патологією опорно-рухового апарату, які перебувають в процесі реабілітації на санаторно-курортному етапі. В результаті проведеного дослідження виокремлено розлади психічної сфери на нозологічному рівні у вигляді розладів адаптації (F43.2) у 40,0 % хворих. У 60,0 % хворих встановлені донозологічні порушення психічної сфери у вигляді ситуаційно зумовлених реакцій психологічної дезадаптації. У хворих з РА переважав низький рівень комплаєнсу — у 49,75 % хворих, у хворих на СЗРПД — середній рівень у 52,25 % хворих. Було розроблено й апробовано систему психотерапевтичних заходів, які сприяли підвищенню рівня комплаєнтності. Апробація системи показала високий рівень її ефективності.
Ключовi слова патологія опорнорухового апарату, психічна сфера, комплаєнс, психотерапія, санаторій
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гиндикин В. Я. Соматогенные и соматоформные психические расстройства : справочник. Киев, 1997. 104 с.
2. Зубарева О. В. Клинические особенности психических расстройств при стрессе, вызванном травмой опорно-двигательного аппарата и роль психотерапии в их лечении : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.18 «Психиатрия». Москва, 2006. 27 с.
3. Клюшин М. Н. Клинико-динамические закономерности формирования психических расстройств при ортопедических заболеваниях // Гений ортопедии. 2009. № 3. С. 119—123.
4. Курбанов Р. С. Качество жизни пациентов с травматической болезнью спинного мозга. Психологические аспекты // «Актуальные проблемы психологической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья» : материалы между- нар. науч.-практ. конф. Москва : МГППУ, 2011. С. 423—426.
5. Лысенко Т. А., Якушева Е. В., Вивдыч Л. В. Организация психотерапевтической помощи больным с травмами ОДА В МОТП // В сб. науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы трав- матологии». Благовещенск, 1999. Вып. № 1. С. 21—23.
6. Михайлов Б. В., Сурдюк А. И., Федак Б. С. Психотерапия в курортологии (клиническое руководство) // Под общ. ред. Б. В. Михайлова. Харьков : Клини чес кий санаторий «Курорт Березовские минеральные воды», 2012. 322 с.
7. Михайлов Б. В., Сердюк А. И., Федосеева В. А. Психотерапия в общесоматической медицине : клин. руководство. Харьков : Прапор, 2002. 108 с.
8. Состояние психического здоровья населения и тенденции развития психиатрической помощи на постсоветском пространстве / Морозов П. В., Незнанов Н. Г., Лимакин О. В. [и др.] // Український вісник психоневрології. 2014. Т. 22, вип. 1 (78). С. 11—17.
9. Напрєєнко О. К. Психіатрична наука в Україні у 2013 році та напрямки її вдосконалення (за даними Проблемної комісії «Психіатрія» МОЗ і НАМН України) // Там само. С. 18—22.
10. Реабилитация больных с травмати чес кой болезнью спин ного мозга / под общ. ред. Г. Е. Ивановой, В. В. Крылова, М. Б. Ци кунова, Б. А. Поляева. Москва, 2010.
11. Шестопалова Л. Ф., Кожевникова В. А., Бородавко О. О. Довіра до лікаря як чинник формування комплаєнсу у хворих на невротичні та психічні розлади // Медицинская психология. 2013. Т. 8, № 4 (32). С. 3—7.
12. Щербакова А. М., Шехорина А. В. Факторы, определяющие психологическую устойчивость в трудных жизненных ситуациях // Актуальные проблемы психологической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья / отв. ред. А. М. Щербакова. Москва, 2011. С. 53—55.
13. Psychological factors at work and musculoskeletal disorders: a one year prospective study / J. Bugajska, D. Żołnierczyk-Zreda, A. Jędryka-Góral [et al.] // Rheumatol International. 2013. 33 (12): 2975—2983.
14. Karasek R., Thorell T. Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of working life. New York : Basic Books; 1990.